Select Page

Íslenska

Réttur til launa vegna COVID-19

Smit launamanns eða barns

 • Launamaður sem veikist af völdum COVID-19 nýtir veikindarétt sinn hjá atvinnurekanda og að honum tæmdum skapast réttur í sjúkrasjóðum stéttarfélaganna.
 • Ef barn launamanns veikist af völdum COVID-19, þá nýtir launamaður veikindarétt vegna barna hjá atvinnurekanda og að honum tæmdum skapast réttur í sjúkrasjóðum stéttarfélaganna.

Sóttkví launamanns samkvæmt fyrirmælum yfirvalda

Eftirfarandi byggir á nýjum lögum frá Alþingi:

Nánar má lesa um þetta á vef Vinnumálastofnunar sem sér um framkvæmd laganna.

 • Atvinnurekandi greiðir laun til launamanna í sóttkví og getur hann sótt um aðstoð stjórnvalda til að standa straum af þessum launagreiðslum. Tímabil aðstoðarinnar miðast við sóttkví frá 1. febrúar 2020 til og með 30.apríl 2020. Umsóknir um greiðslur skulu berast Vinnumálastofnun fyrir 1. júlí 2020.
 • Nýju lögin tryggja einnig greiðslur til launamanna sem sæta sóttkví á sama tímabili en fá ekki greidd laun frá atvinnurekanda í þeim tilvikum sem að ofan greinir. Umsóknir um greiðslur skulu berast Vinnumálastofnun fyrir 1. júlí 2020.
 • Sóttkví samkvæmt framansögðu gengur ekki á veikindarétt launamanns.
 • Ef atvinnurekandi útvegar launamanni þær tengingar og tæki sem þarf til að sinna vinnu heiman frá sér, þá skal launamaður verða við því eftir megni. Ef hann nær ekki að sinna starfshlutfalli sínu að fullu með þessum hætti skal sækja um til Vinnumálastofnunar fyrir því hlutfalli sem er ekki unnið, þannig að launamaður verður ekki fyrir tekjutapi.

Sóttkví barns launamanns samkvæmt fyrirmælum yfirvalda

 • Sami réttur gildir um sóttkví barns og ef launamaðurinn sjálfur hefði verið í sóttkví samkvæmt fyrirmælum yfirvalda. Þá á þó einungis við ef um barn í hans forsjá er að ræða undir 13 ára aldri eða barn undir 18 ára aldri sem þiggur þjónustu á grundvelli laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.

Sóttkví launamanns að frumkvæði atvinnurekanda

 • Ákvörðun um sóttkví er tekin á grundvelli sóttvarnarlaga af viðeigandi yfirvöldum. Óski atvinnurekandi eftir því að launamaður mæti ekki til starfa þó hann hafi ekki fengið fyrirmæli um að vera í sóttkví skal hann greiða launamanni full laun meðan á fjarvist stendur.

Lokun vinnustaðar

 • Ef atvinnurekandi ákveður að loka vinnustað tímabundið vegna aðstæðna í samfélaginu falla launagreiðslur ekki niður.

Sóttkví að frumkvæði launamanns

 • Fólk sem sjálft ákveður að fara í sóttkví, gerir það á eigin áhættu og kostað. Þeim sem eru í þessum hugleiðingum er ráðlagt að hafa samband við launagreiðanda og tryggja að fjarvist verði tekin af þessum ástæðum sem leyfi en ekki riftun á ráðningarsamningi.
 • Ef fólk þjáist af kvíða vegna ástandsins og treystir sér ekki til vinnu og kýs að vera frekar í sóttkví, þá er bent á að kvíði getur fallið undir veikindahugtak kjarasamninga og þar með rétt til launa í veikindum. Læknisfræðilegt mat þarf þá að liggja fyrir, þ.e. vottorð.

Skerðingar í skólastarfi

 • Í þeim tilvikum sem launamaður þarf að vera heima með börn sín vegna lokunar eða skerðingu á starfsemi leik- og grunnskóla eru laun ekki greidd, heldur yrði launamaður að nýta orlofsrétt eða óska eftir launalausu leyfi í samráði við atvinnurekanda.
 • Ef atvinnurekandi útvegar launamanni þær tengingar og tæki sem þarf til að sinna vinnu heiman frá sér, þá skal launamaður verða við því og fær þá greidd laun eins og venjulega.

Lokun landamæra

 • Ef launamaður er erlendis og forfallast frá vinnu vegna landamæralokunar í því landi sem hann er staddur, þá á hann ekki rétt til launa.
 • Ef ferðin er á vegum atvinnurekanda þá skal hins vegar greiða launamanni full laun.
 • Launamaður sem starfar á Íslandi í nokkrar vikur í senn og fer þess á milli til síns heima í öðru landi, á ekki rétt til launa ef hann fær ekki að yfirgefa það land þegar kemur að því að hann mæti til vinnu á Íslandi. Þetta á við þrátt fyrir að slíkt vinnufyrirkomulag sé samkomulag við atvinnurekanda sem jafnvel greiðir flugfargjöld viðkomandi.

