Uchwała Komisji Negocjacyjnej i Rady Nadzorczej Eflingu

9. 02, 2024

z dnia 8 lutego 2024 r.

Wspólne posiedzenie

Komisja Negocjacyjna i Rada Nadzorcza Eflingu

uchwala, co następuje:

Komisja Negocjacyjna i Rada Nadzorcza Eflingu wyrażają pełne poparcie do kontynuacji negocjacji płacowych na podstawie porozumienia Sojusz związkowego przedstawionego Konfederacji Przedsiębiorców SA.

Komisja Negocjacyjna i Rada Nadzorcza podkreślają, że długoterminowy układ zbiorowy chroniony jest rygorystycznymi klauzulami warunków wstępnych, które są zgodne z określonymi celami umowy i nie pozostawiają ryzyka niespełnienia warunków wstępnych pracownikom.

Komisja Negocjacyjna i Rada Nadzorcza kładą równie duży nacisk na rząd i wsparcie układów zbiorowych poprzez przeprowadzenie od dawna oczekiwanej korekty systemów świadczeń sektora publicznego. Jest to absolutnie podstawowy warunek, aby niskopłatni pracownicy mogli zaakceptować układy zbiorowe przewidujące jedynie umiarkowane podwyżki płac.

Jednocześnie Komisja Negocjacyjna i Rada Nadzorcza podtrzymują wystosowane wcześniej żądania Eflingu w następujących kwestiach:

  • Należy zagwarantować ochronę przed nieuzasadnionymi zwolnieniami na powszechnym rynku pracy, a w szczególności zapobiec karaniu zwolnieniem pracowników, którzy wypowiadają się na temat warunków w miejscu pracy.
  • W zakładach liczących 100 i więcej członków należy wybrać odpowiednią liczbę reprezentantów związku.
  • Należy zagwarantować reprezentantom związkowym minimalną ilość czasu na wykonanie powierzonych im zadań. Aby to umożliwić, należy odpowiednio zmienić zapis w umowach zbiorowych.
  • Prawo do udziału w kursach powinno być takie samo zarówno w pierwszym, jak i drugim roku kadencji reprezentanta, powinien on otrzymać wynagrodzenie zastępcze w przypadku uczęszczania na kurs w godzinach pracy.
  • Reprezentantom będącym członkami Komisji Negocjacyjnej należy zagwarantować, że pracodawca udzieli im zwolnienia z pracy bez utraty wynagrodzenia, w przypadku, gdy będą musieli uczestniczyć w posiedzeniach i negocjacjach komisji w godzinach pracy.

Komisja Negocjacyjna i Rada Nadzorcza w pełni popierają wspólne żądania Sojuszu związkowego w następujących kwestiach:

Należy aktywować odpowiedzialność łańcuchową w przypadku zawierania umów w sektorze prywatnym, a nie wyłącznie publicznym.

Należy rozszerzyć uprawnienia do monitorowania miejsc pracy, tak aby obejmowały cały rynek pracy, a nie ograniczały się tylko do niektórych sektorów.

Naruszenie praw nabytych należy rozwiązać u tego samego pracodawcy, w przypadku ponownego zatrudnienia

Układ zbiorowy musi zagwarantować pracownikowi zachowanie pełnego wynagrodzenia, w przypadku, gdy warunki pogodowe uniemożliwią mu dotarcie do pracy.

Należy zapobiegać wygaśnięciu roszczeń pracowników z tytułu niezapłaconych wynagrodzeń lub naruszeń praw pracowników wcześniej, niż jest to przewidziane w ogólnym przedawnieniu.

Komisja Negocjacyjna i Rada Nadzorcza potwierdzają również pełne poparcie dla pozostałych żądań wysuniętych przez inne związki w ramach Sojuszu. Efling wysoko ceni sobie solidarność Sojuszu.

Członkowie Eflingu wielokrotnie doświadczyli braku szacunku dla ich egzystencji, interesów i praw umownych. W ostatnich latach byli wielokrotnie dyskryminowani przez inne związki, w sektorze prywatnym, jak i publicznym, a także przez urząd mediatora państwowego. Czasy braku szacunku wobec ludzi pracy już minęły. Członkowie Eflingu gotowi są do podjęcia drastycznych kroków, chcąc mieć pewność, że otrzymają należyty szacunek.

Komisja Negocjacyjna i Rada Nadzorcza nie widzą przeszkód, w zakończeniu negocjacji w ciągu tygodnia. Eflingu w znacznym stopniu ustosunkował się do SA i domaga się odwzajemnienia chęci do negocjacji. Komisja Negocjacyjna i Rada Nadzorcza wierzą również, że mediator państwowy zrobi, co w jego mocy, aby ułatwić negocjacje.

Jednomyślnie zatwierdzone na wspólnym posiedzeniu Komisji Negocjacyjnej i Rady Nadzorczej, w dniu 8 lutego 2024 r. w Eflingu.