Zasiłek chorobowy

Warunki otrzymania zasiłku chorobowego

Aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego, pracodawca musi opłacać składki do funduszu przez co najmniej trzy ostatnie miesiące przed wypadkiem / chorobą. Jednakże pełne prawa oparte są na 6-miesięcznych składkach do funduszu.

Wysokość składek

Uzgodniona wcześniej kwota składki zależy od pracodawcy. Na prywatnym rynku pracy pracodawcy odprowadzają składkę w wysokości 1% wynagrodzenia pracownika. Instytucje i firmy publiczne, tj. sfera budżetowa, władze gminne, prywatne instytucje non-profit, takie jak domy opieki społecznej, czy prywatne przedszkola odprowadzają niższą składkę do funduszu. Tym samym pracowników w/w instytucji oraz przedsiębiorstw publicznych obowiązuje krótszy okres korzystania z funduszu, natomiast ich prawa do urlopu chorobowego w miejscu pracy są znacznie większe niż w sektorze prywatnym.

Świadczenia z tytułu choroby wypłacane są tym członkom Eflingu, którzy nie otrzymali wynagrodzenia z powodu choroby lub wypadku, i którzy w pełni wykorzystali już swoje prawa do okresu chorobowego u pracodawcy.

80% oparte na dochodach

Jeśli regularnie uiszczałeś składki przez ostatnie 6 miesięcy, zasiłek chorobowy może wynosić do 80% wynagrodzenia. Jednakże łączna kwota świadczenia z Eflingu oraz z islandzkiego ubezpieczenia zdrowotnego nie może przekroczyć kwoty 669.938 ISK miesięcznie.

Przeniesienie praw z innego związku zawodowego

Przeniesienie praw z innego związku zawodowego w ramach Islandzkiej Konfederacji Pracy (ASÍ) jest możliwe, jeśli składki zostały opłacone na rzecz Eflingu w imieniu członka przez co najmniej 1 miesiąc, a do innego związku zawodowego w ramach ASÍ przez co najmniej 6 miesięcy.W takich przypadkach liczba dzielnika to liczba miesięcy, w których składki są wpłacane do funduszu zdrowotnego Eflingu. Świadczenia z tytułu choroby oblicza się na podstawie składek na fundusz, które są proporcjonalne do wynagrodzenia.

100% oparte na dochodach

Jeżeli jesteś członkiem Eflingu i regularnie, co miesiąc opłacasz składki przez co najmniej 4 lata, zasiłek chorobowy może wynosić do 100% wynagrodzenia. Jednakże łączna kwota świadczenia z Eflingu oraz z islandzkiego ubezpieczenia zdrowotnego nie może przekroczyć kwoty 807.578 ISK miesięcznie.

W jakich przypadkach świadczenie chorobowe może zostać niewypłacone? 

Zasiłki chorobowe to wsparcie i pomoc tymczasowa. Fundusz nie płaci, jeśli członek jest uprawniony do płatności z Administracji Ubezpieczeń Społecznych (Tryggingastofnun), z racji funduszu emerytalnego, tj. renty inwalidzkiej, renty rehabilitacyjnej lub emerytury / świadczenia emerytalnego. Fundusz nie pokrywa również kosztów wypadków objętych ubezpieczeniem, takich jak wypadki drogowe lub wypadki przy pracy. W takich przypadkach firma ubezpieczeniowa powinna zwrócić członkowi zwrot kosztów za tymczasową utratę pracy. Członkowie niezdolni do pracy po wypadku drogowym lub wypadku przy pracy zachęcani są do konsultacji z prawnikami związkowymi Eflingu. Prawo do zasiłku chorobowego wygasa, jeżeli nie zostanie ono wykorzystane w ciągu 12 miesięcy od momentu otrzymania prawa.

Odnowienie prawa do zasiłku chorobowego

Prawo do zasiłku chorobowego odnawia się proporcjonalnie co 12 miesięcy, w przypadku gdy członek związku jest zatrudniony i opłaca regularnie składki.

Pracownicy na prywatnym rynku pracy

Czas trwania zasiłku

Po 6 miesiącach składek na fundusz zdrowotny fundusz wypłaca do 180 dni

Po 5 miesiącach składek na fundusz zdrowotny fundusz wypłaca do 150 dni

Po 4 miesiącach składek na fundusz zdrowotny fundusz wypłaca do 120 dni

Po 3 miesiącach składek na fundusz zdrowotny fundusz wypłaca do 90 dni

 • W przypadku choroby dziecka, fundusz wypłaca do 180 dni.
 • W przypadku choroby współmałżonka, fundusz wypłaca do 90 dni.
 • Gdy kobieta w ciąży zachoruje, fundusz płaci do końca siódmego miesiąca, ale nigdy więcej niż podano powyżej. Kobieta może ubiegać się o dodatkowe dwa miesiące urlopu macierzyńskiego z powodu choroby w czasie ciąży, zgodnie z przepisami ustawy nr. 95/2000.
 • W przypadku leczenia uzależnień, fundusz wypłaca do 90 dni.

