Prawa do wynagrodzenia podczas epidemii Covid-19

18. 03, 2020

Zarażenie pracownika, lub jego dziecka

 • Pracownik, który jest zarażony wirusem Covid-19 powinien korzystać ze swoich dni chorobowych u pracodawcy, a następnie ma prawo aplikować o zasiłek chorobowy ze związku zawodowego.
 • Jeśli dziecko pracownika jest zarażone wirusem Covid-19, pracownik powinien korzystać ze swoich dni chorobowych na dziecko u pracodawcy, po czym ma prawo aplikować o zasiłek chorobowy ze związku zawodowego.

Kwarantanna z zalecenia władz

Następujące informacje oparte są na projekcie ustawy nad którym nadal trwają obrady w parlamencie (marzec 17, 2020)

 • Pracodawcy wypłacający wynagrodzenie pracownikom w kwarantannie, zgodnie z projektem ustawy mogą otrzymać częściową kompensację od rządu. Ten zapis projektu ustawy objąłby osoby pod kwarantanną od dnia 1 lutego, 2020, do dnia 30 kwietnia, 2020.
 • Projekt ustawy ma także na celu zapewnienie płatności pracownikom, którzy przebywają w kwarantannie, ale nie otrzymują w tym czasie wypłat od swoich pracodawców, jak w przypadku wspomnianym powyżej.
 • Kwarantanna z zalecenia władz nie wpływa na dni chorobowe pracownika.
 • Jeśli pracodawca wyposaży pracownika w sprzęt umożliwiający pracę z domu, pracownik powinien dostosować się do tego, w takim stopniu, jak jest to możliwe. Wynagrodzenie powinno być wówczas wypłacane zgodnie z etatem pracy.

Kwarantanna dziecka pracownika z zalecenia władz

 • W obecnym stanie rzeczy, rodzice mogą w powyższym przypadku wziąć bezpłatny urlop. Rodzice mogą też skorzystać ze swoich zgromadzonych dni urlopowych. Obecnie, we współpracy z rządem, trwają prace nad rozwiązaniem, które zapewniłoby, że pracownicy znajdujący się w tej sytuacji nie stracą wynagrodzenia.

Kwarantanna na prośbę pracodawcy

 • Decyzja o kwarantannie podejmowana jest przez stosowne instytucje publiczne. Jeśli pracodawca prosi pracowników, aby nie przychodzili do pracy, pomimo, że takie zalecenie nie zostało wystosowane przez władze, pracodawca zobowiązany jest do płatności pracownikom pełnego wynagrodzenia podczas trwania kwarantanny.

Zamknięcie zakładu pracy

 • Jeśli pracodawca decyduje się na tymczasowe zamknięcie zakładu pracy, nadal zobowiązany on jest do wypłaty wynagrodzeń.

Kwarantanna na prośbę pracownika

 • Osoby decydujące się na pozostanie w kwarantannie z własnej woli, mogą to zrobić na własny koszt i ryzyko. Osoby rozważające taką możliwość powinny skonsultować się ze swoim pracodawcą i upewnić się, że ich nieobecność będzie traktowana jako urlop, a nie rezygnacja.
 • Osoby cierpiące z powodu stanu lękowego związanego z obecną sytuacją, który sprawia, że nie czują się one na siłach do pracy, powinny pamiętać, że zgodnie z umowami zbiorowymi w niektórych przypadkach stany lękowe pozwalają na wzięcie zwolnienia chorobowego.
 • Do rządu złożono propozycję o trzymaniu na uwadze przypadków, w których pracownik cierpiący na inne choroby poddaje się kwarantannie na zalecenie lekarza. Ta kwestia jest wciąż w obradach parlamentu.  (17 marzec 2020)

Ograniczenia w pracy szkół

 • Jeśli pracownik musi pozostać w domu z dziećmi z powodu ograniczonej pracy szkół i przedszkoli, wynagrodzenie nie jest płacone i należy korzystać z praw urlopowych, lub wystąpić o bezpłatny urlop. Rząd otrzymał propozycję, aby tego typu przypadki zostały włączone do projektu ustawy. Na chwilę obecną to nie nastąpiło. Ta kwestia jest pod obradami parlamentu. (17 marzec 2020)
 • Jeśli pracodawca wyposaży pracownika w sprzęt umożliwiający pracę z domu, pracownik powinien się dostosować, a jego wynagrodzenie powinno być wypłacane tak jak zawsze.

Zamknięcie granic

 • Pracownicy, którzy przebywają za granicą i nie są w stanie dotrzeć do pracy ze względu na zamknięcie granic w kraju, w którym przebywają, nie mają prawa do wynagrodzenia podczas nieobecności.
 • Jeśli jednak jest to podróż służbowa, powinno się płacić pełne wynagrodzenie.
 • Pracownik zatrudniony na Islandii na zasadzie pozwalającej mu na kilkutygodniową pracę, powrót do domu, i ponowny powrót do pracy na Islandii, nie ma prawa do wynagrodzenia, jeśli utknie za granicą. Nie ma on  prawa do wynagrodzenia nawet jeśli wspomniany tryb pracy jest uzgodniony obustronnie, a pracodawca opłaca bilety lotnicze.

Zwolnienia z powodu pogorszenia koniunktury gospodarczej, redukcja etatów pracy

 • Zabrania się wysyłania pracowników na bezpłatny urlop z powodu sytuacji ekonomicznej. Jeśli porozumienie o bezpłatnym urlopie zostanie osiągnięte, zawsze powinno ono zawierać zastrzeżenie, że pracodawca nie może zwolnić pracownika podczas bezpłatnego urlopu.
 • Zgodnie z projektem ustawy, prawo do zasiłku dla bezrobotnych zostanie poszerzone, tak, aby pracownik mógł nabyć prawo do zasiłku,  jeśli pracownik i pracodawca osiągnął porozumienie dotyczące zredukowanego etatu pracy. Zasiłek ten będzie obliczany proporcjonalnie i równy maksymalnej kwocie zależnego od wynagrodzenia zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z proporcją zredukowanego etatu. (17 marca 2020 – wciąż w przeglądzie i w przygotowaniu)
 • Zredukowany etat pracy, jak wspomniano powyżej jest możliwy jedynie pod warunkiem zgody pracownika i pracodawcy. Nie zezwala się na jednostronną redukcję etatu, bez wcześniejszej terminacji zatrudnienia. Redukcja etatu musi być uzgodniona z pracownikiem.
 • W przypadku zwolnienia pracownika, umowy zbiorowe stypulują w jaki sposób zwolnienie powinno nastąpić i jaki jest okres wypowiedzenia.
 • Jeśli pracownik zostanie zwolniony bez okresu wypowiedzenia, powinien  natychmiast skontaktować się z kjaramal@efling.is Prosimy o umieszczenie w tytule wiadomości “Fyrirvaralaus uppsögn”(zwolnienie bez okresu wypowiedzenia), aby przyspieszyć przetwarzanie sprawy.

Zmiany w zakresie pracy i opisie obowiązków w związku ze zwiększonym nakładem pracy

 • Jeśli obowiązki pracownika są poszerzone i/lub jego opis obowiązków ulega zmianom, aby dostosować się do zmieniających się warunków(na przykład z uwagi na zwiększoną potrzebę sprzątania), powinno się przewartościować wynagrodzenie, lub wypłacać premie za dodatkowy nakład pracy.