Uppsagnir vegna samdráttar og skert starfshlutfall

 • Óheimilt er að senda launamann í launalaust leyfi vegna samdráttar. Sé gert samkomulag um launalaust leyfi starfsmanns skal ávallt setja það skilyrði að atvinnurekanda sé óheimilt að grípa til uppsagnar á meðan leyfinu varir.
 • Samkvæmt nýjum lögum frá Alþingi hefur réttur til atvinnuleysisbóta verið rýmkaður ef samkomulag tekst um skerðingu á starfshlutfalli launamanns.
  • Hafi launamaður verið með 400.000 kr. eða minna í laun fyrir 100% starf fær hann skerðinguna að fullu bætta.
  • Allt að 90% heildarlauna eru tryggð en þó aldrei hærri upphæð en samtals 700.000 kr.
 • Hér er reiknivél fyrir skert starfshlutfall. Nánar má lesa um þetta á vef Vinnumálastofnunar og á vef ASÍ. Einnig hefur ASÍ útbúið fyrirmyndir að samkomulagi um skert starfshlutfall.
 • Skert starfshlutfall skv. framansögðu byggist á samkomulagi atvinnurekanda og launamanns en skv. almennum reglum er ekki hægt að skerða starfshlutfall án samkomulags nema með uppsögn. Skert starfshlutfall er því háð samþykki launamanns.
 • Við uppsögn launamanns gilda ákvæði kjarasamninga um framkvæmd þeirra og lengd uppsagnarfrests.
 • Ef launamanni er sagt upp fyrirvaralaust skal strax hafa samband við kjaramal@efling.is. Best er að setja „Fyrirvaralaus uppsögn“ sem efnislínu (e.subject) til að tryggja flýtimeðferð.
 • Markmið nýrra laga um lækkað starfshlutfall er að fyrirtæki viðhaldi ráðningarsambandi við starfsfólk sitt. Þessi lög eiga ekki við um þegar starfsfólki er sagt upp að fullu. Í slíkum tilvikum gilda almenn ákvæði laga og kjarasamninga um uppsagnarfresti. Uppsagnir skulu vera skriflegar og taka gildi um næstu mánaðarmót eftir dagsetningu þeirra.

Breytingar á störfum og starfslýsingum vegna hækkaðs viðbúnaðar

 • Ef auknar skyldur eru lagðar á launamann í starfi og/eða starfslýsingum breytt til að bregðast við ástandinu í samfélaginu, s.s. með umtalsverðri aukningu í þrifum, þá skal endurskoða starfsmat viðkomandi eða greiða álagsgreiðslur.

English

Rights to wages in the Covid-19 epidemic

Infection of a worker or their child

 • A worker who is infected by Covid-19 uses the right to sick days at work and afterwards has a right to the union’s sickness benefits funds.
 • If a worker’s child is infected with Covid-19, the worker uses the right to sick days for children at work and afterwards has a right to the union’s sickness benefits funds.

Quarantine at the request of the authorities

The following is based on a new law.

Further information is available on the homepage of the Directorate of Labour

 • Employers who pay quarantined workers wages can receive partial compensation from the state. This proposed law applies to those quarantined from February 1, 2020, to April 30, 2020. Applications should be made to the Directorate of Labour, Vinnumálastofnun, before July 1, 2020.
 • The new law is also meant to ensure payments to workers who are subject to quarantine but don’t get wages from their employers in the cases mentioned above. Applications should be made to the Directorate of Labour, Vinnumálastofnun, before July 1, 2020.
 • Quarantine at the authorities’ request doesn’t affect sick days.
 • If the employer provides a worker with equipment to work from home, the worker should comply as far as possible. If the worker isn’t able to work the full proportion, an application should be sent to the Directorate of Labour, Vinnumálastofnun, for the remainder, in order not to lose wages.

Quarantine of a worker’s child at the request of the authorities

 • The same applies for a child’s quarantine as if the parent is in quarantine at the request of the authorities. This is only applicable if the child is under 13 years of age or under 18 years of age in case of children getting assistance under the law on long-term services for the disabled.

Quarantine at the request of the employer

 • A decision on quarantine is taken by the relevant public authorities. If an employer asks workers not to come to work, despite no request coming from the authorities, the employer should pay full wages while the quarantine is in place.

Closed workplaces

 • If an employer decides to close a workplace temporarily due to the circumstances, wages should still be paid.

Quarantine at the request of the worker

 • People who decide to go into quarantine on their own do so at their own cost and risk. People who are thinking about this should talk to their employer and ensure that their absence counts as vacation and not breach of employment obligations.
 • People who suffer from anxiety due to the situation and don’t feel able to come to work should keep in mind that anxiety can in some cases allow for sick leave according to the collective agreements. In that case, a doctor’s certificate is required.

Limited schooling

 • If a worker has to stay at home with his/her children due to limited operations in schools and kindergartens, wages are not paid, and holiday rights must be used or unpaid leave requested in coordination with the employer.
 • If the employer provides a worker with equipment to work from home, the worker should accept, and get wages paid as usual.

