Regulamin Funduszu urlopowego

PRAGNIEMY ZWRÓCIĆ PAŃSTWA UWAGĘ, IŻ PONIŻSZY TEKST JEST BEZPOŚREDNIM TŁUMACZENIEM, DLATEGO W KWESTIACH SPORNYCH LUB NIEZROZUMIAŁYCH PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ORYGINALNYM TEKSTEM W JĘZYKU ISLANDZKIM.

§ 1. Nazwa funduszu, siedziba oraz członkowie funduszu

Fundusz nosi nazwę Orlofssjóður Eflingar-stéttarfélags (Fundusz urlopowy związku zawodowego-Efling).

Siedziba funduszu oraz miejsce spotkań znajduje się w Reykjaviku.

Aby zostać członkiem funduszu należy uiszczać składki związkowe.

§ 2. Cele

Celem funduszu jest umożliwienie członkom funduszu korzystania z różnych ofert podczas urlopu. Dlatego też, fundusz zajmuje się budowaniem i utrzymaniem domków letniskowych i mieszkań, jak również negocjowaniem korzystnych stawek za wyjazdy wakacyjne oraz noclegi w kraju i za granicą. Fundusz jest upoważniony do współpracy z innymi związkami w wyżej wymienionych celach.

§ 3. Dochody funduszu

Dochody funduszu pochodzą z:

a) Składki umowne wpłacane do funduszu przez pracodawców.

b) Czynsze z domków letniskowych.

c) Przychody z tytułu odsetek i inne przychody incydentalne.

§ 4. Zarząd funduszu

Zarząd funduszu składa się z pięciu głównych członków i dwóch członków rezerwowych. Trzech głównych członków i dwóch rezerwowych powoływanych przez Radę Nadzorczą związku oraz dwóch głównych członków, obejmujących stanowiska przewodniczącego i wiceprzewodniczącego powoływanych przez Zarząd związku.

Kadencja zarządu trwa dwa lata. Zarząd musi zostać powołany na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej z Zarządem związku, przed corocznym walnym zgromadzeniem związku, w tym samym roku, w którym wybierany jest nowy przewodniczący związku. Nowy zarząd przejmuje obowiązki po oficjalnym przedstawieniu i zaakceptowaniu podczas walnego zgromadzenia.

Zarząd pełni funkcję nadzorcy funduszu i jego inwestycji, odpowiada za majątek funduszu.

Fundusz powinien działać zgodnie z ogólnymi przepisami dotyczącymi praktyk administracyjnych.

Zarząd funduszu ustala regulamin dotyczący m.in. alokacji domków.

§ 5. Rachunkowość i audyt

Wszystkie rachunki funduszu powinny być oddzielone od pozostałych finansów związku. Składki na fundusz powinny być rejestrowane na nazwisko każdego członka funduszu.

Rachunki funduszu należy przedłożyć podczas corocznego walnego zgromadzenia związku, po wcześniejszym przeprowadzeniu audytu i podpisaniu zarówno przez kontrolerów ksiąg rachunkowych związku jak i certyfikowanego aktuariusza.

§ 6. Inwestycje funduszu

Majątek funduszu może być inwestowany w następujący sposób:

  1. a) W obligacjach rządowych, w obligacjach ubezpieczonych z zabezpieczonymi hipotekami.
  2. b) W papierach wartościowych dostępnych na rynku.
  3. c) W bankach i kasach oszczędnościowych.
  4. d) W jakikolwiek inny sposób uznany przez Zarząd funduszu za bezpieczny i zdolny do naliczania odsetek, jak również te wymienione w punktach od a) do c). Należy zawsze mieć pewność, że nadzór i inwestowanie środków funduszu nigdy nie jest sprzeczne z jego celami i zadaniami.

§ 7. Koszty operacyjne

Obsługa funduszu musi znajdować się w siedzibie związku. Wszystkie bezpośrednie wydatki operacyjne ponosi sam fundusz. Wydatki na obsługę i utrzymanie biura są ustalane między Zarządem funduszu a związkiem.

§ 8. Odwołania-spory

Dopuszczalne jest kierowanie sporów dotyczących alokacji do rozstrzygnięcia przez Zarząd związku.

§ 9. Zmiany w regulaminie

Zmiana tego przepisu może nastąpić tylko podczas dorocznego walnego zgromadzenia związku, zważywszy, że w ogłoszeniu z posiedzenia jest mowa o zmianach w regulaminie. Ponadto wszelkie zmiany muszą zostać omówione wcześniej, podczas głównego zebrania związku, nie później niż na tydzień przed corocznym walnym zgromadzeniem. Propozycje zmian w regulaminie, które członkowie związku chcą uwzględnić, należy złożyć do Zarządu związku przed końcem marca każdego roku.

Do zatwierdzenia zmian w regulaminie wystarczy zwykła większość oddanych głosów.

§ 10. Okres ważności

Regulamin został ostatnio zmieniony podczas walnego zgromadzenia Eflingu – 30 kwietnia 2002 r. i obowiązuje od tego momentu.

Regulamin został kolejno zatwierdzony podczas walnych zgromadzeń przez Dagsbrún i Framsókn – w dniu 12 listopada 1998 r., Starfsmannafélagið Sókn (związek zakładowy Sókn)- w dniu 3 listopada 1998 r. oraz Félag starfsfólks í veitingahúsum (związek pracowników restauracji) – w dniu 15 listopada 1998 r. Regulamin został wydany w grudniu 1998 r. i przedstawiony na spotkaniu związku pracowników fabryk Iðja – w dniu 24 listopada 1999 r.

Regulamin został zmieniony podczas corocznego walnego zgromadzenia związku zawodowego Efling – w dniu 10 maja 2001 roku.

Regulamin został zmieniony podczas corocznego walnego zgromadzenia związku zawodowego Efling – w dniu 30 kwietnia 2002 roku.

PRAGNIEMY ZWRÓCIĆ PAŃSTWA UWAGĘ, IŻ PONIŻSZY TEKST JEST BEZPOŚREDNIM TŁUMACZENIEM, DLATEGO W KWESTIACH SPORNYCH LUB NIEZROZUMIAŁYCH PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ORYGINALNYM TEKSTEM W JĘZYKU ISLANDZKIM.