Przedłużenie prawa do zasiłku chorobowego
W szczególnych okolicznościach możliwe jest przedłużenie prawa do zasiłku chorobowego nawet do 180 dni. Możliwe jest to tylko w przypadku, gdy członek związku nie ma prawa do wypłat z funduszu emerytalnego lub Administracji Ubezpieczeń Społecznych (Tryggingarstofnun). Wniosek należy złożyć do zarządu Funduszu Chorobowego we współpracy z przedstawicielem VIRK w Eflingu lub lekarzem ds. funduszu. Płatność nie może przekraczać minimalnego wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze godzin zgodnie z umowami zbiorowymi.

Pracownicy sektora publicznego / prywatnych instytucji non-profit

Pracownicy sektora publicznego / prywatnych instytucji non-profit(Pracodawca wpłacana na fundusz mniej niż 1% wynagrodzenia)

Fundusz wypłaca do 90 dni, chyba że pracownikowi przysługuje prawo do rocznego zwolnienia chorobowego (360 dni) u pracodawcy, w którym to przypadku fundusz wypłaca do 30 dni.

 • W przypadku choroby dziecka, fundusz wypłaca do 180 dni.
 • W przypadku choroby współmałżonka, fundusz wypłaca do 90 dni.
 • Gdy kobieta w ciąży zachoruje, fundusz płaci do końca siódmego miesiąca, ale nigdy więcej niż podano powyżej. Kobieta może ubiegać się o dodatkowe dwa miesiące urlopu macierzyńskiego z powodu choroby w czasie ciąży, zgodnie z przepisami ustawy nr. 95/2000.
 • W przypadku leczenia uzależnień fundusz wypłaca do 90 dni.

Przedłużenie prawa do zasiłku chorobowego
W szczególnych okolicznościach możliwe jest przedłużenie prawa do zasiłku chorobowego nawet do 90 dni. Możliwe jest to tylko w przypadku, gdy członek związku nie ma prawa do wypłat z funduszu emerytalnego lub Administracji Ubezpieczeń Społecznych (Tryggingarstofnun). Wniosek należy złożyć do zarządu Funduszu Chorobowego we współpracy z przedstawicielem VIRK w Eflingu lub lekarzem ds. funduszu. Płatność nie może przekraczać minimalnego wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze godzin zgodnie z umowami zbiorowymi.

Do wniosku o zasiłek chorobowy należy załączyć następujące dokument

– Kopia zaświadczenia lekarskiego o zasiłku chorobowym (sjúkradagpeningavottorð)
– Świadectwo pracy podpisane przez pracodawcę
– Kopia ostatniego odcinka wypłaty
– Informacja o tym, czy członek chciałby skorzystać z elektronicznej ulgi podatkowej

W przypadku długotrwałej choroby zaświadczenia lekarskie należy odnawiać co dwa miesiące.

Regulamin składania zaświadczeń lekarskich

 • Do wniosku o zasiłek chorobowy należy załączyć kopię zaświadczenia lekarskiego o zasiłku chorobowym (sjúkradagpeningavottorð), pochodzącą z elektronicznego sytemu przychodni oraz szpitala.
 • Pierwsze zaświadczenie musi być islandzkim zaświadczeniem lekarskim o zasiłek chorobowy. W przypadku wystawienia kolejnego zaświadczenia (odnowienie/ przedłużenie prawa do zasiłku chorobowego) może ono być wystawione za granicą, natomiast musi zawierać szczegółowe i porównywalne informacje z zaświadczeniem islandzkim. Do zaświadczenia wydanego w języku obcym należy załączyć tłumaczenie przysięgłe w języku islandzki lub angielski.
 • W przypadku, gdy osoba zachoruje podczas urlopu za granicą istnieje także możliwość złożenia jako pierwszego – zaświadczenia zagranicznego. Członek Eflingu musi wcześniej udowodnić, że ​​urlop za granicą został wcześniej zaplanowany.
 • Wszystkie zagraniczne zaświadczenia lekarskie otrzymane zgodnie z warunkami zawartymi w podpunktach (b) i (c), muszą zostać zatwierdzone przez lekarza orzecznika funduszu chorobowego. Decyzja podjęta przez lekarza orzecznika jest ostateczna. Zgodnie z przepisami funduszu chorobowego spory dotyczące przydziałów mogą być natomiast skierowane do decyzji zarządu związku.

Świadczenia chorobowe z Islandzkiego Ubezpieczenia Zdrowotnego (Sjúkratryggingar Íslands)

Oprócz zasiłków chorobowych z Eflingu, możesz dodatkowo być uprawniony do świadczeń z tytułu choroby lub wypadku korzystając z islandzkiego ubezpieczenia zdrowotnego. Zalecamy dokładne sprawdzenie, jakie są twoje prawa.

Obowiązek poinformowania funduszu

Członek związku pobierający zasiłek chorobowy ma obowiązek poinformować fundusz w sytuacji, gdy jest w stanie wznowić pracę lub jeśli zacznie otrzymywać świadczenia z innych instytucji.

Płatności wsteczne

Świadczenia z tytułu choroby mogą być wypłacane wstecz przez okres maksymalny trzech miesięcy.

Wygaśnięcie praw do zasiłku chorobowego

Prawo do zasiłku chorobowego wygasa, jeżeli nie zostanie ono wykorzystane w ciągu 12 miesięcy od momentu otrzymania prawa.

Moje strony