Closed borders

 • Workers who went abroad and are unable to come to work due to closed borders in the country where they’re located don’t have a right to wages during their absence.
 • If the trip was a work trip, however, full wages should be paid.
 • A worker who works in Iceland for a few weeks at a time and goes home in between does not have a right to wages if stuck abroad, even if the arrangement is agreed to and the tickets paid by the employer.

Layoffs due to an economic downturn, reduced work ratios

 • It is forbidden to send a worker into unpaid leave due to economic circumstances. If an agreement on unpaid leave is reached, it should always be made conditional on the employer not laying the worker off during the unpaid leave.
 • According to the new law, the right to unemployment benefits has been expanded if employer and worker reach agreement on a reduced work ratio. Further information is available on the homepage of the Directorate of Labour and the homepage of ASÍ.
  • If your gross wages are 400,000kr or less for fulltime work, you get full compensation.
  • Up to 90% of total wages are guaranteed, but never more than 700,000kr.
 • Here is a calculator to compare sums and ASÍ has made a template to use if you’re in negotiations on reduced work.
 • A reduced work ratio as mentioned above is conditional on the consent of worker and employer. Unilateral work ratio reduction is not permitted, except by laying the person off first. It must therefore be agreed to by the worker.
 • When a worker is laid off, collective agreements stipulate how they should take place and what the notice period is.
 • If a worker is laid off without notice, get in touch with kjaramal@efling.is Put “Fired without notice” in the subject to hasten processing.
 • The aim of new legislation on reduced work ratios is that companies keep staff on their payroll. This law doesn’t apply for workers who are laid off. In such cases, legal and collective agreement provisions on notice periods are in effect as usual. A notice of termination should be in writing and takes effect as of the beginning of next month, from the time of signing.

Changes in the field of work and job description in changed times

 • If a worker’s responsibilities are broadened and/or job descriptions changed to react to changing circumstances (for instance, by increasing the amount of cleaning), the job should be reevaluated or premiums paid.

Polski

Prawa do wypłaty podczas epidemii Covid-19

Zarażenie pracownika, lub jego dziecka

 • Pracownik, który jest zarażony wirusem Covid-19 powinien korzystać ze swoich dni chorobowych u pracodawcy, a następnie ma prawo aplikować o zasiłek chorobowy ze związku zawodowego
 • Jeśli dziecko pracownika jest zarażone wirusem Covid-19, pracownik powinien korzystać ze swoich dni chorobowych na dziecko u pracodawcy, po czym ma prawo aplikować o zasiłek chorobowy ze związku zawodowego.

Kwarantanna z zalecenia władz

Następujące informacje oparte są na nowej uchwale parlamentu. Więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu Pracy – www.vmst.is

 • Pracodawcy wypłacający wynagrodzenie pracownikom w kwarantannie, mogą otrzymać częściową kompensatę od rządu. Ten zapis ustawy objąłby osoby pod kwarantanną od dnia 1 lutego, 2020, do dnia 30 kwietnia, 2020. Aplikacje powinny być składane do Urzędu Pracy, Vinnumálastofnun przed 1 lipca 2020.
 • Projekt ustawy ma także na celu zapewnienie płatności pracownikom, którzy przebywają w kwarantannie, ale nie otrzymują w tym czasie wypłat od swoich pracodawców, jak w przypadku wspomnianym powyżej. Aplikacje powinny być składane do Urzędu Pracy, Vinnumálastofnun przed 1 lipca 2020.
 • Kwarantanna z zalecenia władz nie wpływa na dni chorobowe pracownika.
 • Jeśli pracodawca wyposaży pracownika w sprzęt umożliwiający pracę z domu, pracownik powinien dostosować się do tego, w takim stopniu, jak jest to możliwe. Jeśli pracownik nie może pracować na pełen etat, należy złożyć apilkację do Urzędu Pracy, Vinnumálastofnun, a by nie utracić cczęści wynagrodzenia.

Kwarantanna dziecka pracownika z zalecenia władz

 • Jeśli dziecko jest w kwarantannie z zalecenia władz, traktuje się to tak samo, jakby rodzic był w kwarantannie z zalecenia władz. Ta reguła obowiązuje jedynie, jeśli dziecko jest poniżej 13 roku życia, lub poniżej 18 roku życia, jeśli dotyczy to dzieci otrzymujących długoterminową pomoc dla osób niepełnosprawnych.

Kwarantanna na prośbę pracodawcy

 • Decyzja o kwarantannie podejmowana jest przez stosowne instytucje publiczne. Jeśli pracodawca prosi pracowników, aby nie przychodzili do pracy, pomimo, że takie zalecenie nie zostało wystosowane przez władze, pracodawca zobowiązany jest do płatności pracownikom pełnego wynagrodzenia podczas trwania kwarantanny.

Zamknięcie zakładu pracy

 • Jeśli pracodawca decyduje się na tymczasowe zamknięcie zakładu pracy, nadal zobowiązany on jest do wypłaty wynagrodzeń.

