Statut Związku

PONIŻSZY DOKUMENT JEST TŁUMACZENIEM, W SPRAWACH SPORNYCH PROSIMY ODNIEŚĆ SIĘ DO ORYGINALNEGO TEKSTU W JĘZYKU ISLANDZKIM. 

ROZDZIAŁ I

NAZWA I CELE ZWIĄZKU

Art. 1

Nazwa związku zawodowego to Efling – Związek Zawodowy, a zasięg jego działania to obszar miasta stołecznego Reykjavík, gmin Kópavogur, Seltjarnarnes, Mosfellsbær oraz rejon od Kjósarsýsla do Botnsá, Grímsnes i Grafningshreppur, miasto Hveragerði, a także gmina Ölfus. Członkowie zatrudnieni w sektorze hotelarskim i resturacyjnym oraz w sektorze przemysłowym na obszarze Hafnarfjörður, Garðabær i Bessastaðarhreppur są również objęci działaniem związku. Członkowie zatrudnieni w Vífilsstaðir oraz przy opiece domowej na obszarze Garðabær także objęci są działaniem związku.

Siedziba związku mieści się w Reyjkavíku, a związek stowarzyszony jest z Federacją Pracowników Ogólnych i Specjalnych (SGS), Federacją Marynarzy Islandzkich (Sjómannasambands Íslands), które są równocześnie stowarzyszone z Federacją Islandzkich Związków Zawodowych (ASÍ). 

Art. 2

Celem związku jest szerzenie i wsparcie najlepszych interesów oraz kultury członków. Związek powinien inspirować pracowników do aktywnego uczestnictwa politycznego w rządach na szczeblu lokalnym oraz narodowym, co pomoże im zabezpieczyć swoje korzyści. Związek ma też za zadanie dążenie do ustalania czasu pracy, płac, warunków zatrudnienia, zapewnienia bezpieczeństwa pracy i potęgowania innych interesów pracowniczych. Wspomniane cele należy osiągać poprzez aktywną organizację pracowników zatrudnionych na obszarze działania związku w poniżej wymienionych zawodach oraz przy podobnych pracach: 

a) Załadunek i rozładunek statków, obsługa maszyn używanych do dystrybucji towarów, a także przyjmowanie i dostarczanie ładunków.  

b) Budowa domów i transport materiałów budowlanych 

c) Budowa wybrzeży(portów), budowa dróg, kopanie rowów, prace rolnicze oraz przewóz materiałów używanych w tym celu.  

d) Usługi rządowe i gminne.

e) Usługi opieki domowej, praca w przedszkolach, opieka w szpitalach i innych instytucjach, a także praca w pralniach szpitalnych i warsztatach krawieckich.  

f) Sprzątanie, utrzymanie higieny, praca w pralniach oraz w pralniach chemicznych.  

g) Praca w kawiarniach oraz stołówkach. 

h) Praca strażników i pracowników ochrony oraz praca przy transporcie gotówki.  

i) Praca w hotelach i restauracjach 

j) Przetwórstwo oraz sprzedaż wyrobów morskich i produktów rolnych 

k) Praca w przemyśle i w różnorodnych warsztatach, tak jak w kowalstwie, okrętownictwie, blacharstwie, bednarstwie, w ogrodnictwie, w budownictwie oraz w przemyśle ciężkim.  

l) Odbiór oraz dostawa ładunku, włączając w to kierowców 

m) Dystrybucja paliw, praca na stacjach benzynowych, wymiana oleju, usługi polerowania samochodów, usługi zapobieganie rdzy oraz wymiany opon 

n) Obsługa ciężarówek, obsługa maszyn ciężkich, tak jak spychaczy, koparek i żurawi maszynowych 

o) Przemysł ciężki, budowa tuneli, elektrownie, inne prace budowlane o porównywalnej skali oraz podobne grupy zatrudnienia 

p) Wszystkie inne rodzaje prac przy produkcji i transporcie 

q) Rybołówstwo i żegluga 

ROZDZIAŁ II

PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 3

Związek otwarty jest dla wszystkich pracowników.

Członkiem związku może zostać osoba, która:

a) Pracuje, pracowała lub zamierza podjąć zatrudnienie w jednej z branż lub zawodów wspomnianych w Art. 2. 

b) Osiągnęła wiek lat 16.

c) Nie ma nieuregulowanych długów ani sporów ze związkiem zawodowym(Efling) lub innym związkiem stowarzyszonym z Federacją Islandzkich Związków Zawodowych (Alþýðusambands Íslands, ASÍ).

d) Nie prowadzi przedsiębiorstwa lub nie reprezentuje pracodawcy przed pracownikami w inny sposób, jako wybrany lub mianowany przedstawiciel.

Osoby będące członkami, które nabyły dalsze wykształcenie w swoim zawodzie, mają prawo do kontynuacji członkostwa w związku.


Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której wychodzi na jaw, że dana osoba wstąpiła do związku, nie mając do tego prawa, lub dostarczając nieprawdziwych informacji na temat swojego zawodu albo udzielając innych mylących informacji, osoba ta natychmiastowo traci wszystkie prawa członkowskie bez możliwości ich odzyskania aż do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Art. 4

Osoba ubiegająca się o członkostwo w związku powinna przesłać lub dostarczyć wniosek o członkostwo do biura związkowego. Wniosek należy podpisać lub potwierdzić w inny sposób. Pełne członkostwo i prawo do legitymacji związkowej zostaną przyznane, jeżeli wypełniono kryteria wynikające z art. 3 oraz opłacano składki członkowskie przez okres 3 miesięcy.

Decyzje o odrzuceniu wniosku o członkostwo należy podejmować podczas spotkań zarządu związku. Jeżeli wniosek o członkostwo zostanie odrzucony, ponowny wniosek od tej samej osoby nie może zostać rozpatrzony przez okres dwóch miesięcy od odrzucenia pierwotnego wniosku. 

