Fundusz edukacyjny

Związek zawodowy Efling wspiera swoich członków w edukacji w szkołach i przez różnego rodzaju szkolenia i kursy. Efling oferuje swoim członkom również specjalny program szkolenia dla osób przyjmujących na siebie odpowiedzialność za zapewnienie stosowania się do przepisów i prawa przez pracodawców w zakładach pracy. Osoby te wybierane są przez pracowników na przedstawicieli związkowych. Na dzień dzisiejszy z ramiena związku Efling działa 260 przedstawicieli związkowych.  Efling współpracuje z wieloma placówkami i instytucjami edukacyjnymi, które pomocne są w dokształcaniu członków  związku, którzy z jakiegoś powodu nie ukończyli formalnej obowiązkowej edukacji.

Aby ubiegać się o dofinanoswanie z funduszu edukacyjnego należy wypełnić wniosek dostępny w biurze związku lub na stronie internetowej www.efling.isDo aplikacji trzeba dołączyć oryginał rachunku za kurs lub szkolenie. W przypadku zlożenia wniosku przed 20-tym, dofinansowania z funduszy wypłacane będą ostaniego dnia roboczego tego samego miesiąca. Dla aplikacji złożonych pomiędzy 21 a 31 wypłata nastąpi w okolicach 10-tego w kolejnym miesiącu.

Dokładne informacje udzielane są w biurze:

Tel: 510 7500 or E-mail: efling@efling.is

Stypendia edukacyjne

Wysokość stypendiów

Maksymalna wysokość grantu na wszystkie rodzaje stypendiów (studia, kursy, szkolenia, wyjazdy) wynosi 130 000 ISK, w przypadku, gdy członek związku posiada pełne prawa do funduszu. W przeciwnym razie proporcjonalnie do procentu zatrudnia w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Maksymalna wysokość grantu na stypendium okazyjne wynosi 30 000 ISK w przypadku, gdy członek związku posiada pełne prawa do funduszu. W przeciwnym razie proporcjonalnie do procentu zatrudnia w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ta kwota jest częścią maksymalnej kwoty grantu (130.000 ISK).

Kwota dofinansowania nie przekracza nigdy 75% kosztów.* Koszty książek, egzaminów oraz wydatki na rzecz członkostwa instytucjonalnego nie podlegają zwrotowi. Pamiętaj! Dofinansowanie na prawo jazdy dotyczy jedynie części teoretycznej nie praktycznej (nie nauki jazdy).

*Z powodu na obecne warunki w społeczeństwie, komisja edukacyjna Starfsafl uzgodniła, że kwota dofinansowania może osiągnąć do 90%, zamiast 75%, za kursy edukacyjne i treningi zawodowe, które opłacone zostały pomiędzy 15 marca 2020 i 31 grudnia 2021. Rachunki powinny spełniać warunki funduszu edukacyjnego.

Członkowie Eflingu zatrudnieni przez firmy prywatne składając wniosek do Starfsafl, mogą również, oprócz grantu na studia ogólne i zawodowe, ubiegać się o dofinansowania takie jak:

Analiza zainteresowań zawodowych przeprowadzona pod okiem doradcy zawodowego.

Koszty materiałów będących częścią czesnego w szkołach ponadpodstawowych z wyjątkiem opłat opcjonalnych, tj. opłaty na rzecz członkostwa instytucjonalnego. Należy tutaj nadmienić, że dotyczy to wyłącznie kosztów materiałów będących częścią czesnego w szkołach ponadpodstawowych.

Opłaty egzaminacyjne i certyfikacyjne jako integralna część ukończenia studiów / kursów np. prawo jazdy.

Coaching dla kadry zarządzającej trwający maksymalnie 12 godzin w roku kalendarzowym. Faktura musi zawierać informację takie jak: tematyka szkolenia związanego z zawodem, wymiar godzin i potwierdzenie certyfikacji trenerów ACC.

Członkowie Eflingu, którzy przez ostatnie 3 lata regularnie opłacali składki i nie wykorzystali swojego prawa do stypendium mają prawo do grantu w wysokości do 390 000 ISK na jeden kurs zawodowy.

Członkowie Eflingu mogą ubiegać się o dofinasowanie przez okres do trzech miesięcy po ustaniu płatności członkowskich, jeśli potwierdzone jest to datą na rachunku i kursy rozpoczęły się, gdy wnioskodawca opłacał składki.