Kwarantanna na prośbę pracownika

 • Osoby decydujące się na pozostanie w kwarantannie z własnej woli, mogą to zrobić na własny koszt i ryzyko. Osoby rozważające taką możliwość powinny skonsultować się ze swoim pracodawcą i upewnić się, że ich nieobecność będzie traktowana jako urlop, a nie rezygnacja.
 • Osoby cierpiące z powodu stanu lękowego związanego z obecną sytuacją, który sprawia, że nie czują się one na siłach do pracy, powinny pamiętać, że zgodnie z umowami zbiorowymi w niektórych przypadkach stany lękowe pozwalają na wzięcie zwolnienia chorobowego.

Ograniczenia w pracy szkół

 • Jeśli pracownik musi pozostać w domu z dziećmi z powodu ograniczonej pracy szkół i przedszkoli, wynagrodzenie nie jest płacone i należy korzystać z praw urlopowych, lub wystąpić o bezpłatny urlop w porozumieniu z pracodawcą.
 • Jeśli pracodawca wyposaży pracownika w sprzęt umożliwiający pracę z domu, pracownik powinien się dostosować, a jego wynagrodzenie powinno być wypłacane tak jak zawsze.

Zamknięcie granic

 • Pracownicy, którzy przebywają za granicą i nie są w stanie dotrzeć do pracy ze względu na zamknięcie granic w kraju, w którym przebywają, nie mają prawa do wynagrodzenia podczas nieobecności.
 • Jeśli jednak jest to podróż służbowa, powinno się płacić pełne wynagrodzenie.
 • Pracownik zatrudniony na Islandii na zasadzie pozwalającej mu na kilkutygodniową pracę, powrót do domu, i ponowny powrót do pracy na Islandii, nie ma prawa do wynagrodzenia, jeśli utknie za granicą. Nie ma on  prawa do wynagrodzenia nawet jeśli wspomniany tryb pracy jest uzgodniony obustronnie, a pracodawca opłaca bilety lotnicze.

Zwolnienia z powodu pogorszenia koniunktury gospodarczej, redukcja etatów pracy

 • Zabrania się wysyłania pracowników na bezpłatny urlop z powodu sytuacji ekonomicznej. Jeśli porozumienie o bezpłatnym urlopie zostanie osiągnięte, zawsze powinno ono zawierać zastrzeżenie, że pracodawca nie może zwolnić pracownika podczas bezpłatnego urlopu.
 • Zgodnie z nową ustawą, prawo do zasiłku dla bezrobotnych zostało poszerzone, tak, aby pracownik mógł nabyć prawo do zasiłku,  jeśli pracownik i pracodawca doszli do porozumienia dotyczącego zredukowanego etatu pracy. Więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu Pracy, www.vmst.is i Islandzkiej Federacji Związków Zawodowych ASI na stronie www.asi.is
  • Jeśli Twoje całkowite wynagrodzenie brutto za cały etat wynosi 400.000 koron, lub poniżej tej kwoty, zatrzymasz całość wynagrodzenia.
  • Jeśli Twoje całkowite wynagrodzenie brutto przekracza powyższą kwotę, wówczas gwarantowany jest zasiłek do 90% Twojego wynagrodzenia, ale nigdy nie więcej niż 700.000 koron.
  • Tutaj możesz znaleźć kalkulator do obliczenia kwoty wynagrodzenia i zasiłku.
  • ASÍ przygotowało arkusze kalkulacyjne do obliczeń, jeśli negocjujesz zmniejszenie etatu
 • Zredukowany etat pracy, jak wspomniano powyżej jest możliwy jedynie pod warunkiem zgody pracownika i pracodawcy. Nie zezwala się na jednostronną redukcję etatu, bez wcześniejszej terminacji zatrudnienia. Redukcja etatu musi być uzgodniona z pracownikiem.
 • W przypadku zwolnienia pracownika, umowy zbiorowe stypulują w jaki sposób zwolnienie powinno nastąpić i jaki jest okres wypowiedzenia.
 • Jeśli pracownik zostanie zwolniony bez okresu wypowiedzenia, powinien  natychmiast skontaktować się z kjaramal@efling.is Prosimy o umieszczenie w tytule wiadomości “Fyrirvaralaus uppsögn”(zwolnienie bez okresu wypowiedzenia), aby przyspieszyć przetwarzanie sprawy.
 • Celem nowej legislacji na temat obniżenia etatu jest to, aby firmy podtrzymały zatrudnienie pracowników. Ta legislacja nie obejmuje pracowników, którzy zostali zwolnieni. W tych przypadkach prawo i reguły decydujące o okresie wypowiedzenia obowiązują bez zmian. Wypowiedzenie powinno zostać sporządzone pisemnie i rozpoczyna się na początku następnego miesiąca, po tym jak zostało ono podpisane.

Zmiany w zakresie pracy i opisie obowiązków w związku ze zwiększonym nakładem pracy

 • Jeśli obowiązki pracownika są poszerzone i/lub jego opis obowiązków ulega zmianom, aby dostosować się do zmieniających się warunków(na przykład z uwagi na zwiększoną potrzebę sprzątania), powinno się przewartościować wynagrodzenie, lub wypłacać premie za dodatkowy nakład pracy.