Jeżeli zarząd związku odrzucił wniosek o członkostwo, wnioskodawca ma prawo odwołać się do Islandzkiej Federacji Pracowników Ogólnych i Specjalnych (SGS) oraz/lub do komitetu centralnego Stowarzyszenia Islandzkich Związków Zawodowych (ASÍ), aczkolwiek w trakcie postępowania odwoławczego obowiązuje pierwotna decyzja zarządu związku. 

Art. 5

Rezygnacja z członkostwa w związku powinna zostać sporządzona na piśmie i złożona w siedzibie związku.

Podczas sprawowania funkcji w ruchu pracowniczym, członkowie zachowują nabyte w związku prawa.

Członkom nie zezwala się na rezygnację z członkostwa w związku w czasie trwania negocjacji zbiorowych lub w trakcie sporów dotyczących warunków ich zatrudnienia i płacy. Ponadto, członkom nie zezwala się na rezygnację z członkostwa w związku w celu przejęcia pracy członków innego związku zawodowego, który prowadzi akcję wstrzymania pracy z powodu sporu pracowniczego.

Art. 6

Pełnoprawni członkowie mają prawo:

a) Do wolności słowa, do wnoszenia postulatów i uczestnictwa w głosowaniach podczas spotkań członków oraz w głosowaniach powszechnych, a także do ubiegania się o i do sprawowania funkcji związkowych oraz funkcji w organizacjach, z którymi związek jest zrzeszony.  

b) Do dofinansowań z funduszy związkowych zgodnie z ich regulaminem. 

c) Do pracy w zawodach regulowanych poprzez umowy zbiorowe związku, a także, każdorazowo, do pracy według warunków zdeterminowanych w tychże umowach zbiorowych. 

d) Do użytkowania domków letniskowych związku oraz pozostałych wspólnych nieruchomości związkowych, zgodnie ze specyfikacją wynikającą z regulaminów i postanowień związkowych 

e) Do uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych organizowanych przez związek lub przez stowarzyszenia, z którymi związek jest zrzeszony. 

f) Do otrzymania pomocy w przypadkach, kiedy zobowiązania oraz warunki zatrudnienia wypływające z umowy zbiorowej nie są przestrzegane, a także do korzystania z innych usług świadczonych przez związek. 

Art. 7

Członkowie zobowiązani są:

a) Do przestrzegania statutu związku, przestrzegania porządku spotkań oraz postanowień podjętych na spotkaniach, a także do podążania za postanowieniami wynikającymi z umów zbiorowych pomiędzy związkiem zawodowym a innymi partiami.

b) Do opłacania składek związkowych.

c) Do dostarczania zarządowi oraz pracownikom związku informacji na temat płac i warunków zatrudnienia u obecnego i byłych pracodawców.

d) Do nieunikania sprawowania stanowisk w zarządzie związku lub nominacji do pełnienia innych funkcji związkowych, chyba że dostarczone zostanie dostateczne usprawiedliwienie, które zostanie uznane za wystarczające na spotkaniu członków rady nadzorczej związku.

e) Do akceptacji nominacji na ponowną kadencję lub do pełnienia funkcji związkowej na okres do 4 lat. Po upływie tego czasu, członek ma prawo zostać zwolniony z obowiązku pełnienia podobnych stanowisk przez okres kolejnych 4 lat.

f) Do poinformowania pracowników lub przewodniczącego związku, w przypadkach kiedy w związku zostaje popełnione wykroczenie. 

g) Do zachęcania innych pracowników do uczestnictwa w związku.

Art. 8

W przypadku, kiedy członek narusza statut, regulamin lub inne rozporządzenia związkowe albo w jakikolwiek sposób naraża związek na szkodę, rada nadzorcza związku ma prawo do udzielenia danemu członkowi upomnienia. W przypadku poważnych lub powtarzających się naruszeń, za które uprzednio upominano danego członka, rada nadzorcza ma prawo do zawieszenia jego członkostwa w związku. Rada nadzorcza uprawniona jest też do odebrania danemu członkowi prawa do sprawowania stanowisk w związku. 

W sprawach, w których dany członek oskarżany jest o naruszenie statutu związku, decyduje rada nadzorcza. Przed podjęciem decyzji w sprawie, rada nadzorcza ma obowiązek udzielić członkowi oraz zarządowi związku możliwości złożenia wyjaśnień na temat zaistniałej sytuacji.

Członek ma prawo odwołać się od decyzji rady nadzorczej do Stowarzyszenia Pracowników Specjalnych i Ogólnych (SGS) oraz/lub do Zrzeszenia Islandzkich Związków Zawodowych (ASÍ). W trakcie postępowania odwoławczego obowiązuje decyzja rady nadzorczej. Nie zezwala się, aby dany członek powrócił do związku, jeżeli jego prawa związkowe zostały zawieszone. Odstępstwem od tej zasady jest sytuacja, w której złożony przez danego członka wniosek o członkostwo w związku zostanie zatwierdzony podczas spotkania zarządu lub w trakcie spotkania członków. 

Składki członkowskie

Art. 9

Na temat składek członkowskich oraz ich formy płatności decyduje co roku walne zgromadzenie członków. Składki członkowskie powinna wynosić określony procent wynagrodzenia członka. Propozycja zmiany wysokości składek członkowskich powinna zostać złożona na siedem dni przez rocznym walnym zgromadzeniem członków. W przypadku niewypełnienia tego warunku, wysokość składki powinna pozostać niezmieniona. Propozycję zmiany wysokości składki zatwierdza się jedynie, jeżeli za propozycją padło 2/3 oddanych głosów. 

a) W przypadku, kiedy dany członek zaprzestaje pracy w sektorze lub zawodzie objętym działaniem związku zawodowego, nie powinien on korzystać z pełnych praw członkowskich, tak jak prawo do głosowania i ubiegania się o stanowiska związkowe, chyba że istnieją okoliczności łagodzące, tak jak choroba, podjęcie edukacji zawodowej, bezrobocie, sytuacja w gospodarstwie domowym, urlop rodzicielski lub inne. 

b) Osoby, w imieniu których nie opłacano składek przez okres 12 miesięcy, powinny zostać usunięte z rejestru członków związku, chyba że zaistniała jakakolwiek ze wspomnianych w punkcie a) okoliczności łagodzących. 

c) Osoby w wieku 67 lat lub starsze, zachowują swoje prawa członkowskie po odejściu na emeryturę, pomimo że nie opłacają one składek członkowskich. Zasada ta obowiązuje pod warunkiem, że w momencie odejścia na emeryturę, dana osoba miała status członka związku. 

