Fundusz chorobowy

Fundusz chorobowy Eflingu został stworzony z myślą o członkach związku, którzy są niezdolni do pracy z powodu choroby lub wypadku. Fundusz pokrywa również część kosztów badań np. badanie przesiewowe w kierunku rozpoznania raka lub ocena ryzyka związanego z wystąpieniem zawału serca. Dbając o zdrowie, kondycję fizyczną oraz dobre samopoczucie naszych członków dysponujemy również szeregiem dofinansowań.

Zasiłek chorobowy

Świadczenia z tytułu choroby wypłacane są tym członkom Eflingu, którzy nie otrzymali wynagrodzenia z powodu choroby lub wypadku i którzy w pełni wykorzystali już swoje prawa do okresu chorobowego u pracodawcy.

Warunki otrzymania zasiłku chorobowego
 • Aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego, pracodawca musi opłacić składki do funduszu przez co najmniej trzy ostatnie miesiące przed wypadkiem / chorobą.
 • Jednakże pełne prawa oparte są na 6-miesięcznych składkach do funduszu.

Obliczanie średnich płac zawsze dokonuje się przez podzielenie przez 6 miesięcy, nawet jeśli składki zostały płacone przez krótszy okres.

 • Przeniesienie praw z innego związku zawodowego w ramach Islandzkiej Konfederacji Pracy (ASÍ) jest możliwe, jeśli składki zostały opłacone na rzecz Eflingu w imieniu członka przez co najmniej 1 miesiąc, a do innego związku zawodowego w ramach ASÍ przez co najmniej 6 miesięcy.W takich przypadkach liczba dzielnika to liczba miesięcy, w których składki są wpłacane do funduszu zdrowotnego Eflingu. Świadczenia z tytułu choroby oblicza się na podstawie składek na fundusz, które są proporcjonalne do wynagrodzenia.
80% – 100% oparte na dochodach

Jeśli regularnie uiszczałeś składki przez ostatnie 6 miesięcy, zasiłek chorobowy może wynosić do 80% wynagrodzenia. Jednakże łączna kwota świadczenia z Eflingu oraz z islandzkiego ubezpieczenia zdrowotnego nie może przekroczyć kwoty 621.699 ISK miesięcznie.

Jeżeli jesteś członkiem Eflingu i regularnie, co miesiąc opłacasz składki przez co najmniej 4 lata, zasiłek chorobowy może wynosić do 100% wynagrodzenia. Jednakże łączna kwota świadczenia z Eflingu oraz z islandzkiego ubezpieczenia zdrowotnego nie może przekroczyć kwoty 749.428 ISK miesięcznie.

Maksymalne kwoty świadczeń mogą ulec zmianie zgodnie ze wskaźnikiem płac z 1 lipca każdego roku.

Do wniosku o zasiłek chorobowy należy załączyć następujące dokument
 • Kopia zaświadczenia lekarskiego o zasiłku chorobowym (sjúkradagpeningavottorð)
 • Świadectwo pracy podpisane przez pracodawcę
 • Kopia ostatniego odcinka wypłaty
 • Informacja o tym, czy członek chciałby skorzystać z elektronicznej ulgi podatkowej
Czas trwania zasiłku choroboweg

Pracownicy na prywatnym rynku pracy

 • Po 6 miesiącach składek na fundusz zdrowotny fundusz wypłaca do 180 dni
 • Po 5 miesiącach składek na fundusz zdrowotny fundusz wypłaca do 150 dni
 • Po 4 miesiącach składek na fundusz zdrowotny fundusz wypłaca do 120 dni
 • Po 3 miesiącach składek na fundusz zdrowotny fundusz wypłaca do 90 dni

Pracownicy sektora publicznego / prywatnych instytucji non-profi

 • Pracodawca wpłaca na fundusz mniej niż 1% wynagrodzenia
 • Fundusz wypłaca do 90 dni, chyba że pracownikowi przysługuje prawo do rocznego zwolnienia chorobowego (360 dni) u pracodawcy, w którym to przypadku fundusz wypłaca do 30 dni
Wszyscy członkowie funduszu
 • W przypadku choroby dziecka fundusz wypłaca do 180 dni
 • W przypadku choroby małżonka fundusz wypłaca do 90 dni
 • W przypadku leczenia uzależnień od alkoholu lub narkotyków fundusz wypłaca do 90 dni
Osoby poszukujące pracy oraz członkowie Eflingu przebywający na urlopie rodzicielskim
 • Fundusz wypłaca do 90 dni

