Najczęściej zadawane pytania dotyczące zmian organizacyjnych w biurze związku Zawodowego Efling w 2022 roku

Czy te zmiany są konieczne?

Tak, zmiany są konieczne w strukturze zatrudnienia i biurze. Mają one na celu usprawnienie pracy biura Eflingu dla dobra jego pracowników i wszystkich członków związku. Zmiany zapowiadane były w programie zwycięskiej w ostatnich wyborach Listy B.

Czy zwolnienia grupowe były nieuniknione?

Tak. Zgodnie z islandzkim prawem pracy, wszelkie zmiany w zasadach zatrudnienia wymagają anulowania poprzednich zasad, w związku z tym również umów o pracę o nie opartych. Ponieważ wprowadziliśmy zmiany organizacyjne na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zmniejszyliśmy ilość wakatów, postanowiliśmy, że zamiast oferować miejsca pracy dotychczasowym pracownikom ogłosimy nową rekrutację prowadzoną przez zewnętrzną agencję pracy, równocześnie zachęcając dotychczasowych pracowników do aplikowania. 

Czy celem zmian jest zmniejszenie wynagrodzeń pracowników związkowych i czy są łamane prawa pracownicze?

Nie. Zmiany prowadzą do zmniejszenia ilości niepotrzebnych i nieefektywnych stanowisk pracy. Celem nie jest zmniejszenie wynagrodzeń, a zwiększenie ich przejrzystości, szczególnie w przypadku nieuzasadnionych dodatków do wynagrodzenia podstawowego.

W jaki sposób zagwarantowane są prawa pracowników związkowych?

Pracownicy wybiorą swoich reprezentantów w związkach zawodowych, do których będzie można się zgłaszać o pomoc. Pracownicy Eflingu należeć będą w większości do związku VR oraz Efling. Członkowie związku Efling w biurze będą objęci taką samą ochroną związku jak każdy inny pracownik na rynku pracy.


Docierają do mnie sprzeczne wiadomości z mediów na temat konsultacji dotyczących zmian w biurze Eflingu między zarządem, a reprezentantami związków zawodowych wśród pracowników. Czy się odbyły?

Tak, zgodnie z obowiązującym prawem konsultacje dotyczące zwolnień masowych odbyły się. Konsultacje miały miejsce w Poniedziałek i Wtorek 11 i 12 kwietnia br. W konsultacjach brali udział również prawnicy odpowiedzialni za ich przebieg.

W trakcie konsultacji ustalone zostały zasady zwolnień masowych, szczególnie dotyczące wydłużonych okresów wypowiedzenia czy zwolnień z obowiązku pracy (w celu ułatwienia zmiany pracodawcy). 

Mimo, że podczas konsultacji, przedstawiciele związkowi negatywnie odnieśli się do planowanych zmian w strukturze związku i biura, została zawarta ugoda dotycząca masowych zwolnień.

Czy prawdą jest, że pracownicy związkowi dowiedzieli się o masowych zwolnieniach z mediów?

Zarząd dyskutował i zatwierdził plan zmian w strukturze związku na zebraniu 11 kwietnia br. Zaraz po zebraniu odbyły się konsultacje z reprezentantami związków zawodowych. Zgodnie z prawem, przebieg konsultacji jest tajny, jednakże niektórzy członkowie poprzedniego zarządu Eflingu nie uszanowali zasady tajności narad i przekazali szczegóły do mediów. Publikacje na temat przebiegu konsultacji zostały opublikowane 11 kwietnia, jeszcze w trakcie ich trwania (przed ich zamknięciem). Nie tak wyobrażaliśmy sobie ogłoszenie naszych decyzji dotyczących zmian w strukturze związku. Jest nam niezmiernie przykro z tego powodu, że kilkoro członków zarządu Eflingu nie dotrzymało tajności narad i konsultacji.

Czy zmiany w organizacji pracy biura Eflingu są pretekstem do pozbycia się pracowników niezgadzających się z polityką nowego zarządu?

Nie. Zmiany mają na celu usprawnienie pracy biura i zmianę starych i nie pasujących do obecnej rzeczywistości warunków zatrudnienia. Nie ma żadnej dyskryminacji pracowników i zasady dotyczą wszystkich: wszystkie umowy o pracę zostały wypowiedziane. Wszyscy byli pracownicy mają prawo do aplikowania na nowe stanowiska. W celu zapewnienia bezstronności i przejrzystości procesu rekrutacji, powierzyliśmy ją zewnętrznej agencji pracy, która wybiera kandydatów biorąc pod uwagę ich kompetencje, wykształcenie i doświadczenie.