ROZDZIAŁ III

ZARZĄD ZWIĄZKU – RADA NADZORCZA – KLUBY ZAWODOWE – REPREZENTANCI ZWIĄZKU – KOMISJA NEGOCJACYJNA

A. Zarząd

10. gr.

Zarząd związku składa się z 15 członków: Przewodniczącej/ego, Wice Przewodniczącej/ego, Sekretarza, Skarbnika oraz 11 innych członków zarządu.

W związku powinno działać dwóch właściwych oraz jeden zastępczy audytor finansowy.

Kadencja członków zarządu trwa dwa lata. 

Przewodniczący/a zarządu wybierany/a jest co dwa lata.

Równocześnie z przewodniczącym/ą wybiera się 7 innych członków zarządu na okres dwóch lat, po czym, w roku kolejnym wybiera się 7 pozostałych członków zarządu. Audytorzy finansowi wybierani są na okres dwóch lat w tym samym roku, w którym wybierany jest przewodniczący/a.

Wybory zarządu oraz audytorów finansowych należy przeprowadzić nie później niż przed końcem marca każdego roku. 

Art. 11

Zarząd sprawuje nadzór nad wszystkimi sprawami związkowymi w okresach pomiędzy spotkaniami członków. Zgodnie z art. 28. zarząd zwołuje spotkania członków. Zarząd współdzieli odpowiedzialność za finanse i majątek związku. Zarząd jest odpowiedzialny za przechowywanie dokumentów i innych informacji dotyczących historii związku. Zarząd nadzoruje rekrutację pracowników związku, decyduje o i określa ich zarobki, warunki zatrudnienia oraz zakres ich obowiązków w umowach o pracę. W przypadkach, kiedy członek związku rezygnuje z pełnienia stanowiska związkowego, dany członek zobowiązany jest do zwrócenia wszystkich dokumentów związanych z pełnionych przez niego stanowiskiem.

Zarząd związku ma prawo wyboru honorowych członków związku oraz przyznania im złotej odznaki związkowej. W takich przypadkach wymaga się zgody ¾ członków zarządu. Honorowi członkowie związku wyłączeni są z obowiązku opłacania składek związkowych.

Art. 12

Na ogół, spotkania zarządu powinny odbywać się raz w miesiącu. Przewodniczący/a zwołuje i moderuje spotkania zarządu. W przypadku, kiedy od co najmniej 4 członków zarządu wpływa prośba o organizację spotkania zarządu, przewodniczący ma obowiązek zwołania spotkania. Przewodniczący/a uwierzytelnia działania związku oraz zapewnia, że wszyscy pracownicy związkowi wypełniają swoje obowiązki. Przewodniczący/a ponosi odpowiedzialność za działalność związku oraz zapewnia przestrzeganie statutu i zasad związkowych pod wszystkimi względami.

Wice przewodniczący/a pełni rolę zastępcy przewodniczącego/ej i przejmuje jego/jej obowiązki, jeżeli ten/ta nie jest w stanie ich wypełnić.

Art. 13

Sekretarz odpowiada za prowadzenie dziennika związkowego zapewniając, że zapisane są w nim wszystkie protokoły spotkań, zmiany statutowe oraz roczne zestawienia finansowe. Sekretarz, wraz z przewodniczącym/cą, odpowiadają za przechowywanie dokumentów związku i innych dokumentów w zorganizowany sposób.

Art. 14

Skarbnik nadzoruje finanse i księgowość związku, przestrzegając przy tym ustaleń zarządu. 

Wybrani audytorzy finansowi powinni zapoznać się z uchwałami i rachunkami związku za każdy rok rozliczeniowy, a zatem rok kalendarzowy, po czym, jeżeli zachodzi taka potrzeba, powinni oni zgłosić odpowiednie uwagi.  

B. Rada nadzorcza

Art 15.

W związku powinna działać rada nadzorcza. Pomiędzy spotkaniami zarządu, rada nadzorcza sprawuje najwyższą władzę w sprawach związkowych, chyba że statut związku stanowi inaczej. W radzie nadzorczej zasiada 115 członków oraz członkowie zarządu związku. Pełen skład rady nadzorczej liczy zatem 130 członków. Procedura wyboru rady nadzorczej opisana została w art. 26.   

Kadencja rady nadzorczej trwa dwa lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia po przeprowadzeniu wyborów.

Wybory 115 członków rady nadzorczej przeprowadza się co dwa lata w roku wyboru przewodniczącego/ej związku oraz każdorazowo przed końcem listopada. W przypadkach, kiedy członkowie rady nadzorczej nie są w stanie uczestniczyć w spotkaniu rady, członkowie zarządu związku pełnią rolę ich zastępców. Podczas wyboru zastępcy należy dołożyć wszelkich starań, aby zastępca wykonywał ten sam lub porównywalny zawód do zawodu nieobecnego członka. W przypadku, kiedy członek rezygnuje ze sprawowanej pozycji w radzie nadzorczej, w jego zastępstwo należy mianować nowego członka rady. 

Wszystkie działające w związku komisje powinny zostać wybrane przez radę nadzorczą, chyba że statut związku stanowi inaczej.

Co do zasady, rada nadzorcza powinna spotykać się raz w miesiącu w okresie od 1 października do 1 maja.