W takich przypadkach świadczenia chorobowe są wypłacane zgodnie z postanowieniem zatwierdzonym przez zarząd funduszu, ponieważ składki nie są wpłacane do funduszu. Warunkiem jest to, że członek nie wykorzystał w pełni swojego prawa do zasiłku chorobowego przed utratą pracy lub przed skorzystaniem z urlopu rodzicielskiego.

Choroba w czasie ciąży

Gdy kobieta w ciąży zachoruje, fundusz płaci do końca siódmego miesiąca, ale nigdy więcej niż podano powyżej. Kobieta może ubiegać się o dodatkowe dwa miesiące urlopu macierzyńskiego z powodu choroby w czasie ciąży, zgodnie z przepisami ustawy nr. 95/2000.

Świadczenia z tytułu choroby mogą być wypłacane wstecz przez okres maksymalny trzech miesięcy.

W jakich przypadkach świadczenie chorobowe może zostać niewypłacone? 

Zasiłki chorobowe to wsparcie i pomoc tymczasowa. Fundusz nie płaci, jeśli członek jest uprawniony do płatności z Administracji Ubezpieczeń Społecznych (Tryggingastofnun), z racji funduszu emerytalnego, tj. renty inwalidzkiej, renty rehabilitacyjnej lub emerytury / świadczenia emerytalnego. Fundusz nie pokrywa również kosztów wypadków objętych ubezpieczeniem, takich jak wypadki drogowe lub wypadki przy pracy. W takich przypadkach firma ubezpieczeniowa powinna zwrócić członkowi zwrot kosztów za tymczasową utratę pracy. Członkowie niezdolni do pracy po wypadku drogowym lub wypadku przy pracy zachęcani są do konsultacji z prawnikami związkowymi Eflingu. Prawo do zasiłku chorobowego wygasa, jeżeli nie zostanie ono wykorzystane w ciągu 12 miesięcy od momentu powstania prawa.

Świadczenia chorobowe z Islandzkiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (SÍ)

Oprócz zasiłków chorobowych z Eflingu, możesz dodatkowo być uprawniony do świadczeń z tytułu choroby lub wypadku korzystając z islandzkiego ubezpieczenia zdrowotnego. Zalecamy dokładne sprawdzenie, jakie są twoje prawa.

Doradcy VIRK

Konsultanci rehabilitacji zawodowej Eflingu współpracują z VIRK – Fundusz Rehabilitacji Zawodowej, aby wspierać członków funduszu w powrocie do pracy po przebytej chorobie / wypadku. VIRK pomaga osobom, które mają ograniczoną zdolność do pracy z powodu problemów zdrowotnych i które chcą zwiększyć swój udział na rynku pracy. Rehabilitacja zawodowa, zorganizowana przez VIRK – Fundusz Rehabilitacji Zawodowej, jest dostępna dla członków Fundusz zdrowotnego Eflingu. Pierwszym krokiem jest udanie się do twojego lekarza, który oceni przydatność i terminowość rehabilitacji zawodowej. Lekarz może następnie wypisać skierowanie do VIRK, przy ul. Guðrúnartún 1, 105 Reykjavík.

Dostępne dofinansowania

Dofinansowanie na opiekę profilaktyczną

Dofinansowanie może pokryć do 100% kosztu, ale maksymalnie do 20.000 koron w ciągu 12 miesięcy.

Dofinansowanie na opiekę profilaktyczną może pokryć opłaty za: badanie przesiewowe w kierunku rozpoznania raka – badania podstawowe (rak szyjki macicy i piersi), badanie przesiewowe w kierunku rozpoznania raka prostaty i okrężnicy(jelita grubego), ocena ryzyka związanego z wystąpieniem zawału serca w Hjarntavernd albo w innej instytucji, w której kosztów nie pokrywa islandzki zakład ubezpieczeń, maski snu / urządzenia CPAP (stosowane w przypadku występowania tzw. „bezdechu sennego”), analizę chodu, diagnozowanie dysleksji

Sprawność fizyczna

Sprawność fizyczna (siłownia, basen, sport, taniec, zakup roweru itp.)

