Uprawnienia reprezentantów związkowych

Ochrona reprezentantów związkowych przed zwolnieniem

Ustawa o związkach zawodowych przewiduje, że przedstawiciele związkowi objęci są specjalną ochroną prawną i nie mogą zostać zwolnieni za działania na rzecz związku. Praktycznie rzecz biorąc, przedstawiciel związkowy jest „ostatni do zwolnienia” w przypadku redukcji personelu.

Umowa zbiorowa Efling-SA, art. 12.3.3, potwierdza bardzo ograniczone zezwolenie na zwolnienia przedstawicieli związkowych. Odnosi się również do ustawy nr. 80/1938 o związkach zawodowych i akcjach protestacyjnych

Artykuł 11 ochrona przedstawicieli związkowych:

„Zgodnie z ustawą pracodawca lub jego pełnomocnik nie może zwolnić ani prześladować pracownika będącego jednocześnie przedstawicielem związkowym za jego działanie na rzecz związku. W przypadku sytuacji zwolnień grupowych, przedstawiciel związkowy ma pierwszeństwo w utrzymaniu swojego stanowiska.”

Zgodnie z artykułem 4 tej samej ustawy, pracodawca nie może ingerować w poglądy polityczne, związki zawodowe i strajki swoich pracowników poprzez ich zwalnianie.

Artykuł 12.3.3 Umowy Zbiorowej Efling-SA przewiduje, że w przypadku, gdy pracownik korzysta z prawnie przysługującej mu ochrony przed zwolnieniem, pracodawca musi przedstawić pisemne uzasadnienie wypowiedzenia. Zgodnie z Artykułem 12.3.4 naruszenie rozdziału umowy zbiorowej o przedstawicielach związkowych, może skutkować roszczeniem odszkodowawczym z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy.

Wymówienie stosunku pracy przedstawicielowi związkowemu musi być nie tylko odpowiednio uzasadnione, ale również poparte pisemnym ostrzeżeniem. W tej sprawie wydano kilka wyroków.

Zobacz orzeczenia wyroku Sądu Pracy 1/1965 i 1/1966. W obydwu przypadkach przedstawiciele związkowi zostali zwolnieni, głównie z powodu spóźnienia do pracy. Obydwa wnioski o zwolnienie zostały odrzucone, ponieważ nie udzielono uprzednio stosownego ostrzeżenia. Zobacz także orzeczenia wyroków 4/1966, 4/1974 i 5/1989, w których zwolnienia również uznano za nielegalne, ponieważ nie udzielono stosownego ostrzeżenia.