Almennur fyrirvari / Disclaimer / Zastrzeżenie

Vinsamlegast athugið að þessi tölvupóstur og viðhengi hans er eingöngu ætlaður viðtakanda hans, eða þeim sem efni hans ber með sér að hann hafi verið ætlaður. Hafir þú fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekið við tölvupósti þessum og viðhengjum hans, biðjum við þig að gæta fyllsta trúnaðar, hvorki lesa efni þeirra né skrá þau hjá þér, né notfæra þau á nokkurn hátt og tilkynna okkur samstundis að þau hafi ranglega borist þér. Loks er þess óskað að tölvupósti þessum og viðhengjum hans verði eytt án tafar.

Please note that this e-mail and its attachments are intended for the named addressee only and may contain information that is confidential and privileged. If you have by coincidence or mistake or without specific authorization received this e-mail and its attachments we request that you notify us immediately that you have received them in error, uphold strict confidentiality and neither read, copy, nor otherwise make use of their content and destroy the email and its attachments without delay. 

Niniejsza wiadomość i jej załączniki są przeznaczone wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy i mogą zawierać informacje poufne kierowane tylko do określonego adresata. Jeśli przypadkowo, przez pomyłkę lub bez specjalnego upoważnienia otrzymałeś tę wiadomość e-mail i jej załączniki, prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas, odpowiadając na nią oraz jej skasowanie wraz z załącznikami, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości.