Wnioski

Stypendia edukacyjne

Stypendia edukacyjne

Aplikuj

Kliknij przycisk aby aplikować przez Moje strony.

Opis

Maksymalna wysokość grantu na wszystkie rodzaje stypendiów (studia, kursy, szkolenia, wyjazdy) wynosi 130 000 ISK, w przypadku, gdy członek związku posiada pełne prawa do funduszu. W przeciwnym razie proporcjonalnie do procentu zatrudnienia w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Maksymalna wysokość grantu na stypendium okazyjne wynosi 30 000 ISK w przypadku, gdy członek związku posiada pełne prawa do funduszu. W przeciwnym razie proporcjonalnie do procentu zatrudnienia w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kwota dofinansowania nie przekracza nigdy 90% kosztów. Koszty książek, egzaminów oraz wydatki na rzecz członkostwa instytucjonalnego nie podlegają zwrotowi. Pamiętaj! Należy pamiętać, że przed 1 stycznia 2022 roku możliwe było jedynie uzyskanie dofinansowania za części teoretyczną kursu na prawo jazdy (nie za naukę jazdy), natomiast w przypadku kursów opłaconych i faktur wystawionych po 1 stycznia 2022 roku istnieje możliwość otrzymania dofinansowanie na naukę jazdy, zgodnie z regulaminem funduszy.

Członkowie Eflingu zatrudnieni przez firmy prywatne składając wniosek do Starfsafl, mogą również, oprócz grantu na studia ogólne i zawodowe, ubiegać się o dofinansowania takie jak:

Analiza zainteresowań zawodowych przeprowadzona pod okiem doradcy zawodowego.

Koszty materiałów będących częścią czesnego w szkołach ponadpodstawowych z wyjątkiem opłat opcjonalnych, tj. opłaty na rzecz członkostwa instytucjonalnego. Należy tutaj nadmienić, że dotyczy to wyłącznie kosztów materiałów będących częścią czesnego w szkołach ponadpodstawowych.

Opłaty egzaminacyjne i certyfikacyjne jako integralna część ukończenia studiów / kursów np. prawo jazdy.

Coaching dla kadry zarządzającej trwający maksymalnie 12 godzin w roku kalendarzowym. Faktura musi zawierać informację takie jak: tematyka szkolenia związanego z zawodem, wymiar godzin i potwierdzenie certyfikacji trenerów ACC.

Członkowie Eflingu, którzy przez ostatnie 3 lata regularnie opłacali składki i nie wykorzystali swojego prawa do stypendium mają prawo do grantu w wysokości do 390 000 ISK na jeden kurs zawodowy.

Członkowie Eflingu mogą ubiegać się o dofinasowanie przez okres do trzech miesięcy po ustaniu płatności członkowskich, jeśli potwierdzone jest to datą na rachunku i kursy rozpoczęły się, gdy wnioskodawca opłacał składki.

Starfsafl nie dofinansowuje studiów ani kursów odbywających się na zagranicznych serwisach internetowych, z wyjątkiem studiów uniwersyteckich na uznanych uczelniach. Wymaga się również, aby potwierdzenie płatności za kurs pochodziło z islandzkiego banku.

Odstępstwa od regulaminu:

Członkowie Eflingu, dla których islandzki nie jest językiem ojczystym, mogą ubiegać się o zwrot kosztów kursu języka islandzkiego. Aby uzyskać prawo do stypendium, pracodawca musi opłacać składki do funduszu przez co najmniej jeden miesiąc. Maksymalna wysokość grantu to 75% kosztów dla pracowników firm prywatnych i 90% kosztów dla pracowników sektora publicznego.

Członkowie sektora publicznego mogą również ubiegać się o 90% zwrotu kosztów za kursy związane z wykonywanym zawodem. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie pracodawcy.

fraedslusjodur@efling.is

Kryteria

Warunki otrzymania dofinansowania:

Ciągłość uiszczania składek przez co najmniej 6 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy i bycie pełnoprawnym członkiem związku w momencie składania opłaty za kurs.

Wnioskodawca musi złożyć wniosek o grant w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu pracy. Wnioskodawca musi być pełnoprawnym członkiem związku w momencie składania opłaty za kurs.

Do Wniosku o grant muszą być dołączone następujące dokumenty:

Oryginał faktury z nazwiskiem członka związku, z uwzględnieniem opisu kursu / szkolenia, imienia i nazwiska oraz numeru kennitala osoby prowadzącej kurs. W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na fakturze należy przedłożyć dodatkowe potwierdzenie wpłaty, np. z bankowości internetowej lub pokwitowanie płatności z danej szkoły / firmy.

Członkowie zarejestrowani w Urzędzie Pracy (Vinnumálastofnun) muszą również przedłożyć we wniosku potwierdzenie kwoty dofinansowania z Urzędu Pracy, niezależnie od tego, czy otrzymali dotację, czy nie.

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie na studia lub kurs za granicą konieczne jest złożenie oryginału faktury w języku oryginalnym i w języku angielskim, potwierdzenie wpłaty z bankowości internetowej oraz szczegółowy rozkład kosztów.

Prawo do przyznania grantu wygasa, jeśli paragon jest starszy niż 12 miesięcy

W przypadku złożenia wniosku przed 20-tym, dofinansowania z funduszy wypłacane będą ostatniego dnia roboczego tego samego miesiąca. W przypadku, gdy 20. wypada w weekend, wnioski należy złożyć nie później niż w poprzedzający piątek. Dla aplikacji złożonych pomiędzy 21 a 31 wypłata nastąpi w okolicach 10-tego w kolejnym miesiącu. Uwaga! Inny termin składania wniosków obowiązuje w grudniu, i jest wcześniej ogłaszany.