Szczegóły zmian w biurze Związku Zawodowego Efling

Chcielibyśmy, żeby umowy tj. płace oraz warunki pracy na nowych stanowiskach i strukturze biura były sprawiedliwe. Potrzebne są przejrzyste procedury w ustalaniu wynagrodzenia pracowników – odpowiadające kompetencjom, doświadczeniu i zaangażowaniu. 

Dotychczasowe płace były niespójne: wysokie pensje niekorespondujące z kompetencjami pracowników i ich stanowiskom, niesprawiedliwe i niejasno określone dodatki do wypłat powodowały duże różnice w wynagrodzeniach na podobnych stanowiskach. Wynikające z tego nierówności kadrowe wpływały na poziom i jakość usług świadczonych członkom związku Efling oraz utrudniały wprowadzenie wielu potrzebnych zmian, chociażby rządowego planu równości płci i płac wśród pracowników biura. 

Rozwiązaniem powyższych problemów jest wprowadzenie następujących zmian w zasadach zatrudnienia pracowników biura Związku Zawodowego Efling: 

 • Likwidacja indywidualnych bonusów i dodatków niewynikających z prawa pracy (np. “dodatek za zadania specjalne”, “dodatek dla szefa/owej działu”). Tego typu płatności zostaną odpowiednio włączone do regularnych wynagrodzeń (patrz poniżej). 
 • Likwidacja stałych dodatków za nadgodziny wypłacanych bez pokrycia, tj. bez wykonywania tychże nadgodzin, które otrzymywała większość pracowników biura. Stałe wynagrodzenie za nadgodziny będzie dozwolone tylko w przypadku specjalistów oraz pracowników na wyższym szczeblu menadżerskim pod warunkiem, że jest to faktycznie przepracowane. Tego typu płatności zostaną odpowiednio włączone do regularnych wynagrodzeń.
 • Likwidacja bezpodstawnie wypłacanego dodatku/ryczałtu samochodowego. Znamy przypadki, w których dodatek otrzymywali Ci pracownicy, którzy nie posiadali samochodu. Po zmianach, ryczałt samochodowy będzie wypłacany zgodnie z obowiązującym prawem osobom, którym faktycznie się on należy i po zaakceptowaniu przez bezpośrednich przełożonych.
 • Chcemy zapewnić pracownikom zdrowe posiłki w godzinach pracy. Dotychczasowe nie będą już darmowe, jednakże planujemy je dofinansowywać tak, żeby nie stanowiły dużego obciążenia dla naszych pracowników. W planach mamy również wprowadzenie innych rozwiązań.
 • Zmiany w strukturze Związku pozwolą na bardziej przejrzystą politykę płacowo-kadrową w biurze Eflingu. Zlikwidujemy niejasny system premiowania pracowników i wprowadzimy system wysokości wynagrodzeń, który ustala ich granice dla każdego stanowiska. 
 • Płace w biurze będą dostosowane do tych na wolnym rynku.  
 • Celem zmian płacowych nie jest obniżenie pensji. Chcemy wprowadzić zmiany tak, żeby pensje były adekwatne do stanowiska, odpowiedzialności oraz doświadczenia pracownika. Płace powinny być po prostu sprawiedliwe i przejrzyste.
 • Wraz z nowym systemem płac chcemy wprowadzić nowe rozwiązanie polegające na tym, że najwyższe pensje nie będą większe niż 5/2 pensji najniższych. Chcemy walczyć z nieuzasadnionymi różnicami w wysokości wynagrodzeń wśród pracowników naszego biura. Naszym celem jest pokazanie, również wielu instytucjom państwowym i firmom prywatnym gdzie takie różnice występują, że można je zmniejszyć bez szkody dla firm.
 • Wprowadzimy takie zmiany w organizacji pracy, żeby pracownicy nie musieli pracować poza godzinami biurowymi (nadgodziny). Jest to zgodne z zasadą skrócenia tygodniowego czasu pracy. Nadgodziny będą musiały być zatwierdzone indywidualnie przez bezpośredniego przełożonego. 
 • W przypadku pracowników, którzy muszą zająć się wcześniej zorganizowanymi zadaniami poza swoimi stałymi godzinami pracy (np. wieczorne zebrania i wydarzenia kulturalne z członkami) wykonywane obowiązki zostaną wynagrodzone jako nadgodziny zgodnie z obowiązującymi przepisami i stawkami związku VR. Zaproponowana zostanie umowa, w ramach której dodatkowa praca będzie rekompensowana w postaci czasu wolnego w godzinach dziennych, zgodnie z art. 2.1.8 umowy zbiorowej VR-SA.
 • Zlikwidujemy płace za stałe nadgodziny, które będą dotyczyć jedynie specjalistów oraz pracowników na wyższym szczeblu menadżerskim. Jest to zgodne z zasadą skrócenia tygodniowego czasu pracy. Pracownicy mający w umowie stały dodatek za nadgodziny będą z nich rozliczani przez system kontroli czasu pracy Timon, znanego wielu pracownikom na Islandii. 
 • Przynależność pracowników biura do związku zawodowego będzie zależała od rodzaju ich obowiązków, zgodnie z zasadą obowiązującą na rynku pracy. To oznacza, że większość pracowników biura Efling będzie członkami Związku Zawodowego VR i pracowało zgodnie z jego zasadami. Umowa zbiorowa VR z SA będzie obejmowała ich warunki zatrudnienia dotyczące m.in. urlopu, funduszu chorobowego i urlopowego, dodatków za staż, długości czasu pracy, przerwy w pracy itp.
 • Długość czasu pracy pracowników biura Efling będzie zależeć od umów zbiorowych VR i/lub innych związków na prywatnym rynku pracy. Będzie to realizowane zgodnie z założeniami w ramach określonych umów zbiorowych.