Regulamin Funduszu chorobowego

PONIŻSZY TEKST JEST TŁUMACZENIEM, DLATEGO W KWESTIACH SPORNYCH LUB NIEZROZUMIAŁYCH PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ORYGINALNYM TEKSTEM W JĘZYKU ISLANDZKIM. 

§ 1. Nazwa funduszu, siedziba oraz członkowie funduszu 

Fundusz nosi nazwę Sjúkrasjóður Eflingar-stéttarfélags (Fundusz chorobowy związku zawodowego Efling). Siedziba Funduszu oraz miejsce spotkań znajdują się w Reykjaviku. Członkami funduszu są osoby, z których wynagrodzenia wpłacane są do funduszu składki zgodne z umową zbiorową.  

§ 2. Celem funduszu chorobowego o nazwie Sjúkrasjóður jest służyć jako fundusz ubezpieczeń wzajemnych dla swoich członków. 

Celem funduszu jest zapewnienie wsparcia finansowego członkom funduszu, którzy utracili dochody lub równowartość dochodów z powodu choroby lub wypadku, poprzez zapewnienie im zasiłku w razie wypadku lub choroby. Ponadto podjęcie działań zapobiegawczych w odniesieniu do bezpieczeństwa i zdrowia członków funduszu, zwracanie członkom funduszu kosztów leczenia i rehabilitacji oraz przyczynianie się do powrotu członków funduszu na rynek pracy po wypadkach / chorobie we współpracy z funduszem rehabilitacyjnym (Endurhæfingarsjóður). 

§ 3. Dochody funduszu 

a) Składki umowne wpłacane do funduszu przez pracodawców. 

b) Przychody z odsetek i dywidend. 

c) Prezenty, darowizny i dotacje. 

d) Inne dochody ustalane podczas corocznego walnego zgromadzenia. 

§ 4. Zarząd i kierownictwo funduszu 

Zarząd funduszu składa się z pięciu głównych członków i dwóch członków zastępczych. Trzech głównych członków i dwóch członków zastępczych powołuje Rada Nadzorcza związku. Dwóch głównych członków, obejmujących stanowiska przewodniczącego i wiceprzewodniczącego powołuje Zarząd związku. 

Kadencja zarządu funduszu trwa dwa lata. Zarząd musi zostać powołany na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej z Zarządem związku, przed corocznym walnym zgromadzeniem związku, w tym samym roku, w którym wybierany jest nowy przewodniczący związku. Nowy zarząd funduszu przejmuje obowiązki po oficjalnym przedstawieniu i zaakceptowaniu go podczas walnego zgromadzenia. 

Fundusz powinien działać zgodnie z ogólnymi przepisami dotyczącymi praktyk administracyjnych. Zarząd funduszu ustala własny regulamin oraz dalsze regulacje dotyczące podziału dotacji z funduszu. 

Zarząd funduszu i jego pracownicy mają obowiązek traktować wszystkie wnioski i usługi funduszu jako poufne. 

§ 5. Rachunkowość i audyt 

Wszystkie rachunki prowadzone przez fundusz powinny być oddzielone od pozostałych finansów związku. Składki na fundusz powinny być rejestrowane na nazwisko każdego członka funduszu. 

Księgi rachunkowe funduszu należy przedłożyć podczas corocznego walnego zgromadzenia związku. Po one zostać uprzednio poddane audytowi i podpisane przez kontrolerów ksiąg rachunkowych związku oraz przez certyfikowanego aktuariusza. 

Wszystkie koszty bezpośrednie poniesione w trakcie zarządzania funduszem są pokrywane z samego funduszu. 

Zarząd funduszu jest upoważniony do oddzielenia finansów Funduszu chorobowego oraz funduszu rodzinnego i dofinansowań, jeśli uzna to za konieczne. 

§ 6. Ocena niezależnego inspektora 

Co najmniej raz na pięć lat zarząd funduszu zatrudnia aktuariusza lub biegłego rewidenta do oceny przyszłej sytuacji finansowej funduszu. Osoba ta przygotowuje raport i przedstawia go zarządowi. 