Lietuviškai

Teisės į atlyginimą Covid-19 epidemijos metu

Darbuotojo ar jo vaiko infekcijos atveju

 • Darbuotojas užsikrėtęs Covid-19 naudojasi savo ligos dienomis pas  darbdavį. Išnaudojus ligos dienas pas darbdavį turi pateikti prašymą profsajungos ligos išmokų fondui.
 • Jei darbuotojo vaikas užkrėsikrėtęs „Covid-19“, darbuotojas naudojasi  nedarbingumo dienomis dėl vaiko ligos pas darbdavį. Išnaudojus vaiko ligos dienas pas darbdavį turi pateikti prašymą profsajungos ligos išmokų fondui.

Karantino institucijų reikalavimu

Toliau pateikiama informacija remiasi naujuoju įstatymu. Daugiau informacijos galima rasti darbo biržos puslapyje.

 • Darbdaviai, mokantys karantine esantiems darbuotojams atlyginimus gali gauti dalinę kompensaciją iš valstybės. Šis įstatymas taikomas tiems, kurie karantine laikomi nuo 2020 m. Vasario 1 d. Iki 2020 m. Balandžio 30 d. Paraiškos turi būti pateiktos darbo biržai (Vinnumálastofnun) iki 2020 m. Liepos 1 d.
 • Naujasis įstatymas taip pat skirtas užtikrinti mokėjimus darbuotojams, kuriems taikomas karantinas, tačiau aukščiau nurodytais atvejais jie negauna atlyginimo iš savo darbdavių. Paraiškos turi būti pateiktos darbo biržai (Vinnumálastofnun) iki 2020 m. Liepos 1 d.
 • Karantinas valdžios institucijų reikalavimu, neturi įtakos ligos dienoms.
 • Jei darbdavys aprūpina darbuotoją įranga, kad jis galėtų dirbti iš namų, darbuotojas turėtų kiek įmanoma to laikytis. Jei darbuotojas neturi galimybės išdirbti pilno darbo krūvio, turi būti pildoma paraiška darbo biržai (Vinnumálastofnun) dėl, likusio darbo krūvio, kad neprarastų darbo užmokesčio.

Darbuotojo vaiko karantinas valdžios institucijų reikalavimu

 • Tiokios pat taisyklės, kaip karantine dėl valdžios institucijų reikalavimų esančių tėvų,  yra taikomos ir vaiko karantino atveju. Tai taikoma tik tuo atveju, jei vaikas yra jaunesnis nei 13 metų, arba jaunesnis nei 18 metų, jeigu vaikui pagal įstatymą yra skirtos ilgalaikės paslaugos, pagalba neįgaliesiems.

Karantinas darbdavio prašymu

 • Sprendimą dėl karantino priima atsakingos valstybinės institucijos. Jeigu darbdavys prašo darbuotojų neatvykti į darbą, nors valstybės institucijos tokio nurodymo nera davusios, darbdavys turėtų mokėti visą atlyginimą, kol tęsiasi karantinas.

Uždarytos darbovietės

 • Jei darbdavys nusprendžia laikinai uždaryti darbovietę dėl susiklosčiusių aplinkybių, atlyginimas ir toliau turėtų būti mokamas.

Karantinas darbuotojo prašymu

 • Darbuotojai, nusprendę savu noru karantinuotis, tai daro savo sąskaita. Darbuotojai, kurie svarsto  tokią galimybę, turėtų pasitarti su savo darbdaviu ir įsitikinti, kad jų nebuvimas darbe bus laikomas atostogomis, o ne darbo sutarties nutraukimu.
 • Darbuotojai, kurie dėl susiklosčiusios situacijos patiria nerimą ir dėl to jaučiasi negalintys eiti į darbą, turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad pagal kolektyvines sutartis nerimas tam tikrais atvejais suteikia teisę į nedarbingumą. Tačiau tokiu atveju yra reikalinga gydytojo pažyma.

Ribojama mokymo įstaigų veikla

 • Jei darbuotojas turi likti namuose su vaikais, nes ribojama mokyklų ir darželių veikla, darbo užmokestis nemokamas. Tokiu atveju darbuotojas turi prašyti mokamų arba neapmokamų atostogų. Derindami tai su darbdaviu.
 • Jei darbdavys aprūpina darbuotoją įranga, kad jis galėtų dirbti iš namų, darbuotojas turėtų sutikti su tokiu pasiūlymu. Darbo užmokestis tokias atvejais turėtų būti mokamas įprastai

Uždarytos sienos

 • Darbuotojai, kurie išvyko į užsienį ir negali atvykti į darbą dėl uždarų sienų šalyje, kurioje jie yra, neturi teisės į atlyginimą.
 • Jei kelionė buvo darbo tikslais,  turėtų būti mokamas pilnas atlyginimas.
 • Darbuotojas, dirbantis Islandijoje kas kelias savaites  vienu metu ir važiuojantis namo, neturi teisės į atlyginimą, jei yra įstrigęs užsienyje, net jeigu  darbdavys jau yra sumokėjęs už bilietą atgal.

