Sagatavojieties rīcībai, lai pasargātu mūsu ienākumus!

Mēs risinām sarunas savā vārdā!

Pēdējos mēnešos Efling biedri ir izteikuši saprātīgus piedāvājumus, bet darba devēji ir atteikušies tos apspriest. Tie vēlējās, lai mēs pieņemtu līgumus, ko noslēgušas arodbiedrības laukos, un tādējādi netiek ievērotas mūsu neatkarīgās tiesības risināt sarunas.

Mūsu noteikumiem ir nozīme!

Mūsu algas ir jāpalielina, lai kompensētu inflāciju un nodrošinātu mums pienācīgu daļu no mūsu radītās bagātības. Darba devēji to ir noraidījuši. Viņi arī nevēlējās, lai mūsu algas atspoguļotu dzīves dārdzību, un teica, ka tas būtu „nesaprātīgi”. Dzīve galvaspilsētā ir dārgāka nekā citur valstī. Tā vietā darba devēji pieprasa, lai Efling biedri strādātu par algu, kas noteikta, balstoties uz dzīves dārdzību ārpus galvaspilsētas.

Būsim vienoti, parādīsim spēku!

Darba devēji neieklausās argumentos vai saprāta balsī. Tāpēc Eflinga sarunu komitejas locekļi ir nolēmuši sākt gatavoties streikiem. Mums netiks atņemtas mūsu neatkarīgās tiesības risināt sarunas. Mēs pieprasām, lai tiktu ņemta vērā dzīves dārdzība.

Efling sarunu komiteja aicina visus Efling biedrus solidarizēties un būt modriem, kā arī sagatavoties streikam.

Kad Efling biedri ir vienoti — kopā un redzami —, mēs radām spiedienu, kas nepieciešams, lai darba devēji ieklausītos mūsu prasībās.

Ko nozīmē streiks?

Saskaņā ar Islandes tiesību aktiem streiki ir darba ņēmēju tiesības (skatīt Likumu par arodbiedrībām un protesta akcijām Nr. 80/1938). Ir jāizpilda visi likumā paredzētie nosacījumi, un sagatavošana jāveic pareizi.

Streiki ir visspēcīgākais darba ņēmēju spiediena izdarīšanas līdzeklis, kad visi citi pasākumi ir bijuši neveiksmīgi. Efling 2019.–2020. gada sarunu raundā 5 reizes izsludināja streikus, un visos gadījumos veiksmīgi tika noslēgti līgumi.

Streikam ir jānotiek ar to biedru balsu vairākumu, kuri gatavojas streikot. Balsojums ir anonīms, un darba devējs nevar redzēt, kas balsojis par vai pret.

Nav atļauts un faktiski ir nelikumīgi atlaist no darba cilvēkus, kuri piedalās streikā, un darba devējs nedrīkst pieņemt darbā jaunus cilvēkus streikojošo darbinieku pienākumu izpildei.

Efling maksā streika atbalstu par katru dienu, kad streika dēļ cilvēki zaudē algu. Atbalsts ir jāpieprasa, un var būt nosacījumi par ierašanos konkrētā vietā, lai to pieprasītu.

Kā norit sarunas?

Efling sarunu komiteja sarunas ar SA risina kopš oktobra, kad tā izvirzīja prasības. Komiteja ir tikusies 20 reizes, tostarp 6 reizes ar SA.

Decembrī sarunas tika nodotas valsts starpniekam, taču tās nav pavirzījušās uz priekšu, neraugoties uz to, ka komiteja pēc sākotnējo prasību izvirzīšanas SA ir izteikusi trīs piedāvājumus.

Sekojiet līdzi jaunākajām ziņām vietnē www.efling.is!

Mēs esam svarīgi — mēs radām bagātību