Świadczenia z tytułu śmierci

W przypadku gdy składki były uiszczane przez co najmniej 6 miesięcy

Świadczenie z tytułu śmierci jest należne członkowi, który podlegał zatrudnieniu w chwili śmierci i miał mniej niż 70 lat; może ono wynosić do 427.134 ISK w przypadku zatrudnienia na pełny etat (świadczenie jest wypłacane proporcjonalnie do procentu pracy), tylko w przypadku składki był uiszczane w imieniu członka przez co najmniej 6 miesięcy przed jego śmiercią

W przypadku gdy składki były uiszczane przez co najmniej 4 lata

Świadczenie z tytułu śmierci jest należne członkowi, który podlegał zatrudnieniu w chwili śmierci, oraz którego składki były uiszczane przez co najmniej 4 lata; może ono wynosić do 533.918 ISK w przypadku pełnego etatu i jest wypłacane proporcjonalnie według procentu pracy. Jeśli członek (który według powyższych warunków uprawniony jest do świadczenia z tytułu śmierci) zmarł już po przejściu na emeryturę to odlicza się 16.169 ISK za każdy miesiąc, który upłynął od momentu przejścia na emeryturę do chwili jego zgonu (z wyłączeniem pierwszych 6 miesięcy).

Powyższe kwoty mogą ulec zmianie zgodnie ze wskaźnikiem cen konsumpcyjnych w styczniu br.

Jeśli członek związku Efling nie był zatrudniony w momencie śmierci

W przypadku gdy zmarły nie był zatrudniony w momencie śmierci, ale był członkiem i opłacał składki na rzecz Funduszu Chorobowego w momencie przejścia na emeryturę, pewna część świadczeń z tytułu śmierci może zostać wypłacona celem pokrycia kosztów pogrzebu. Warunkiem wypłaty świadczenia jest ciągłość bycia członkiem (odprowadzania składek) przez 5 lat przed przejściem na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego lub niepełnosprawności.

Kwoty dofinansowania w tej kategorii to do 100.000 ISK.

Do wniosku o świadczenie z tytułu śmierci muszą być dołączone następujące dokumenty:

  • Przegląd postępów w dystrybucji majątku od notariusza
  • Pełnomocnictwo od innych spadkobierców (jeśli wypłata świadczenia ma być dokonana na konto innego spadkobiercy)

Świadczenia z tytułu śmierci nie podlegają opodatkowaniu, ale są wymienione w zeznaniu podatkowym.

Wniosek o świadczenie z tytułu śmierci

Pełnomocnictwo spadkobierców