Atleidimai dėl ekonominio nuosmukio, mažesnis darbo krūvis

 • Dėl ekonominių aplinkybių draudžiama siųsti darbuotoją į neapmokamas atostogas. Tačiau jei bus pasiektas abipusis susitarimas dėl neapmokamų atostogų, visada turėtų būti įtraukiama sąlyga draudžainti darbdaviui atleisti darbuotoją neapmokamų atostogų metu.
 • Pagal naują įstatymą, teisės į bedarbio pašalpas buvo išplėstos, jei darbdavys ir darbuotojas susitars dėl mažesnio darbo krūvio. Daugiau informacijos galima rasti Islandijos darbo konfederacijos ASÍ tinklalapiuose. (https://www.asi.is/)
  • Jei jūsų bruto darbo užmokestis už pilną darbo etatą yra 400 000 kr ar mažiau, gausite visą kompensaciją.
  • Garantuojama iki 90% viso darbo užmokesčio, bet niekada daugiau nei 700 000 kr.
  • Čia rasite skaičiuoklė sumoms palyginti.  ASÍ paruošė šablonus, kuriuos galima naudoti, jei sudarote nają susitartį, dėl sumažinto darbo krūvio.
 • Kaip jau minėta, mažesnis darbo krūvis turėtų būti nustatomas abipusiu  darbuotojo ir darbdavio sutarimu. Vienašališkai darbo krūvį sumažiniti draudžiama, išskyrus tuos atvejus kai darbuotojas pirmiausiai yra atleidžiamas.
 • Kai darbuotojas yra atleidžiamas, kolektyvinėse sutartyse yra nurodoma, kaip atleidimo procesas turėtų būti vykdomas ir koks yra įspėjimo terminas.
 • Jei darbuotojas atleidžiamas iš darbo be įspėjimo, jis turėtų nedelsdlsiant  susisiekite su kjaramal@efling.is. Norint paspartinti procesą laiško pavadinime nurodant   “atleistas be įspėjimo”

Darbo srities ir pareigybės aprašymo pokyčiai, pasikeitęs darbo laikais

 • Jei darbuotojo atsakomybės plečiamos ir (arba) keičiami pareigybių aprašymai, atsižvelgiant į besikeičiančias aplinkybes (pavyzdžiui, padidinant valymo krūvius), darbas turėtų būti iš naujo įvertintas arba išmokėti priedai

Russkiy

Права на заработную плату в связи с Ковид-19

Заражение работника или его ребёнка

 • Инфицированный Ковид – 19 работник использует свои больничные дни у своего работодателя, а затем получает право на пособие по болезни в профсоюзе.
 • Если ребёнок работника заражён Ковид -19, работник использует свои больничные по уходу за ребёнком у своего работодателя, а затем получает право на пособие в профсоюзе.

Карантин по требованию властей

 • Работодатели, которые выплачивают заработную плату работникам, находящимся в карантине, могут получить частичную компенсацию от государства. Предлагаемый законопроект распространяется на лиц, помещённых в карантин с 1 февраля 2020 года до 30 апреля 2020 года. Заявки должны быть поданы в центр занятости Vinnumálastofnun до 1 июля 2020 года.
 • Новый закон также предназначен для обеспечения выплат работникам, которые в карантине, но не получают заработную плату от своего работодателя в вышеуказанных случаях. Заявки должны быть поданы в центр занятости Vinnumálastofnun до 1 июля 2020 года.
 • Карантин по запросу властей не влияет на больничные дни.
 • Если работодатель предоставляет работнику оборудование для работы на дому, работник должен соблюдать правила, насколько это возможно. Если работник не может выполнять полный объём работы на дому, необходимо отправить заявление на оставшуюся часть, в центр занятости Vinnumálastofnun, чтобы не потерять заработную плату.

Карантин ребёнка работника по требованию властей

 • Как и в случае карантина работника по требованию властей, то же самое касается карантина ребёнка работника. Это применимо только в том случае, если ребёнок младше 13 лет  или младше 18 лет и ребёнок получает долгосрочные услуги в соответствие с законом об инвалидности.

Карантин по требованию работодателя

 • Решение о карантине принимается соответствующими государственными органами. Если  работодатель просит работников не приходить на работу, несмотря на отсутствие запроса от властей, работодатель должен выплачивать полную заработную плату во время  карантина.

Закрытые рабочие места.

 • Если работодатель принимает  решение о закрытии рабочего места, заработная плата всё равно должна быть выплачена.

Карантин по требованию работника

 • Люди, которые решают пойти на карантин самостоятельно, делают это за свой счёт и риск.  Люди, которые думают о таком решении, должны обсудить это со своим работодателем и убедиться, что их отсутсвие будет считаться отпуском и не уходом с работы.
 • Люди, которые страдают от повышенной тревожности из-за сложившейся ситуации и не могут посещать работу, должны помнить о том, что в некоторых случаях из-за этого можно взять больничный отпуск в согласии с Коллективным договором. В этом случае требуется справка от врача.