Fundusz zwraca do 23.000 ISK w okresie 12 miesięcy w przypadku rachunków datowanych po 1 stycznia 2018 r., kwota dofinansowania nie przekracza nigdy 50% kosztów. Więcej informacji na temat znajdziesz na stronie internetowej Eflingu.

Centrum / szkoła / klub musi być prawnie istniejącą instytucją (tj. posiadać kennitala i adres prowadzenia działalności) z odpowiednim zapleczem, zorganizowanymi zajęciami oraz certyfikowanymi nauczycielami lub instruktorami sportu.

Okulary – soczewki kontaktowe

Dofinansowanie wynosi 50% kosztów, do 35.000 ISK w okresie 24 miesięcy, na rachunki datowane po 1 stycznia 2018 r. Więcej informacji na temat znajdziesz na stronie internetowej Eflingu.

Fizjoterapia i rehabilitacja

Fundusz pokrywa do 2.500 ISK za każdą sesję, maksymalnie 15 razy w ciągu 12 miesięcy, dla rachunków datowanych po 1 stycznia 2018 r. ale nigdy nie jest to więcej niż 75% poniesionych przez członka Eflingu kosztów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie internetowej Eflingu.

Przyznane dofinansowanie na rehabilitację i leczenie możemy uzyskać jedynie korzystając z usług  licencjonowanego fizjoterapeuty, licencjonowanego masażysty leczniczego, masażysty terapeutycznego z dyplomem z Fjölbrautaskólinn na Ármúla, terapeuty zajęciowego, logopedy, dietetyka, osteopaty lub kręgarza.

Terapia psychologiczna

W przypadku rachunków datowanych po 1 kwietnia 2019 r. Fundusz zwraca do 10.000 ISK za każdą sesję, ale nigdy więcej niż 75% kosztów, do 15 razy w okresie 12 miesięcy. W przypadku rachunków datowanych przed 1 kwietnia 2019 r. Fundusz zwraca do 6.000 ISK za każdą sesję, ale nigdy więcej niż 50% kosztów, do 15 razy w okresie 12 miesięcy.

Istnieje możliwość otrzymania dofinasowania na leczenie u psychologa, pielęgniarki psychiatrycznej, pracownika opieki społecznej, doradcy rodzinnego, trenera rozwoju osobistego (life coach), ekspertów od zaburzeń odżywiania z MFM, arteterapeuty, a także w przypadkach diagnozy ADHD u dorosłych. Dofinasowania przyznawane są tylko w przypadku terapii psychologicznej u terapeutów nieobjętych Islandzkim Ubezpieczeniem Zdrowotnym, dlatego nie ma możliwości uzyskania dofinansowania na wizytę u psychiatry.

Laserowa korekcja wzroku

Dofinasowanie udzielane jest bez partycypacji w kosztach przez Islandzkie Ubezpieczenie Zdrowotne. Kwota zwrotu wynosi do 50.000 ISK za każde oko. Dofinansowanie można otrzymać tylko jednorazowo na każde oko.

Pobyt w sanatorium

Fundusz zwraca 2.000 ISK dziennie przez okres do 42 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy, ale nigdy więcej niż 50% kosztów.

Aparat słuchowy

Dofinasowanie wynosi maksymalnie 50% kosztów, nie przekracza natomiast kwoty 100.000 ISK. Dofinasowanie przyznawane jest raz na okres 36 miesięcy.

Zapłodnienie pozaustrojowe / zabieg „in vitro” 

Dofinansowanie przyznawane jest dwukrotnie. Fundusz zwraca po raz pierwszy do 100.000 ISK oraz do 50.000 ISK za drugim razem, zwrot nie przekracza 50% kosztów.

Adopcja międzynarodowa 

Dofinasowanie z tytułu adopcji międzynarodowej. Kwota dofinansowania wynosi do 200.000 ISK jednorazowo.

