Gwarancja wypłaty wynagrodzeń dla ludzi objętych kwarantanną domową

6. 03, 2020

Zawarto porozumienie pomiędzy związkami zawodowymi, pracodawcami oraz rządem w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się niebezpiecznych patogenów COVID-19 na Islandii. Wszyscy, którzy przestrzegają rządowych instrukcji dotyczących kwarantanny otrzymają należne im wynagrodzenie.Obecnie wielu ludzi zostało objętych kwarantanną domową, co oznacza, że ​​nie mogą iść do pracy. Kwarantanna polega na czasowym odizolowaniu osoby, która może być nosicielem choroby zakaźnej. Ograniczenie kontaktu osoby podejrzanej o zakażenie z innymi ludźmi ma na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzenienia się epidemii. Aby kwarantanna była skuteczna, pracownicy muszą mieć zagwarantowane wynagrodzenie w izolacji.Wszystkie strony zaakceptowały następujące warunki:

  1. Związek pracodawców SA zleci swoim członkom wypłacanie wynagrodzeń pracownikom poddanym kwarantannie.
  2. ASÍ pokieruje związkami zawodowymi tak, by zapewniły ludziom pełną wypłatę z funduszy chorobowych, po wyczerpaniu ich praw chorobowych.
  3. Rząd przygotuje ustawę w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego, by umożliwić pracodawcom, wypłacanie odszkodowań do określonego limitu dla pracowników objętych kwarantanną, pod warunkiem, że dany pracownik nie jest w stanie pracować z domu. Szeczegóły ustawy powinny być przygotowane do 13 marca.

Podczas kwarantanny, pracownikowi nie będą odliczane należne dni chorobowe, ale związkowy fundusz chorobowy musi być przygotowany na obsłużenie tych pracowników, którzy w okresie kwarantanny wykorzystają należne im środki z tego funduszu.