Oceniając przyszłą sytuację finansową funduszu, należy określić koszty operacyjne i przychody funduszu, a także to, czy fundusz będzie w stanie wypełnić swoje zobowiązania. Jeżeli fundusz nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, zarząd funduszu jest zobowiązany do przedstawienia propozycji rozwiązania zaistniałej sytuacji. 

Roczne sprawozdania finansowe i wyceny aktuarialne należy przedłożyć do ASÍ zgodnie z obowiązującymi przepisami i przepisami federacji. 

§ 7. Inwestycje funduszu 

Zezwala się na inwestowanie majątku funduszu w następujący sposób: 

a)W obligacje rządowe, w obligacje ubezpieczone z zabezpieczonymi hipotekami. 

b) W papiery wartościowe dostępne na rynku. 

c) W bankach i kasach oszczędnościowych. 

d) W jakikolwiek inny sposób uznany przez Zarząd funduszu za bezpieczny i zdolny do naliczania odsetek, jak również te wymienione w punktach od a) do c). 

Zarząd funduszu upoważniony jest również do wykorzystywania pieniędzy funduszu na zakup lub budowę mieszkań socjalnych należących do związku, ponieważ fundusz jest w tym zakresie jego właścicielem. 

Nadzór i inwestowanie środków funduszu nigdy nie powinno być sprzeczne z jego celami i zadaniami. 

§ 8. Prawa członków funduszu 

A. Zasiłek chorobowy 

Osoby, które w sposób ciągły opłacały składki do funduszu przez co najmniej trzy miesiące mają prawo do otrzymania zasiłku chorobowego z funduszu. Kwota zasiłku zależy od wysokości opłacanych składek, okresu odprowadzania wpłat do funduszu oraz od wysokości dochodów, zgodnie z artykułem 11.  

Prawo do otrzymywania zasiłku chorobowego rozpoczyna się w momencie ustania płacy wynagrodzenia ze względów na postanowienia umowy o zatrudnieniu lub postanowienia prawne.  

W przypadku, kiedy do funduszu chorobowego nie wpływały składki w imieniu danego członka, ale poprzez okazanie zestawień wynagrodzenia za okres sześciu poprzedzających miesięcy, jest on w stanie udowodnić, że z jego wynagrodzenia potrącano składki na fundusz, należy przyznać mu takie same prawa, jakby składki wpływały do funduszu. Jeżeli członek funduszu jest uprawniony do płac za tymczasową utratę dochodu, tak jak przypadku ucierpienia w wyniku wypadku samochodowego, nie ma on prawa do zasiłku chorobowego. 

Prawo do zasiłku chorobowego wygasa, kiedy/jeśli członek funduszu przerwał swoje zatrudnienie z powodu choroby/wypadku oraz nabył prawo do emerytury, renty z tytułu niepełnosprawności, lub zasiłku rehabilitacyjnego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Tryggingastofnun ríkisins) i/lub z funduszu emerytalnego.  

Członek funduszu zatrudniony przez chronione miejsce pracy nabywa prawo do uzyskania płatności z funduszu w związku z chorobą, lub wypadkami zgodnie z postanowieniami ASÍ i Hlutverk z dnia 4 maja 2006 roku.  

B. Inne płatności 

Zarząd funduszu upoważniony jest do dofinansowania członków z tytułu choroby i wydatków związanych z rehabilitacją. Zarząd funduszu decyduje o kwotach i warunkach dofinansowań, a zmiany powinny być ogłoszone podczas rocznego walnego zgromadzenia członków związku.  

Dofinansowania mogą nastąpić po sześciu miesiącach ciągłych płatności do funduszu.  

Jednakże, prawo do dofinansowań ze względu na badania przesiewowe w kierunku raka jest przyznawany jedynie tym członkom, za których składki członkowskie opłacane były przez co najmniej 3 następujące po sobie miesiące.  