Ограниченное обучение

 • Если работник вынужден остаться дома с детьми в связи с ограниченным количеством занятий в школах и детских садах, заработная плата не выплачивается. В таких случаях работник должен использовать накопленные отпускные дни или запросить неоплачиваемый отпуск  по согласованию с работодателем.
 • Если работодатель предоставляет работнику оборудование для работы на дому, работник должен согласиться. Заработная плата выплачивается как обычно.

Закрытие границ.

 • Работники, которые уехали за границу и не могут посещать работу в связи с закрытием границ в стране нахождения, не имеют права на заработную плату в период отсутствия.
 • В случае, если это рабочая поездка, должна быть выплачена полная заработная плата.
 • Работник, который работает в Исландии перерывами, то есть по несколько недель подряд, но уезжает домой в промежутках между рабочими периодами, не имеет права на заработную плату в случаях, когда работник не может попасть обратно в Исландию. Даже если договорённость согласована и билеты оплачены работодателем.

Увольнения в связи с экономическим спадом, снижением показателей деятельности.

 • Запрещается отправлять работника в неоплачиваемый отпуск по экономическим причинам. Если достигнуто соглашение о неоплачеваемом отпуске, оно всегда должно быть обусловлено тем, что работодатель не увольняет работника во время неоплачивемого отпуска.
 • Cогласно новому закону, право на пособие по безработице расширено, если работодатель и работник достигнут соглашение о сокращении объёма работы. Дополнительная информация доступна на странице центра занятости Vinnumálastofnun, а также на странице ASÍ ( Исландская конфедерация труда).
 • Дополнительная информация доступна на странице центра занятости Vinnumálastofnun, а также на странице ASÍ ( Исландская конфедерация труда).
  • Если ваша заработная плата составляет 400,000 иск. или меньше за полную ставку, вы получаете полную компенсацию.
  • От заработной платы свыше 400,000 иск гарантируется выплата до 90% от общей заработной платы, но не более 700,000 иск.
  • Калькулятор для сравнения выплат
  • Исландской конфедерацией труда (ASÍ) созданы специальные таблицы, которые помогут вам в случае ведения переговоров с работодателем о сокращении объёма работы
 • Снижение объёма работы зависит от согласия между работодателем и работником. Одностороннее снижение пропорции работы не допускается и обязательно должно быть согласованным с работником, за исключением случаев, когда работник уволен.
 • В случае увольнения процесс должен происходить по условиям Коллективного договора, в котором оговаривается каков период уведомления итд.
 • Если работник уволен без уведомления, немедленно свяжитесь с kjaramal@efling.is . Укажите в названии “Fyrirvaralaus uppsögn” (исл. «Уволен без уведомления») для более быстрой обработки.
 • Цель нового законопроекта заключается в том, чтобы работодатели сохраняли рабочие места и заработную плату. Этот закон не распространяется на уволенных сотрудников. В случаях увольнения коллективные соглашения о сроках уведомления действуют в обычном режиме. Уведомления о сокращении должно быть в письменном виде и вступает в силу с начала следующего месяца с момента подписания.

Изменения  должностных обязанностей

 • Если обязанности работника расширены и/или должностные инструкции изменены (например, увеличение объёма уборки) , работа должна быть переоценена или работодатель должен выплачивать премии.

Espanol

Los derechos de los trabajadores durante la epidemia del virus COVID-19

La infección del trabajador o de sus hijos

 • Un trabajador infectado por COVID-19 utiliza sus días de enfermedad con su empleador y después tiene una reclamación a los fondos de beneficios de enfermedad de la unión.
 • Si el hijo de un trabajador está infectado con COVID-19, el trabajador utiliza sus días de enfermedad para los hijos en su empleador y después tiene una reclamación a los fondos de beneficios de enfermedad de la unión.

Cuarentena a petición de las autoridades

Lo siguiente se basa en una nueva ley. Más información está disponible en la página de inicio de la Dirección de Partido Laborista, Vinnumálastofnun

 • Los empleadores que pagan salaries de trabajadores en cuarentena pueden, recibir una compensación parcial del estado. Esta ley se aplica a los puestos en cuarentena desde el 1 de febrero de 2020 hasta el 30 de abril de 2020. Las aplicaciones deberían ser hechas a la Dirección de Partido Laborista, Vinnumálastofnun, antes del 1 de julio de 2020.
 • La nueva ley tambien por objeto garantizar los pagos a los trabajadores que están sujetos a cuarentena pero que no reciben salaries de sus empleadores en los casos mencionados anteriorments. Las aplicaciones deberían ser hechas a la Dirección de Partido Laborista, Vinnumálastofnun, antes del 1 de julio de 2020.
 • La cuarentena a petición de las autoridades no afecta a los días de enfermedad.
 • Si el empleador prove a un trabajador del equipo para trabajar de la casa, el trabajador debería cumplir lo más possible. Si el trabajador no es capaz de trabajar la proporción llena, una aplicación debería ser enviada a la Dirección de Partido Laborista, Vinnumálastofnun, para el resto, a fin de no perder salarios. Los salaries se pagan de acuerdo con la proporción de trabajo.