Ponadto, jeżeli zachodzi taka potrzeba, zarząd związku ma prawo zwołać spotkanie rady nadzorczej. W przypadku, kiedy co najmniej ¼ składu rady wysunie pisemną prośbę o spotkanie wraz z załączeniem jego tematu, zarząd związku zobowiązany jest do zwołania spotkania. Spotkania należy zwoływać drogą pisemną, z siedmiodniowym wyprzedzeniem, a zaproszenie powinno zawierać program spotkania. Zwołanie spotkania rady z krótszym wyprzedzeniem dopuszczalne jest wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba i pod warunkiem, że spotkanie zostanie zwołane  poprzez ogłoszenia w mediach lub drogą telefoniczną. Spotkania rady prowadzi przewodniczący związku.  

Rada nadzorcza stanowi o procedurach i porządku swojej pracy zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.  

C. Kluby zawodowe

Art. 16

Zarząd związku, w konsultacji z radą nadzorczą, ma prawo do tworzenia klubów zawodowych, zajmujących się sprawami dotyczącymi interesów danej grupy zawodowej. Cele i procedury robocze klubów zawodowych precyzowane są przez zarząd związku.

D. Reprezentanci związku zawodowego

Art. 17

Zarząd ma prawo i obowiązek mianowania reprezentanta związku zawodowego we wszystkich miejscach pracy zatrudniających pięciu, lub więcej członków związku, gdzie obowiązują umowy zbiorowe pomiędzy związkiem a pracodawcą. Reprezentanta związku wybierają członkowie związku zatrudnieni w danym zakładzie pracy. Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych i sporach zbiorowych, związek ma prawo mianować reprezentanta związku w zakładzie pracy, a jeżeli wybory nie nastąpią, związek uprawniony jest do ogłoszenia akcji protestacyjnej. Reprezentanci związku pracują  zgodnie z mandatem nadanym im przez zarząd związku.

Reprezentanci upewniają się, że statut, uchwały i umowy zbiorowe związku są pod każdym względem przestrzegane.

Reprezentanci związku pełnią rolę łączników pomiędzy swoimi współpracownikami a przywództwem i pracownikami związkowymi. Reprezentanci związku mają prawo uzyskać pomoc w wypełnianiu swoich obowiązków od zarządu oraz pracowników związku.

W pozostałych kwestiach, rola reprezentantów, ich prawa i obowiązki zdefiniowane są w statucie i umowach zbiorowych związku.

E. Komisja Negocjacyjna

18.gr.

W związku powinna działać komisja negocjacyjna. W skład komisji negocjacyjnej wchodzi zarząd związku. Poza tym resztę składu komisji wybiera rada nadzorcza związku. Przewodniczący związku pełni rolę przewodniczącego komisji negocjacyjnej. Jeżeli członkowie komisji negocjacyjnej nie są w stanie uczestniczyć w spotkaniach, zarząd związku ma prawo mianować ich zastępców spośród grona reprezentantów związku w zakładach pracy. Lista członków komisji negocjacyjnej powinna być gotowa nie później niż na 14 tygodni przed upływem terminu obowiązywania umowy zbiorowej. Mandat negocjacyjny komisji wygasa po zatwierdzeniu głównych umów zbiorowych oraz związanych z nimi zakładowych umów zbiorowych. 

W procesie wyboru komisji negocjacyjnej należy dołożyć starań, aby składała się ona z przedstawicieli sektorów i zawodów reprezentowanych przez związek.  

Komisja negocjacyjna działa w imieniu związku podczas procesu tworzenia umów zbiorowych. Komisja negocjacyjna jest uprawniona, pomiędzy innymi, do przedstawiania żądań związku, planowania porządku obrad w celu odnowy umów zbiorowych, wysuwania propozycji umów zbiorowych, uczestnictwa w negocjacjach i ich zerwania, wezwania mediatora rządowego do uczestnictwa w negocjacjach, a także do podpisywania umów zbiorowych.  

Komisja negocjacyjna uprawniona jest do:

a) Do przekazania zarządowi związku mandatu do sporządzenia i podpisania umowy zbiorowej.

b) Do podziału zadań według sektorów i grup zawodowych, oraz do sporządzenia specjalnych umów zbiorowych dla każdego sektora lub dla indywidualnego zakładu pracy.

c) Do wezwania dowolnego członka związku zawodowego w celu uzyskania od niego pomocy w pracy komisji.

d) Do wydania zgody na połączenie większej grupy związków zawodowych lub federacji pracowniczych w celu prowadzenia wspólnych lub częściowo wspólnych negocjacji

e) Do zwołania wspólnego głosowania wśród członków związków zaangażowanych w negocjacje, każdorazowo i według uznania komisji, lub zgodnie z tym co ustalono w umowie zbiorowej. 

f) Do odwołania akcji wstrzymania pracy lub odłożenia ogłoszonej akcji wstrzymania pracy, raz lub wielokrotnie, na łączny okres do 28 dni lub do upoważnienia do tego zarządu związku

Podczas głosowań komisji negocjacyjnej obowiązuje zasada zwykłej większości głosów.

Decyzje na temat udzielenia mandatu negocjacyjnego wspólnej komisji negocjacyjnej do przeprowadzenia wspólnego głosowania i do odwołania lub opóźnienia akcji wstrzymania pracy mają moc prawną i są wiążące jedynie, jeżeli zostały zaakceptowane przez ¾ głosów oddanych w trakcie legalnego posiedzenia komisji negocjacyjnej. Komisja negocjacyjna nie upoważnia się do odstąpienia na rzecz wspólnej komisji negocjacyjnej swojego mandatu do podpisywania umów zbiorowych i podejmowania decyzji dotyczących powszechnego głosowania nad umowami zbiorowymi. 

Spotkania, postanowienia i inne aspekty pracy komisji negocjacyjnej regulowane są zasadami obowiązującymi w stosunku do procedur rady nadzorczej związku.   