Prawo do uzyskania dofinansowań wygasa w momencie zaprzestania płatności do funduszu. Zezwala się, aby zarząd funduszu podjął decyzję o udzieleniu wsparcia członkowi podczas 24 miesięcy następujących po zakończeniu zatrudnienia z powodu na wiek, lub niepełnosprawność, pod warunkiem, że dana osoba była członkiem funduszu w momencie zakończenia zatrudnienia oraz co najmniej przez okres 5 następujących po sobie lat.  

§ 9. Komunikacja pomiędzy funduszami chorobowymi 

Członek funduszu, który uzyskał prawo do płatności z funduszu chorobowego należącego do innego związku zawodowego w ASÍ, nabywa prawo do zasiłku choroboweg z funduszu z powodu na chorobę, lub wypadki po opłacaniu składek do funduszu przez jeden miesiąc, pod warunkiem, że w poprzednim funduszu chorobowym miał on prawo do zasiłku chorobowego. 

Jeżeli członek funduszu jest zatrudniony przez więcej niż jedno miejsce pracy, a w czasie wnioskowania o zasiłek chorobowy opłaca składki do więcej niż jednego funduszu chorobowego, powinien załączyć informację na temat funduszy, do których opłaca składki. Zezwala się na opóźnienie płatności do czasu, aż od pozostałych funduszy chorobowych nadejdzie informacja, że członek funduszu nie wystąpił o dofinansowanie. Fundusz zobowiązany jest do wystąpienia o wspomniane potwierdzenie oraz do dostarczenia innym funduszom raportu na temat jakie dofinansowania płacone są danemu członkowi, ich rodzaj i kwotę.  Wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia do swojego wniosku potwierdzonej informacji na temat płatności z innych funduszy oraz dostarczyć wszystkie niezbędne informacje dotyczące wynagrodzenia w ustalonej we wniosku dacie.  

§ 10. Prawa zachowane i uprawnienia 

a) Zezwala się na odnowienie prawa członka funduszu do otrzymywania dofinansowań po jednym miesiącu opłacania składek, pod warunkiem, że dany członek uprzednio cieszył się pełnią praw członkowskich zgodnie z artykułem 8 i uczestniczył w treningu zawodowym, kursach lub uczęszczał do szkoły przez okres do 24 miesięcy przed powrotem do pracy na obszarze działania związku. Zasada ta dotyczy również członka funduszu, który zaprzestał pracy ze względu na chorobę, powody rodzinne, lub inne uzasadnione powody. 

b) Członkowie związku, którzy korzystają ze swojego prawa do urlopu rodzicielskiego, a byli członkami funduszu przez co najmniej 6 miesięcy poprzedzających urlop macierzyński, utrzymują prawa nabyte w funduszu, jeżeli z płacy za ich urlop rodzicielski opłaca się składki związkowe w ich imieniu oraz jeżeli rozpoczną oni pracę na obszarze działalności związku od razu po zakończeniu urlopu rodzicielskiego. W przypadku, kiedy z powodu choroby/wypadku członek funduszu nie jest w stanie wrócić do pracy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego, ale nadal jest zatrudniony w poprzednim miejscu pracy, po konsultacji z doradcą rehabilitacji zawodowej funduszu, zezwala się na wypłacanie danemu członkowi zasiłku chorobowego przez okres trzech miesięcy. Zasada ta obowiązuje pod warunkiem, że dany członek wykorzystał swoje prawa chorobowe u pracodawcy, ale nie wykorzystał prawa do zasiłku chorobowego z funduszu w okresie 12 miesięcy poprzedzającym urlop rodzicielski członka. 

c) Zarząd funduszu chorobowego uprawniony jest do nadania członkowi funduszu prawa do zasiłku chorobowego oraz dofinansowań, w przypadku kiedy dany członek był bezrobotny, ale opłacał składki członkowskie do związku przez minimalny okres czasu, jak stypuluje punkt A i punkt B tego artykułu, pod warunkiem, że dany członek nie wykorzystał pełni swoich praw do zasiłku chorobowego w okresie12 miesięcy bezpośrednio poprzedzającym utratę pracy, oraz bierze udział w programie rehabilitacji zawodowej z doradcą funduszu chorobowego.  