Czy to jest etyczne, żeby związek zawodowy przeprowadzał grupowe zwolnienia swoich pracowników i czy Efling nie krytykował w przeszłości takich rozwiązań?

Zarząd związku Efling podejmuje decyzje kierując się dobrem związku i ich członków. Decyzje dotyczące pracowników związkowych są podejmowane w granicach obowiązującego prawa.

Decyzja o grupowych zwolnieniach jest zawsze trudna i delikatna. Jednakże przeprowadziliśmy ten proces z poszanowaniem obowiązującego prawa, o co walczyliśmy na wolnym rynku. Efling bronił pracowników i aktywnie walczył o ich prawa podczas masowych zwolnień, kiedy prawa pracownicze nie były przestrzegane lub zwolnienia grupowe miały na celu uniknięcie wynegocjowanych wcześniej w umowach zbiorowych podwyżek płac. Efling nadal będzie aktywnie walczył z łamaniem praw pracowniczych, również podczas zwolnień grupowych i aktywnie wspierał poszkodowanych.

Jak to się stało, że wiceprzewodnicząca związku Efling, wybrana w wyborach, została zwolniona ze stosunku pracy? Czy Przewodnicząca związku zostanie również zwolniona?

Nie ma żadnych odstępstw przy grupowych zwolnieniach. Tak jak wszystkie inne, umowa o pracę wiceprzewodniczącej Eflingu została również rozwiązana. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę, która nie ma związku z jej obecnością w zarządzie – tam została wybrana w wyborach. Skutkiem rozwiązania umowy o pracę jest wygaśnięcie prawa do piastowania stanowisk w strukturach związku.

Obecna przewodnicząca miała podpisaną umowę o pracę ze związkiem Efling, jednak wypowiedziała ją w listopadzie ub. roku i od czasu wyboru na prezesa związku Efling nie podpisała nowej umowy. Gdyby zawarła umowę o pracę po wybraniu jej na przewodniczącą, grupowe zwolnienia dotyczyłyby również jej.

Czy w trakcie reorganizacji obsługa członków związku w biurze będzie utrudniona i czy biuro będzie otwarte?

Zmiany organizacyjne nie powinny wpłynąć na braki kadrowe, ponieważ pracownicy są związani okresem wypowiedzenia umowy i zobowiązani są do wykonywania swojej pracy, za którą do lipca dostaną wynagrodzenie. W tym czasie mogą również aplikować o pracę w zreorganizowanym biurze Eflingu.

Niewątpliwie, istnieje możliwość chwilowych opóźnień w obsłudze wniosków członków związku. Jednym z zadań powierzonych agencji pracy prowadzącej rekrutację do zreorganizowanego biura Eflingu jest zapewnienie ciągłości pracy i zminimalizowanie opóźnień pracy biura. Przewidujemy, że zmiany kadrowo-organizacyjne przyczynią się do lepszej obsługi i ochrony prawnej członków naszego związku.

Ile kosztują zmiany?

Zarząd związku współpracuje z agencją pracy, firmą prawniczą oraz konsultantami, którzy doradzają przy wprowadzaniu zmian. Ogólny koszt związany z doradztwem może uzależniony jest od ilości pracy przy reorganizacji i konsultacji i może wynieść ok 25 milionów koron. Koszt zwolnienia z przepisowych okresów wypowiedzeń części pracowników związkowych,, które były częścią ustaleń warunków zwolnienia grupowego z reprezentantami związków zawodowych może wynieść ok 50 milionów koron.

Docelowo jednak zmiany organizacyjne przyniosą ok. 120 milionów koron oszczędności w skali roku.


Czy prawdą jest, że jednym z wymagań otrzymania pracy w biurze związku Efling jest znajomość języka islandzkiego?

Tak, zmieniliśmy zasady dotyczące znajomości języków wśród pracowników związku. Wymagamy, żeby pracownicy związkowi posługiwali się językami islandzkim i angielskim. Dodatkowa znajomość innych języków jest bardzo dużym atutem. 

W dniu 24 kwietnia zarząd Eflingu opublikował sprostowanie dotyczące zasad rekrutacji. We wspomnianym oświadczeniu tłumaczy, że wymóg “dobrej znajomości języka” nie oznacza pełnej biegłości w danym języku. Zarząd dodatkowo podkreślił, iż wymogi językowe nie mają na celu dyskwalifikacji obecnego personelu i zwrócił się z prośbą do agencji rekrutacyjnej o wykazanie się należytą elastycznością w tym zakresie.

Członkowie Listy B od 2018 roku wprowadzili wiele zmian mających na celu ułatwienie dostępu do informacji i usług związku Efling w językach, którymi posługują się nasi członkowie. Nadal jest to jeden z naszych priorytetów.