Odstępstwa od regulaminu

Członkowie Eflingu, dla których islandzki nie jest językiem ojczystym, mogą ubiegać się o zwrot kosztów kursu języka islandzkiego. Aby uzyskać prawo do stypendium, pracodawca musi opłacać składki do funduszu przez co najmniej jeden miesiąc. Maksymalna wysokość grantu to 75% kosztów dla pracowników firm prywatnych i 90% kosztów dla pracowników sektora publicznego.

Członkowie sektora publicznego mogą również ubiegać się o 90% zwrotu kosztów za kursy związane z wykonywanym zawodem. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie pracodawcy.

 Wnioski i zapytania można przesyłać na adres fraedslusjodur@efling.is

Warunki otrzymania dofinasowania

Ciągłość uiszczania składek w imieniu członka przez co najmniej 6 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Wnioskodawca musi złożyć wniosek o grant w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu pracy. Wnioskodawca musi być pełnoprawnym członkiem związku w momencie składania opłaty za kurs.

Do Wniosku o grant muszą być dołączone następujące dokumenty

Oryginał faktury z nazwiskiem członka związku, z uwzględnieniem opisu kursu / szkolenia, imienia i nazwiska oraz numeru kennitala prowadzącego. W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na fakturze należy przedłożyć dodatkowe potwierdzenie wpłaty, np. z bankowości internetowej lub pokwitowanie płatności z danej szkoły / firmy.

Członkowie zarejestrowani w Urzędzie Pracy (Vinnumálastofnun) muszą również przedłożyć we wniosku potwierdzenie kwoty dofinansowania z Urzędu Pracy, niezależnie od tego, czy otrzymali dotację, czy nie.

Prawo do przyznania grantu wygasa, jeśli paragon jest starszy niż 12 miesięcy

Granty na podróże

 Kwoty refundacji na podróże różnią się w zależności od tego, czy członkowie Eflingu zatrudnieni są w firmach prywatnych i aplikują z funduszu szkoleniowego Starfsafl, czy też pracują dla sektora publicznego i składają wnioski z funduszy publicznych.

  • Wydatki na podróże traktowane są jako dofinansowania indywidualne, dlatego też podlegają innym regułom. Maksymalna roczny zwrot wynosi 130 000 ISK za studia, kursy, konferencje lub całkowity koszt podróży służbowej.

W Starfsafl maksymalna wysokość grantu na podróż za granicę w związku z kursem zawodowym, szkoleniem lub konferencją wynosi 40 000 ISK rocznie, ale maksymalnie 50% rachunku. Płatność dotyczy jedynie kosztu przelotu; zakwaterowanie, komunikacja miejska, taksówki itp. nie podlegają zwrotowi. Jeśli członek Eflingu ponosi dodatkowo koszty programu, może ubiegać się o jego zwrot, w przeciwnym razie nie ma takiej możliwości.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie odbycia studiów, kursu, szkolenia lub konferencji oraz dokonania opłaty.

Składanie wniosków w przypadku dotacji indywidualnych podlega innym regułom

W sektorze publicznym maksymalna wysokość grantu na wyjazd za granicę związany z podróżą służbową wynosi 130 000 ISK rocznie, ale nigdy więcej niż całkowity koszt. Stypendium przyznawane jest co 3 lata.

W przypadku wyjazdów służbowych na terenie kraju przyznaje się stypendium o maksymalnej wysokości 35 000 ISK, ale nigdy więcej niż całkowity koszt. Stypendium przyznawane jest co 2 lata.

Płatność dotyczy kosztu przelotu i zakwaterowania. Zwroty kosztów programu nie są wypłacane osobom fizycznym, instytucja sama ubiega się o zwrot kosztów programu.

Do wniosku należy dołączyć opis przygotowany przez pracodawcę, a w nim ocenę wykorzystania wyjazdu w pracy, potwierdzenie uczestnictwa oraz kopię dokumentów podróży, więcej informacji tutaj.

W ramach kontroli zakażeń z powodu rozprzestrzeniania się Covid-19 wszystkie kursy dla przedstawicieli związkowych zostały przełożone na jesień 2021

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Barátta fyrir betra lífi.
Vertu áskrifandi að fréttaskeyti Eflingar. Fáðu ferskar fréttir af baráttunni og réttindum þínum í tölvupósti.
ErrorHere