§ 11. Zasiłek chorobowy i dofinansowania 

A. Kwoty zasiłku chorobowego 

 1. Zasiłek chorobowy członka funduszu, w imieniu którego opłacano składki przez okres 6 kolejnych miesięcy lub dłużej, powinien odpowiadać 80% jego średniego wynagrodzenia w okresie 6 ostatnich miesięcy, proporcjonalnie do opłaconych składek. 
 1. Zasiłek chorobowy członka funduszu, w którego imieniu opłacano składki przez 4 kolejne lata lub dłużej, powinien odpowiadać 100% średniego wynagrodzenia członka w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Maksymalna kwota zasiłku chorobowego zgodnie z tym zapisem powinna równać się 442.250 koron miesięcznie zgodnie z indeksem płac z dnia 1 lipca 2012 roku oraz powinna zostać dostosowana do aktualnego indeksu płac co roku w dniu 1 lipca. 
 1. Maksymalna kwota zasiłku chorobowego członka funduszu, który był członkiem przez okres krótszy niż 4 lata, wynosi 366.875 koron miesięcznie zgodnie z indeksem płac w dniu 1 lipca 2012 roku oraz powinna zostać dostosowana do aktualnego indeksu płac co roku w dniu 1 lipca. 
 1. Średnie wynagrodzenie osób, które zgodnie z artykułem 9 nabyły prawo do płatności z funduszy chorobowych i wypadkowych w innych związkach zawodowych, należy ustalić poprzez podzielenie wynagrodzenia w okresie odniesienia przez liczbę miesięcy, za które składki członkowskie wpływały do funduszu chorobowego Eflingu.  
 1. Średnie wynagrodzenie osób nieuprawnionych do otrzymywania płatności z funduszy chorobowych innych związków zawodowych oblicza się dzieląc wynagrodzenie w okresie odniesienia przez 6 miesięcy, nawet jeśli okres, w którym opłacano składki jest krótszy niż 6 miesięcy. 
 1. Łączne płatności z funduszu chorobowego, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Tryggingastofnun ríkisins) lub innych instytucji nie powinny przewyższyć średniego wynagrodzenia członka w ciągu ostatnich 6 miesięcy.  
 1. W celu zachowania prawa do płatności z innych funduszy związku z zasiłku chorobowego członka potrąca się 0,7% na rzecz składek związkowych. 

B. Okres płatności zasiłku chorobowego 

 1. W przypadku niezdolności do pracy z powodu wypadków lub chorób zasiłek chorobowy wypłaca się przez okres do 180 dni (6 miesięcy), pod warunkiem, że przez 6 następujących po sobie miesięcy do funduszu, lub innego związku w ASÍ wpływał 1% od wynagrodzenia członka funduszu, do 150 dni(5 miesięcy) pod warunkiem, że składki opłacano przez 5 miesięcy, do 120 dni(4 miesiące) pod warunkiem, że składki opłacano przez 4 miesiące, oraz do 90 dni (3 miesiące) pod warunkiem, że składki opłacano przez okres 3 miesięcy. 
 1. Zgodnie z zapisem A artykułu 11, członek funduszu zatrudniony przez administrację rządową, gminę, samodzielną instytucję lub innego pracodawcę opłacającego składki do funduszu niższe niż 1 %, powinien otrzymywać płatności przez okres do 90 dni, lub do 30 dni, jeśli jego prawa chorobowe u pracodawcy wynoszą 360 dni.  
 1. Okres płatności nie powinien przekroczyć okresu niezdolności do pracy lub okresu choroby członka. Jeżeli wynagrodzenie członka funduszu zmieniło się znacznie w ciągu 6 miesięcy poprzedzających wniosek, zezwala się na głębsze oszacowanie jego dochodu biorąc pod uwagę dłuższy okres czasu.  
 1. Pod warunkiem, że do funduszu wpływały składki w wysokości 1% od wynagrodzenia, zarząd funduszu, po konsultacji z doradcą rehabilitacyjnym i/lub lekarzem funduszu, uprawniony jest do płatności zasiłku chorobowego przez dodatkowy okres do 180 dni, kiedy prawo do zasiłku chorobowego zależnego od wynagrodzenia zostało wykorzystane. W podobny sposób członkom opłacającym składki niższe niż 1% można udzielić płatności na okres do 90 dni. Zgodnie z tymi zapisami płatności powinny odpowiadać minimalnemu wynagrodzeniu, jak wynika z umowy zbiorowej.  
 1. Zezwala się ustalenie zasiłku chorobowego w sposób retroaktywny na okres do 3 miesięcy po otrzymaniu wniosku przez fundusz. 
 1. Prawo do zasiłku chorobowego odnawia się co 12 miesięcy, proporcjonalnie do tego jak jest ono wykorzystywane, licząc od dnia, po którym płatność zasiłku chorobowego ustaje, a rozpoczyna się płatność składek członkowskich. 
 1. Choroba i wypadki małżonka i dzieci  