Cuarentena del hijo de un trabajador a petición de las autoridades

 • Lo mismo se aplica a la cuarentena de un niño como si el padre estuviera en cuarentena a petición de las autoridades. Esto sólo es aplicable si el niño es menor de 13 años de edad o menor de 18 años de edad en caso de que los niños reciben asistencia conforme a la ley sobre servicios a largo plazo para discapacitados.

Cuarentena a petición del empleador

 • Los autoridades públicas competentes adoptan una decision sobre la cuarentena. Si un empleador le pide a los trabajadores que no vengan a trabajar, a pesar de que no haya ninguna solicitud de las autoridades, el empleador debe pagar el salario complete meintras la cuarentena esté en su lugar.

Lugares de trabajo cerrados

 • Si un empleador decide cerrar temporalmente un lugar de trabajo debido a las circunstancias, los salarios deben ser pagados.

Cuarentena a petición del trabajador

 • Las personas que deciden entrat en cuarentena por sí solas lo hacen a su propio costo y riesgo. Las personas que están pensando en esto deben hablar con su empleador y asegurarse de que su ausencia cuenta come vacaciones y no resignación.
 • Las personas que sufren de ansiedad debido a la situación y no se siented capaces de venir a trabajar deben tener en cuenta que la ansiedad puede en algunos casos permitir la baja por enfermedad de acuerdo con los con convenios colectivos. En este caso, se require un certificado médico.

Operaciones escolares limitadas

 • Si un trabajador tiene que permanecer en casa con sus hijos debido a operaciones limitadas en escuelas y jardines de infancia, no se pagan los salarios y los derechos de vacaciones deben utilizarse o solicitarse una licencia no remunerada en coordinación con el empleador.
 • Si el empleador prove a un trabajador equipo para trabajar desde su casa, el trabajador debe aceptar y recibir salarios pagados come de costumbre.

Fronteras cerradas

 • Los trabajadores que se fueron al extranjero y no pueden venir a trabajar debido a fronteras cerradas en el país donde están ubicados no tienen derecho a salarios durante su ausencia.
 • Si el viaje fuera un viaje de trabajo, se deben pagar los salarios completos.
 • Un trabajador que trabaja en Islandia durante unas semanas a la vez y se va a casa entre ambos no tiene derecho a slarios si está atascado en el extranjero, incluso si el acuerdo se acuerda y los billetes pagados por el empleador.

Despidos debido a una recesión económica, reducción de los ratios de trabajo.

 • Está prohibido enviar a un trabajador a una licencia no remunerada debido a circunstancias económicas. Si se llaga a un acuerdo sobre la licencia no remunerada, siempre debe condicionarse a que el empleador no despida al trabajador durante la licencia no remunerada.
 • Según una nueva ley, el derecho a las prestaciones de desempleo se ampliará si el empleador y el trabajador llegan a un acuerdo sobre una relación de trabajo reducida. Más información está disponible en la página de inicio de la Dirección de Partido Laborista, Vinnumálastofnun, y la página de inicio de ASÍ.
  • Si su salario bruto es de 400.000kr o menos por trabajo a tiempo completo, usted obtiene una compensación completa
  • Hasta un 90% del total de salarios están garantizados, pero nunca más de 700.000kr.
  • Aquí está una calculadora para comparar sumas.
  • SI está en negociaciones sobre trabajo reducido, ASÍ ha hecho hojas de cálculo para usar.
 • La reducción de la proporción de trabajo mencionada anteriormenta está condicionada al consentimiento del trabajador y del empleador. No se permite la reducción unilateral de la proporción de trabajo, except despedir a la persona primero. Por lo tanto, el trabajador debe aceptarlo.
 • Cuando un trabajador es desempleado, los convenios colectivos estipulan cómo deberían ocurrir y cuál el período del aviso es.
 • Si un trabajador es despedido sin el aviso, póngase en contacto con kjaramal@efling.is immediatamenta. Puesto “despedido sin aviso” en el sujeto para acelerar el procesamiento.
 • El objetivo de la nueva legislación sobre ratios de trabajo reducidos es que las empresas mantengan al personal en su nómina. Esta ley no se aplica a los trabajadores despedidos. En estos casos, las disposiciones de los convenios jurídicos y colectivos sobre los períodos de preaviso están en vigor de la manera habitual. Una notificación de terminación debe ser por escrito y tiene efecto a partir del comienzo del mes próximo, desde el momento de la firma.

Cambios en el trabajo y descripción de trabajo  debido al aumento de la carga de trabajo

 • Si se amplían las responsabilidades de un trabajador y/o se cambian las decripciones de los puestos de trabajo para reaccinar a las circunstancias cambiantes (por ejemplo, aumentando la cantidad de limpieza), se debe reevaluar el trabajo o pagar las primas.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Barátta fyrir betra lífi.
Vertu áskrifandi að fréttaskeyti Eflingar. Fáðu ferskar fréttir af baráttunni og réttindum þínum í tölvupósti.
ErrorHere