ROZDZIAŁ IV

GŁOSOWANIE POWSZECHNE 

Art. 19

Głosowanie powszechne organizuje się w następujących przypadkach: 

a) Wybory zarządu, audytorów finansowych i rady nadzorczej

b) Akcja wstrzymania pracy. Wstrzymanie pracy powinno dotyczyć jedynie określonych grup członków związku w określonych zakładach pracy. Decyzja o implementacji akcji wstrzymania pracy powinna zostać podjęta w oparciu o głosy objętych daną akcją pracowników.

c) Propozycja mediacji przez Urząd Mediatora Rządowego

d) Głosowanie powszechne uznane za stosowne poprzez postanowienie rady nadzorczej lub prawomocnego spotkania członków związku. W przypadku tego typu głosowania, sprawy poddane głosowaniu powinny zostać zaprezentowane w taki sposób, aby możliwy był wybór pomiędzy opcją “tak” i “nie”, lub pomiędzy dwoma różnymi propozycjami. Do głosowania należy przygotować puste karty wyborcze w sposób, który umożliwi wyborcom zagłosowanie na “tak” lub “nie”, albo na jedną z dwóch propozycji.

e) Głosowanie powszechne powinno odbywać się zgodnie z odpowiednimi zasadami ustalonymi przez Stowarzyszenie Islandzkich Związków Zawodowych (ASÍ). Zamiast prowadzić głosowanie w stacjach wyborczych, związek uprawniony jest do przeprowadzenia powszechnego, anonimowego głosowania wśród członków drogą pocztową.

ROZDZIAŁ V

KOMISJA WYBORCZA

Art. 20

Komisja wyborcza liczy pięciu członków związku. Rada nadzorcza związku wybiera czterech członków komisji. Islandzka Federacja Związków Zawodowych (ASÍ) wybiera piątego członka komisji, który pełni również funkcję przewodniczącego/ej komisji. Obie strony mianują taką samą liczbę zastępców. 

Komisja wyborcza wybierana jest w październiku na okres dwóch lat. Komisję wyborczą należy wybrać w roku wyborów przewodniczącego/ej związku.

Rolą komisji wyborczej jest przeprowadzanie wyborów i głosowań powszechnych zgodnie ze statutem związku.

Komisja wyborcza ponosi odpowiedzialność za drukowanie ważnych w dniu wyborów i głosowań kart wyborczych, za wybory drogą pocztową oraz za zapewnienie, że wybory odbywają się w sposób prawomocny oraz z zapewnieniem anonimowości indywidualnych głosów członków. Komisja wyborcza odpowiada również za liczenie kart wyborczych po zakończeniu głosowania oraz za orzekanie w przypadku sporów dotyczących kart do głosowania.  

Komisja wyborcza prowadzi dziennik, w którym przed rozpoczęciem każdego głosowania powinno się zanotować, co następuje:

a) Datę wpływu poddawanych pod głosowanie nominacji i propozycji.

b) Decyzje dotyczące momentu zapieczętowania urny wyborczej.

c) Ilość kart wyborczych.

Po zakończeniu głosowania lub wyborów w dzienniku należy zanotować, co następuje:

a) Liczba członków, którzy oddali głos.

b) Ilość niewykorzystanych kart wyborczych.

c) Wyniki głosowania lub wyborów.

Za każdym razem po przeliczeniu głosów, komisja wyborcza powinna dostarczyć przewodniczącemu związku kopię wyników głosowania lub dziennik uwierzytelniony podpisami członków komisji wyborczej i przedstawicieli listy wyborczej. 

Art. 21

Zarząd związku przygotowuje spis wyborców, w którym figurują wszyscy uprawnieni do głosowania członkowie. Spis wyborców udostępnia się nie później niż na tydzień przed dniem wyborów. Ostateczny termin składania odwołań w sprawie spisu wyborców upływa z momentem zamknięcia stacji wyborczych. Nowi członkowie mają prawo przystąpić do związku oraz oddać głos aż do momentu zamknięcia stacji wyborczych.

Upoważnieni przedstawiciele kandydatów w wyborach do zarządu i reprezentanci związku powinni mieć dostęp do spisu wyborców na miesiąc przed dniem wyborów.

ROZDZIAŁ VI

WYBORY

A. Wybory Zarządu i Audytorów Finansowych

Art. 22

W związku powinna działać Komisja Nominacyjna składająca się z pięciu członków. Rada Nadzorcza wybiera trzech członków komisji nominacyjnej. Dwóch pozostałych członków komisji wybiera się podczas spotkania członków. W ten sam sposób należy wybrać identyczną liczbę zastępców. Zastępcy wzywani są na spotkania komisji w przypadkach, kiedy główni członkowie nie są w stanie uczestniczyć. Komisję nominacyjną wybiera się przed dniem 10 października w roku wyborów przewodniczącego. Kadencja komisji nominacyjnej trwa dwa lata. Komisja nominacyjna rozpoczyna pracę nie później niż w listopadzie. Przewodniczący związku zwołuje pierwsze spotkanie komisji po wyborze jej składu. W trakcie pierwszego spotkania komisja ustala podział obowiązków i organizację swojej pracy. Komisja nominuje członków do składu zarządu oraz kandydatów na stanowiska audytorów finansowych związku, po czym nominacje przekazywane są do akceptacji rady nadzorczej związku. Jeżeli podczas posiedzenia rady nadzorczej zgłoszona zostaje kandydatura osoby nieuwzględnionej w propozycjach Komisji Nominacyjnej, rada nadzorcza odbywa głosowanie pomiędzy propozycją komisji, a zgłoszoną na spotkaniu kandydaturą.

Ostateczne propozycje komisji nominacyjnej przedstawia się komisji wyborczej nie później niż 14 dni przez dniem wyborów. Przygotowaną przez komisję nominacyjną listę wyborczą oznacza się literą A. Na osiem dni przed rozpoczęciem wyborów, listę A należy ogłosić publicznie wśród członków oraz udostępnić ją do wglądu w siedzibie związku. Kontrkandydujące listy należy złożyć w siedzibie związku nie później niż na 7 dni przed dniem wyborów. Jeżeli złożona została tylko jedna lista, przeprowadzenie wyborów nie jest konieczne.

