Stjórnvöld leggja meira fé til fræðslu

17. 01, 2007

Stjórnvöld leggja meira fé til fræðslu

Enn fleiri menntunartækifæri

Við endurskoðun kjarasamninga í nóvember 2005 og í júní 2006 var samið sérstaklega um að setja aukið
fjármagn í fræðslumálin. Í yfirlýsingu stjórnvalda frá síðastliðnu sumri kom fram að framlög til fullorðinsfræðslu
og starfsmenntamála verði aukin um 120 milljónir á ári og kemur hækkunin til framkvæmda á þessu ári. Þetta
þýðir enn fleiri menntunarkosti og aukið fé til stuðnings við menntun sem Efling hefur boðið upp á.
Fjármunirnir eru ætlaðir til námskeiðahalds og endurmenntunar einstaklinga á vinnumarkaði, til eflingar náms
og starfsráðgjafar og raunfærnimats og til eflingar símenntunarmiðstöðvar ASÍ á höfuðborgarsvæðinu með
sambærilegum hætti og á landsbyggðinni.
Það er því verk að vinna og mikilvægt að stéttarfélög og fræðsluaðilar vinni markvisst að uppbyggingu fræðslu
og menntunarleiða fyrir félagsmenn innan ASÍ.
Hjá Eflingu-stéttarfélagi verður unnið að nýjum námstækifærum og væntanlega kynntar nýjar námsleiðir fyrir
einstaka starfssvið á næstu vikum.
Mikil vinna liggur á bak við hvert nýtt námstækifæri þar sem kanna verður þarfir vinnustaðar og starfsmanna
áður en hafist er handa við námið sjálft. Í slíkri vinnu sameinast aðilar vinnumarkaðarins um að þróa og vinna að
nýjum námsleiðum öllum til hagsbóta.