Zgodnie z artykułem 11 zapisem A, członek funduszu ma prawo do zasiłku chorobowego na okres do 180 dni na każde 12 miesięcy w wyniku choroby lub wypadków jego dzieci, oraz na okres do 90 dni w przypadku poważnej choroby lub wypadku małżonka

C. Dofinansowanie z tytułu śmierci członka i dopłata do wydatków 

 1. a) Zezwala się, aby do masy spadkowej członka funduszu wypłacono dofinansowanie z tytułu śmierci, jeżeli stosunek pracy członka był aktywny w momencie śmierci oraz jeżeli członek był młodszy niż 70 lat i pozostawił po sobie małżonka i dzieci. Pod warunkiem, że składki opłacane były przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy przed śmiercią członka, jednorazowa płatność dofinansowania z tytułu śmierci dla aktywnego i płacącego składki członka powinna wynosić nie mniej niż 360.000 koron na miesiąc i być proporcjonalna do etatu zatrudnienia członka. Zgodnie z niniejszym zapisem kwota dofinansowania z tytułu śmierci obliczana jest według indeksu cen konsumpcyjnych z dnia 1 stycznia 2017 (indeks okresu bazowego 438,4) i powinna być aktualizowana zgodnie z rozwojem indeksu cen konsumpcyjnych każdego roku w dniu 1 stycznia. 

b) Dofinansowanie z tytułu śmierci dla aktywnego, płacącego członka, za którego opłacano składki przez co najmniej 4 kolejne lata, nie powinno przekroczyć 450.000 koron w oparciu o indeks cen konsumpcyjnych w dniu 1 stycznia 2017 roku (indeks okresu bazowego 438.4). Kwota dofinansowania powinna być aktualizowana co roku w dniu 1 stycznia zgodnie ze zmianami indeksu cen konsumpcyjnych. Wysokość dofinansowania powinna być ustalana proporcjonalnie do etatu zatrudnienia.  

Jeżeli od zakończenia stosunku pracy do śmierci członka minęło 6 miesięcy, od dofinansowania odejmuje się kwotę w wysokości 13.268 koron za każdy nieopłacony miesiąc. Kwota ta zależna jest od indeksu cen konsumpcyjnych w dniu 1 stycznia 2017 roku (okres bazowy indeksu 438,4) i powinna być aktualizowana zgodnie z rozwojem indeksu cen konsumpcyjnych co roku w dniu 1 stycznia, zobacz artykuł 11.C.2. – inne dofinansowanie z tytułu śmierci. 

c) Jeżeli członek funduszu nie pozostawił po sobie małżonka lub dzieci, zezwala się na wykonanie płatności do masy spadkowej w ten sam sposób pod warunkiem, że inni spadkobiercy przejęli obowiązek pochówku zmarłego i przyjęli jego majątek i długi.  

2. Dofinansowanie z tytułu śmierci – inne  

Zarząd funduszu jest uprawniony do wypłaty części dofinansowania z tytułu śmierci do masy spadkowej członka, nawet jeżeli w momencie śmierci członek nie był aktywny na rynku pracy, jednakże był członkiem funduszu w momencie zakończenia stosunku pracy. Płatność ta może zostać zrealizowana pod warunkiem, że zmarły był członkiem funduszu przez co najmniej 5 kolejnych lat przed zakończeniem stosunku pracy. Kwoty wynikające z niniejszego zapisu powinny zostać zdeterminowane przez zarząd funduszu.  