Podczas wyboru członków do pełnienia stanowisk w związku, należy zapewnić równą reprezentację płci oraz równowagę w reprezentacji zawodów i sektorów.

Art. 23

Kontrkandydująca lista wyborcza powinna zawierać rekomendacje 120 członków związku. Pisemne uznanie kandydatów w wyborach jest równoznaczne z rekomendacją.

Osoby prywatne, które złożyły pisemne pozwolenie na uwzględnienie swoich imion na danej liście, nie mogą figurować również na innej liście. 

Art. 24

Wybory zarządu i audytorów finansowych przeprowadza się w tajnym, pisemnym głosowaniu, które trwa przez okres do dwóch dni, zgodnie z decyzjami komisji wyborczej.

Karta do głosowania wydawana jest członkowi w stacji wyborczej przez komitet wyborczy. Przed wydaniem karty należy upewnić się, że dany członek figuruje w spisie wyborców oraz odznaczyć w nim jego imię i nazwisko. 

Wyborca oddaje głos poprzez pisemne zaznaczenie krzyżyka obok wybranej listy.

Kartę wyborczą uznaje się za ważną, kiedy wynika z niej jednoznacznie, na kogo wyborca głosował oraz kiedy nie zawiera ona żadnych oznaczeń ujawniających tożsamość wyborcy.  

Komisja wyborcza nominuje jedną osobę na stanowisko przewodniczącego wyborów.

Każda kandydująca lista mianuje dwóch przedstawicieli, którzy działają w jej imieniu w kontaktach z komisją wyborczą. Obecność przedstawicieli list jest dozwolona podczas liczenia głosów. 

Nie zezwala się na prowadzenie kampanii wyborczej w stacjach wyborczych lub w ich pobliżu. Nie zezwala się również na składanie jakichkolwiek propozycji, odwołań, lub zachęt dotyczących wyborów, a wykraczających poza wytyczne opisane w statucie związku.  

Art. 25

Komisja wyborcza upewnia się, że urny wyborcze są puste, po czym plombuje je w obecności przedstawicieli list. Po zaznaczeniu swojego głosu członek osobiście umieszcza kartę wyborczą w zaplombowanej urnie wyborczej. Wybory trwają jedynie przez taki okres czasu, jak zostało zaplanowane i ogłoszone. Przedstawiciele list wyborczych uprawnieni są do przebywania w lokalach wyborczych.

Komisja wyborcza odpowiedzialna jest za przechowywanie urn wyborczych w zabezpieczonym miejscu, jeżeli wybory trwają dłużej niż jeden dzień. 

Liczenie głosów należy rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu wyborów.

Komisja wyborcza zobowiązana jest opublikować wyniki głosowania od razu po zakończeniu liczenia głosów. Wyniki wyborów należy przedstawić podczas Walnego Zgromadzenia Członków. Wyniki głosowania powszechnego należy zaprezentować podczas najbliższego, następującego po zakończeniu głosowania spotkania członków związku.

B. Wybory Rady Nadzorczej

Art. 26

Komisja Nominacyjna proponuje listę członków Rady Nadzorczej. Komisja Nominacyjna ubiega się o nominacje od zarządu oraz członków związku, dążąc przy tym do porozumienia względem składu listy. Mianując członków na listę kandydatów do Rady Nadzorczej należy dołożyć starań, aby lista reprezentowała możliwie najwięcej grup zawodowych zrzeszonych w związku.

Komisja nominacyjna składa ostateczną propozycję listy do Komitetu Wyborczego oznaczając ją literą A. Propozycję listy A publikuje się i udostępnia do wglądu członkom w siedzibie związku na osiem dni przed rozpoczęciem wyborów. Kontrkandydujące listy należy dostarczyć do siedziby związku nie później niż na siedem dni przed wyborami. W przypadkach, kiedy złożona zostanie tylko jedna lista, nie istnieje obowiązek przeprowadzania wyborów.

W innych przypadkach, stosuje się zapisy z części A w rozdziale 6 niniejszego statutu.

C. Wybory zarządów funduszy 

Art. 27

Zarządy funduszy związkowych, z wyjątkiem Funduszu Ogólnego, składają się z pięciu osób i dwóch zastępców. Rada Nadzorcza związku wybiera trzech członków zwyczajnych oraz dwóch zastępców. Zarząd związku wybiera dwóch członków na pozycje przewodniczącego i wice-przewodniczącego.

Kadencja zarządów funduszy trwa dwa lata. Zarządy funduszy należy wybrać podczas ostatniego zebrania Rady Nadzorczej oraz ostatniego spotkania zarządu związku przed walnym zgromadzeniem członków w roku wyboru przewodniczącego/ej. Nowe zarządy przejmują władzę po przedstawieniu wyników wyborów podczas rocznego walnego zgromadzenia członków związku.

Wybory przedstawicieli na spotkanie generalne funduszu emerytalnego Gildi przeprowadza się zgodnie z regułami funduszu.

ROZDZIAŁ VII

SPOTKANIA 

Art. 28 

Walne Zgromadzenie Członków Związku

Roczne Walne Zgromadzenie związku przeprowadza się co roku, nie później niż przed końcem maja. Zgromadzenie zwołuje się poprzez opublikowanie jego programu z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Walne Zgromadzenie Członków uznaje się za prawomocne, kiedy zostało ono zwołane w prawomocny sposób.

Stałe punkty programu Walnego Zgromadzenia Członków to: 

a) Raport roczny zarządu związku 

b) Ogłoszenie zweryfikowanego zestawienia finansowego związku 

c) Przedstawienie wyników wyborów zarządu, rady nadzorczej, zarządów funduszy oraz audytorów finansowych związku 

d) Zmiany w prawie związku, jeżeli zostały one zaproponowane 

e) Decyzje względem wysokości składek członkowskich, jeżeli zaproponowano zmianę 

f) Inne tematy

Dodatkowe Walne Zgromadzenie Członków

Jeżeli zaistnieje potrzeba, zarząd związku ma prawo zwołać dodatkowe walne zgromadzenie członków.