———————————————————————-

Warunki otrzymania dofinansowania

 • Ciągłość uiszczania składek w imieniu członka przez co najmniej 6 ostatnich miesięcy. Trzy miesiące w przypadku badań przesiewowych w kierunku rozpoznania raka.
 • Wnioskodawca musi być zatrudniony oraz musi mieć opłacane na bieżąco składki w momencie składania wniosku. Członkowie Eflingu mogą ubiegać się o dofinasowanie przez okres do trzech miesięcy po ustaniu płatności członkowskich, jeśli potwierdzone jest to datą na rachunku.
 • Osoby, które były członkami Eflingu przez co najmniej 5 ostatnich lat i przeszły na emeryturę ze względu na wiek lub niepełnosprawność mają prawo do dofinansowania przez okres do 24 miesięcy po ich przejściu na emeryturę.
 • Kwoty dofinasowania oparte są minimalnym wynagrodzeniu za zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin. Członkowie pracujący w niepełnym wymiarze godzin otrzymują proporcjonalną kwotę. 
 • Prawo do przyznania dofinansowania wygasa, jeśli paragon jest starszy niż 12 miesięcy.
Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Świadczenia na wypadek śmierci

W przypadku gdy składki były uiszczane przez co najmniej 6 miesięcy

Świadczenie na wypadek śmierci jest należne członkowi, który podlegał zatrudnieniu w chwili śmierci i miał mniej niż 70 lat; może ono wynosić do 404.124 ISK w przypadku zatrudnienia na pełny etat (świadczenie jest wypłacane proporcjonalnie do procentu pracy), tylko w przypadku składki był uiszczane w imieniu członka przez co najmniej 6 miesięcy przed jego śmiercią

W przypadku gdy składki były uiszczane przez co najmniej 4 lata

Świadczenie na wypadek śmierci jest należne członkowi, który podlegał zatrudnieniu w chwili śmierci, oraz którego; może ono wynosić do 505.155 ISK w przypadku pełnego etatu i jest wypłacane proporcjonalnie według procentu pracy. Jeśli członek (który według powyższych warunków uprawniony jest do świadczenia na wypadek śmierci) zmarł już po przejściu na emeryturę to odlicza się 15.298 ISK za każdy miesiąc, który upłynął od momentu przejścia na emeryturę do chwili jego zgonu (z wyłączeniem pierwszych 6 miesięcy).

Powyższe kwoty mogą ulec zmianie zgodnie ze wskaźnikiem cen konsumpcyjnych w styczniu br.

Jeśli członek związku Efling nie był zatrudniony w momencie śmierc

W przypadku gdy zmarły nie był zatrudniony w momencie śmierci, ale był członkiem i opłacał składki na rzecz Funduszu Zdrowotnego w momencie przejścia na emeryturę, pewna część świadczeń z tytułu śmierci może zostać wypłacona celem pokrycia kosztów pogrzebu. Warunkiem wypłaty świadczenia jest, ciągłość bycia członkiem (odprowadzania składek) przez 5 lat przed przejściem na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego lub niepełnosprawności.

Kwoty dofinansowania w tej kategorii to:

Od 1 maja 2019 r. – do 100.000 ISK.

Przed 1 maja 2019 r. – należne małżonkowi do 67.500 ISK oraz innym legalnym spadkobiercom do 50.000 ISK.

Do wniosku o świadczenie na wypadek śmierci muszą być dołączone następujące dokumenty:

 • Przegląd postępów w dystrybucji majątku od notariusza
 • Oświadczenie od innych spadkobierców (jeśli wypłata świadczenia ma być dokonana na konto innego spadkobiercy)

Świadczenia z tytułu śmierci nie podlegają opodatkowaniu, ale są wymienione w zeznaniu podatkowym.

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE    Umsóknareyðublöð

Wniosek o przyznanie dotacji Umsókn um styrk úr sjúkrasjóði

Świadczenie na wypadek śmierci   Umsókn um dánarbætur

Pelnomocnictwo   Umboð vegna dánarbóta 

Zasiłku chorobowego Umsókn um sjúkradagpeninga

Potwierdzenie zatrudnienia przez pracodawcę Starfsvottorð frá atvinnurekanda

 

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Barátta fyrir betra lífi.
Vertu áskrifandi að fréttaskeyti Eflingar. Fáðu ferskar fréttir af baráttunni og réttindum þínum í tölvupósti.
ErrorHere