3. Kosztowne zabiegi medyczne za granicą 

Zarząd funduszu ma prawo do udzielenia dofinansowania członkowi funduszu z powodu wydatków związanych z zabiegami medycznymi za granicą. Dofinansowanie, o którym mowa w tym zapisie, nie powinno przekroczyć kwoty zasiłku chorobowego przyznawanego osobom zarabiających wynagrodzenie minimalne – zgodnie z obecną umową zbiorową Eflingu – na okres do 90 dni.  

3. Dofinansowania zapobiegawcze i rehabilitacyjne 

Zarząd funduszu uprawniony jest do dofinansowania członków funduszu za ich wydatki związane z profilaktyką i rehabilitacją. Kwoty i kryteria dofinansowań determinowane są przez zarząd funduszu. Fundusz powinien nadać priorytet dofinansowaniom na wydatki związane z badaniami przesiewowymi w kierunku raka i chorób serca, fizjoterapią, kursami zawodowymi i rehabilitacją zawodową z usługodawcami opieki zdrowotnej i centrami szkoleniowymi.  

4. Inne uprawnienia 

Zarząd funduszu uprawniony jest do ustalenia innych dofinansowań w formie ubezpieczenia na życie, dofinansowania z tytułu śmierci, ubezpieczenia od wypadków i innych ubezpieczeń zdrowotnych. 

§ 12. Fundusz wsparcia związku zawodowego Efling 

 1. Refundacje i dofinansowania 

Fundusz wsparcia związku zawodowego Efling jest częścią funduszu chorobowego związku. Zarząd funduszu wsparcia składa się z tych samych osób, które zasiadają w zarządzie funduszu chorobowego związku. Zarząd ma moc decyzyjną w zakresie dofinansowań i refundacji z funduszu. Pod innymi względami, oraz tam, gdzie to jest możliwe, operacje funduszu powinny przebiegać zgodnie z oficjalnymi zasadami funduszu chorobowego. Wybrany pracownik funduszu chorobowego powinien być także pracownikiem funduszu wsparci. Celem funduszu wsparcia jest alokacja dofinansowań i dopłat w przypadkach, w których członkowie funduszu chorobowego Eflingu nie mają prawa do zasiłku chorobowego. Dofinansowania mogą zostać wypłacone jedynie wówczas, kiedy członek funduszu znajduje się w poważnych problemach finansowych, nie był w pełni zatrudniony przez 6 miesięcy i cierpi na poważną, długą chorobę, jest niepełnosprawny lub nieudolny.  

Ponadto, fundusz jest uprawniony do wspierania instytucji lub organizacji zajmujących się sprawami związanymi z opieką zdrowotną, pracą humanitarną lub prawami człowieka.  

2. Zarząd funduszu chorobowego związku zawodowego Efling powinien przeznaczyć na fundusz wsparcia 5% składek, które wpłynęły w roku poprzednim do funduszu chorobowego. Jeżeli wymaga tego sytuacja finansowa funduszu, zarząd funduszu chorobowego jest uprawniony do przeznaczenia wyższej kwoty do funduszu wsparcia. 

§ 13. Obowiązki członków funduszu, wnioski o dofinansowania i informacje 

Wnioski należy składać w formie ustalonej przez zarząd funduszu. Do wniosków powinny być załączone niezbędne zaświadczenia medyczne, poświadczające o uprawnieniu do płatności.  

W niezbędnych przypadkach, jeżeli zajdzie taka potrzeba, wnioskodawca ma obowiązek udzielić lekarzowi funduszu prawa do uwierzytelnienia zaświadczeń medycznych oraz przeprowadzenia badania medycznego. Jeżeli zarząd funduszu tego wymaga, członek funduszu, który pozostawał niezatrudniony z powodu choroby/wypadku powinien odbyć spotkanie z doradcą rehabilitacji zawodowej funduszu lub poddać się badaniu u lekarza funduszu, lub u innego lekarza wskazanego przez fundusz.  