Art. 29

Zwyczajne zebrania członków

Związek zwołuje zwyczajne zebrania członków, kiedy zarząd lub rada nadzorcza związku uznają je za potrzebne, ale nigdy rzadziej niż co kwartał w okresie pomiędzy 1 października a 1 maja. 

Zebranie członków należy zorganizować, jeżeli co najmniej 300 członków złoży o nie pisemną prośbę z uwzględnieniem tematu spotkania. 

Zwyczajne zebrania członków uważa się za prawomocne, jeżeli zwołano je z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie opublikowane w co najmniej jednej gazecie, radiu państwowym lub listownie. Jeżeli zachodzi potrzeba, na przykład w przypadku sporów pracowniczych oraz umów zbiorowych, spotkania można zwołać z krótszym wyprzedzeniem niż zaznaczono powyżej, jednakże należy dołożyć wszelkich starań, aby zwołane one były w najlepszy możliwy sposób.  

Art. 30

Zebrania prowadzi się zgodnie z procedurami zebrań związkowych.

W przypadku wątpliwości dotyczących procedur zebrań, uczestnicy danego zebrania każdorazowo decydują o najlepszym sposobie na jego przeprowadzenie.

W przeciwnym wypadku, o metodzie prowadzenia zebrania decyduje osoba prowadząca. Podczas zebrań decyzje podejmuje się na drodze głosowania, chyba, że statut związkowy stanowi inaczej. Prowadzący ma obowiązek zaakceptować wniosek o głosowanie pisemne zgłoszony w trakcie zwyczajnego zebrania członków. 

ROZDZIAŁ VIII

FINANSE

Art. 31 

W związku operują następujące fundusze: 

Fundusz Ogólny, Fundusz Chorobowy, Fundusz Rekreacyjny, Fundusz Edukacyjny, Fundusz Na Rzecz Sporów Pracowniczych oraz Fundusz Johanny i Vilborg.

Wszystkie fundusze związku, poza funduszem ogólnym, powinny operować zgodnie z regułami uchwalonymi podczas walnych zgromadzeń związku. Regulamin każdego funduszu powinien określać cel funduszu, źródła jego dochodu, sposoby użytkowania jego zasobów, sposoby zarządzania i inne aspekty związane z danym funduszem.

Fundusze związku należy inwestować w bezpieczny sposób w obligacje rządowe, obligacje gwarantowane przez rząd, w bankach, w kasach oszczędnościowych, w akcje, w zabezpieczone hipoteką nieruchomości lub na inne sposoby, które zarząd związku uzna za bezpieczne.

Art. 32

Wszystkie koszty operacyjne związku regulowane są z jego dochodu. W rozumieniu niniejszego statutu koszty operacyjne to koszty zakwaterowania, drukowania, wynagrodzenia pracowników i inne koszty zaistniałe z powodu prawomocnych decyzji podjętych podczas zebrań związkowych, spotkań rady nadzorczej, spotkań klubów pracowniczych lub zarządu związku. 

Art. 33 

W sprawie propozycji wypłat z funduszy związkowych wnoszonych podczas zwyczajnego zebrania członków można głosować jedynie w przypadku, kiedy dana propozycja została zaakceptowana przez większość członków zarządu. Zarząd może też zadecydować o odroczeniu sprawy do dalszego rozważenia pomiędzy spotkaniami. 

Art. 34

Rachunki i finanse związku powinny zostać zweryfikowane przez akredytowanego rewidenta finansowego. Roczne zestawienie finansowe, podpisane przez rewidenta i audytorów, przedstawia się podczas walnego zgromadzenia członków. Roczne zestawienie finansowe powinno być dostępne do wglądu członków na siedem dni przez walnym zgromadzeniem członków.  

ROZDZIAŁ IX

ZMIANY W STATUCIE ZWIĄZKU

35. gr.

Zmiany w statucie związku można wprowadzić jedynie podczas walnego zgromadzenia członków, pod warunkiem, że uwzględniono je w ogłoszonym programie zgromadzenia oraz przedstawiono je w trakcie zwyczajnego zebrania członków. Jeżeli indywidualny członek związku chciałby przedłożyć propozycję zmian w statucie związku, propozycja ta powinna wpłynąć do zarządu związku nie później niż przed końcem marca danego roku.  

Propozycja zmian statutu związku zostanie przyjęta, pod warunkiem, że zaakceptowało ją 2/3 oddanych głosów. Zmiany statutu wchodzą w życie w momencie potwierdzenia ich przez komitet centralny Islandzkiego Stowarzyszenia Związków Zawodowych, zarząd Islandzkiego Stowarzyszenia Pracowników Ogólnych i Specjalnych oraz Federację Marynarzy Islandzkich.  

Okres obowiązywania 

Powyższy statut wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2008 roku po zatwierdzeniu przez komitet centralny Islandzkiego Stowarzyszenia Związków Zawodowych, zarząd Islandzkiego Stowarzyszenia Pracowników Ogólnych i Specjalnych. 

Klauzula wstępna w związku z redukcją liczby członków zarządu związku zawodowego Efling.  

Obniżenie liczby członków zarządu zostanie wprowadzone stopniowo – podczas walnego zgromadzenia związku w roku 2009 wybranych zostanie siedmiu członków zarządu na okres dwóch lat, a podczas walnego zgromadzenia w roku 2010 wybranych zostanie siedmiu zwyczajnych członków zarządu oraz przewodniczący związku. W roku operacyjnym 2009-2010 zarząd składać się będzie z16 członków, a począwszy od walnego zgromadzenia w roku 2010 skład zarządu będzie liczył 15 członków.