Zarząd funduszu uprawniony jest do udzielenia wsparcia członkowi funduszu, skierowanemu na rehabilitację zawodową. Jeżeli wnioskodawca nie dostarczy wymaganych dokumentów i informacji, zarząd funduszu powinien tymczasowo oddalić wniosek. Członek funduszu dostarczający nieprawidłowe lub mylące informacje, albo członek ukrywający informacje odnośnie swojej sytuacji, traci prawo w funduszu. Zezwala się na wycofanie wszystkich płatności otrzymanych w ten sposób przez członka.  

§ 14. Utrata praw 

Jeżeli wniosek o dofinansowanie lub zasiłek chorobowy nie zostanie złożony do funduszu w przeciągu 12 miesięcy od momentu nabycia do nich prawa, jak opisano w niniejszym regulaminie, prawo to wygasa. 

§ 15. Zwrot opłat członkowskich 

Opłaty członkowskie do funduszu chorobowego nie są zwrotne.  

§ 16. Rozpatrywanie spraw i obowiązki funduszu 

Sprawy powinny przebiegać zgodnie z odpowiednimi procedurami administracyjnymi. Zarząd funduszu zobowiązany jest do informowania członków funduszu na temat ich praw do otrzymania pomocy poprzez publikację ulotek i broszur, w newsletterze związku oraz na stronie internetowej związku.  

§ 17. Prawo do złożenia odwołania 

W przypadku sporów o alokację dofinansowań, można odwołać się do zarządu związku zawodowego.  

§ 18. Zestawienie płatności 

Zarząd funduszu ma obowiązek prowadzenia zestawienia płatności zasiłku chorobowego, dofinansowań oraz zaakceptowanych wniosków.  

§ 19. Inne postanowienia 

W przypadku epidemii, zarząd funduszu może tymczasowo zwolnić fundusz z jego obowiązków powierniczych. Jeżeli sytuacja finansowa funduszu jest zagrożona, zarząd funduszu może również zadecydować o tymczasowym obniżeniu kwoty zasiłku chorobowego. 

§ 20. Zmiany w regulaminie 

Niniejszy regulamin może ulec zmianom jedynie podczas rocznego walnego zgromadzenia członków Eflingu pod warunkiem, że program spotkania zawiera wzmiankę o zmianach w regulaminie. Ponadto, zmiany powinny zostać przedyskutowane z wyprzedzeniem w trakcie spotkania zarządu i rady nadzorczej związku oraz/lub podczas spotkania członków związku nie później niż na tydzień przed rocznym walnym zgromadzeniem członków. 

Propozycje zmian w regulaminie wysuwane przez członków powinny zostać złożone do zarządu związku nie później niż przed końcem marca każdego roku. 

Do zatwierdzenia zmian niniejszego regulaminu wymagana jest zwykła przewaga głosów.  

Zatwierdzone zmiany w regulaminie należy przesłać do biura ASÍ. 

§ 21. Okres obowiązywania: Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 maja 2019 

Niniejszy regulamin został zatwierdzony podczas kontynuacji walnego zgromadzenia członków związków Dagsbrún i Framsókn w dniu 12 listopada 1998, związku zawodowego Sókn w dniu 3 listopada 1998 roku, związku Félag starfsfólks í veitingahúsum (związku zawodowego pracowników restauracji) w dniu 15 listopada 1998 roku i podczas spotkania w Iðja, związku pracowników produkcji w dniu 24 listopada 1999 roku. 

Regulamin uległ zmianom podczas walnego zgromadzenia członków związku zawodowego Efling w latach 2000, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 i 2017, 2019. Ostatnie zmiany w niniejszym regulaminie wprowadzono podczas rocznego walnego zgromadzenia członków Eflingu w dniu 6 maja 2021 roku. 

POWYŻSZY TEKT JEST TŁUMACZENIEM, W SPRAWACH SPORNYCH NALEŻY ODNIEŚĆ SIĘ DO ORYGINALNEGO TEKSTU W JĘZYKU ISLANDZKIM.