Połączenie Związku Zawodowego Efling z zz. Boðinn 

Porozumienie oraz klauzula wstępna dotycząca połączenia Boðinn – Związku Zawodowego i Związku Marynarzy (Verkaðlýðs- og sjómannafélagið Boðinn) i Związku Zawodowego Efling opiera się na uchwałach związkowych: wynik głosowania powszechnego przeprowadzonego pomiędzy 7 a 11 kwietnia 2008 w Związku zawodowym i związku marynarzy Boðinn oraz postanowienie walnego zgromadzenia związku zawodowego Efling w dniu 23 kwietnia 2008 roku.  

Porozumienie dot. połączenia wyżej wymienionych związków zawodowych

I. Boðinn – Związek Zawodowy i Związek Marynarzy zostanie połączony ze związkiem zawodowym Efling w dniu 1 stycznia 2009 roku. Z tym dniem związek zawodowy Efling przejmie wszystkie prawa i obowiązki, zasoby oraz długi związku zawodowego i związku marynarzy Boðinn. Od dnia 1 stycznia 2009 roku połącozny zostanie także obszar działalności związków Boðinn i Efling. Od tej samej daty, zz. Efling przyjmie wszystkich pracowników świadczących zawody regulowane umowami zbiorowymi związku Boðinn, a zatem członkowie Boðinn zostaną pełnoprawnymi członkami związku zawodowego Efling.

II. Od 1 stycznia 2009 roku wszystkie składki (składki członkowskie, składki do funduszu chorobowego, rekreacyjnego, rehabilitacyjnego i funduszu edukacji zawodowej) płatne są poprzez Fundusz Emerytalny Gildi. Składki emerytalne należy wpłacać do Funduszu Emerytalnego Gildi. Członkowie, którzy w dniu 1 stycznia 2009 staną się byłymi członkami związku Boðinn, mają możliwość kontynuowania swojego członkostwa w Funduszu Emerytalnym Festa. 

III. W grudniu 2008 roku zorganizowane zostanie wspólne posiedzenie zarządów oraz rad nadzorczych dotyczące połączenia związku Boðinn ze związkiem zawodowym Efling. Podczas spotkania uchwalony zostanie statut ze zmianami, a także zatwierdzone zostaną wstępne klauzule dotyczące połączenia związków zaakceptowane na walnych zgromadzeniach związków.

IV. Zgodnie z artykułem 16 statutu Eflingu, zezwala się na utworzenie wewnątrzzwiązkowego klubu zawodowego operującego w zakresie działania Boðinn, którego celem będzie udzielanie porad pracownikom związku.  

Klauzula wstępna w związku z połączeniem związków zawodowych Efling i Boðinn

V. Od dnia połączenia, 1 stycznia 2009, aż do walnego zgromadzenia związku w roku 2010, w zarządzie Eflingu zasiadać będzie dwóch członków zarządu ze związku zawodowego Boðinn oraz ich dwóch zastępców.

VI. Od momentu połączenia w dniu 1 stycznia 2009 roku, a także w jego następstwie, połączone zostaną także rady nadzorcze związku zawodowego Efling oraz Związku Zawodowego i Związku Marynarzy – Boðinn. 

VII. Od 1 stycznia 2009 roku oraz w jego następstwie, Boðinn – Związek Zawodowy i Związek Marynarzy nominuje jednego zwyczajnego członka i jednego zastępcę do zarządów funduszy Eflingu. Powyższe postanowienie obowiązuje do czasu wyborów zarządów funduszy Eflingu w roku 2010. Podobna zasada obowiązuje w stosunku do Komisji Wyborczej i Komisji Nominacyjnej.

Protokół zmian statutu od roku 1988 

Powyższy statut zatwierdzono podczas walnego zgromadzenia związku zawodowego Dagsbrún i związku zawodowego Framsókn w dniu 28 maja 1998. Statut zatwierdzono również podczas dodatkowego walnego zgromadzenia Stowarzyszenia Pracowników Sókn w dniu 3 listopada 1998 roku. Statut zatwierdzono także podczas walnego zgromadzenia Związku Zawodowego Pracowników Restauracji w dniu 28 maja 1998 roku.  

Powyższy statut opublikowano w grudniu 1998 roku jako statut zjednoczonego związku zawodowego, składającego się z powyżej wspomnianych związków zawodowych. Statut został zatwierdzony podczas spotkania inauguracyjnego w dniu 5 grudnia 1998 roku.  

Z powodu połączenia ze związkiem zawodowym pracowników przemysłowych Iðja (Iðja, félag verksmiðjufólk) powyższy statut został zatwierdzony ponownie z uwzględnieniem zmian podczas dodatkowego walnego zgromadzenia związku zawodowego Efling, w dniu 5 października 1999 roku.  

Statut zatwierdzono w dniu 24 listopada 1999 roku podczas spotkania członków związku zawodowego pracowników przemysłowych Iðja. 

Zmieniony statut opublikowano w grudniu 1999.

Zatwierdzono ze zmianami podczas walnego zgromadzenia w roku 2000. 

Zatwierdzono ze zmianami podczas walnego zgromadzenia Eflingu w dniu10 maja 2001. 

Zatwierdzono ze zmianami podczas walnego zgromadzenia Eflingu w dniu 30 kwietnia 2002. 

Zatwierdzono ze zmianami oraz klauzulami wstępnymi podczas walnego zgromadzenia w dniu 29.04.2003.

Zmiany zaprezentowano podczas spotkania członków i Rady Nadzorczej Eflingu w dniu 16 kwietnia 2008. 

Zatwierdzono ze zmianami oraz klauzulami wstępnymi podczas walnego zgromadzenia w dniu 23.04.2008.

POWYŻSZY DOKUMENT JEST TŁUMACZENIEM, W SPRAWACH SPORNYCH PROSIMY ODNIEŚĆ SIĘ DO ORYGINALNEGO TEKSTU W JĘZYKU ISLANDZKIM.