Launakjör og réttindi

Ræstingarfólk í vaktavinnu

Ræstingarfólk í vaktavinnu arrow_forward   Almenni vinnumarkaðurinn SA   Ræstingarfólk í vaktavinnu

Önnur kjör og réttindi

Vaktavinna

Í vaktavinnu vinnur þú á venjulegum vinnuhraða og færð álag á launin þegar unnið er utan …

Í vaktavinnu vinnur þú á venjulegum vinnuhraða og færð álag á launin þegar unnið er utan dagvinnutímabils. Starfsmenn sem ræsta opinberar stofnanir eiga að fá hærra álag um nætur og helgar, 55% í stað 45%.

Ef þú ert ráðin/n í vaktavinnu á það að koma fram á ráðningarsamningi.

Matar- og kaffitími

Starfsmaður fær 5 mínútur í neysluhlé fyrir hvern unninn klukkutíma sem gerir 40 mínútur á dag fyrir fullt starf.

Vaktir og skipulag vakta

Hægt er að raða vöktum á alla daga vikunnar – 100% vaktavinna er 40 klst. á viku.

Ef unnið er fimm daga vikunnar og alltaf á tímabilinu 17:00 til 08:00 er 100% vaktavinna 38 klst. á viku.

Vakt skal ekki vera lengri en 12 klst. og ekki styttri en 3 klst.

Vakt á alltaf að vera samfelld.

Á vaktaskrá skal koma fram hve löng vaktin er, hvenær hún hefst og henni lýkur.

Vaktaskrá skal gerð fyrir 4 vikur í senn og liggja fyrir a.m.k. viku áður en vinna hefst eftir henni.

Tilkynna þarf breytingar á vaktaskrá með a.m.k. viku fyrirvara.

Vetrarfrí

Starfsmenn í vaktavinnu ávinna sér 12 vetrarfrísdaga fyrir vinnu á helgidögum. Miðað er við að frídagarnir séu teknir á tímabilinu 1. október – 1. maí en einnig er hægt að semja um greiðslur í stað frídaga, 8 klst. í dagvinnu fyrir hvern frídag miðað við fullt starf.

Útkall

Ef kallað er út í ræstingarvinnu sérstaklega, skal greiða að lágmarki 4 klst. skv. viðkomandi taxta starfsmanns.

Hlífðarföt

Starfsmaður á að fá afhentan nauðsynlegan hlífðarfatnað, þ.m.t. skó og hanska, frá atvinnurekanda og er hann eign atvinnurekanda. Ef misbrestur verður á því greiðist sérstakt fatagjald kr. 12,53 fyrir hverja klst.

Réttindi afleysingafólks í ræstingu

Eftir eins mánaðar samfellda vinnu, tveggja daga veikindaréttur. Eftir uppsafnaða vinnu (daga – mánuði – ár) …

Eftir eins mánaðar samfellda vinnu, tveggja daga veikindaréttur.

Eftir uppsafnaða vinnu (daga – mánuði – ár) þótt ekki hafi verið unnið samfellt, fær afleysingafólk í tímavinnu starfsaldurshækkanir.

Biðtími

Ef ekki er hægt að hefja ræstingu í húsnæði á venjubundnum tíma vegna aðstæðna á vinnustað og starfsmaður hefur ekki verið látinn vita fyrirfram, skal hann fá greitt skv. viðkomandi taxta á meðan hann bíður á verkstað. Starfsmaður ber ábyrgð á að koma upplýsingum um lengd og ástæður biðtíma til yfirmanns síns eins fljótt og unnt er.

Stykkjaþvottur

Starfsmenn, sem taka að sér þvott utan vinnustaðar, t.d. á handklæðum eða öðrum sambærilegum stykkjum, skulu fá greitt fyrir það.

Afmörkun ræstingarsvæða (seilingarhæð)

Ræstingarsvæði afmarkast af gólffleti og mögulegri vinnuhæð manns sem stendur á gólfi og notar til þess þar til gerð áhöld.

Regluleg ræsting

Regluleg ræsting er vinna við að fjarlægja óhreinindi af fleti samkvæmt starfslýsingu neðan seilingarhæðar. Til þess getur þurft að nota vatn, áhöld, tæki og ræstingarefni.

Aukaverk

Aukaverk eru tilfallandi verk sem ekki eru skilgreind í starfslýsingu reglulegrar ræstingar og eru innan seilingarhæðar. Starfsmaður skal hafa nægan tíma til að sinna þessum verkum með réttum áhöldum og efnum.

Hreingerning

Hreingerning er þegar flötur er hreingerður af óhreinindum sem ekki hverfa við reglulega ræstingu og aukaverk.

Uppsagnarfrestur

Fyrstu tvær vikurnar í starfi er enginn uppsagnarfrestur.Eftir tveggja vikna samfellt starf hjá sama atvinnurekanda: 12 …

Fyrstu tvær vikurnar í starfi er enginn uppsagnarfrestur.
Eftir tveggja vikna samfellt starf hjá sama atvinnurekanda: 12 almanaksdagar.
Eftir 3 mánuði samfellt í starfi hjá sama atvinnurekanda: 1 mánuður m.v. mánaðamót.
Eftir 2 ár samfellt í starfi hjá sama atvinnurekanda: 2 mánuðir m.v. mánaðamót.
Eftir 3 ár samfellt í starfi hjá sama atvinnurekanda: 3 mánuðir m.v. mánaðamót.

Skýring: Sé starfsmanni sem unnið hefur hjá atvinnurekanda samfellt í tvö ár sagt upp til dæmis 12. mars, þá hefur hann bæði rétt á og skyldu til að vinna í tvo mánuði frá mánaðamótunum mars/apríl. Væri hans síðasti starfsdagur því 31. maí.

Eftir 10 ára starf hjá sama fyrirtæki öðlast starfsmaður við;
55 ára aldur – 4 mánaða uppsagnarfrestur m.v. mánaðamót.
60 ára aldur – 5 mánaða uppsagnarfrestur m.v. mánaðamót.
63 ára aldur – 6 mánaða uppsagnarfrestur m.v. mánaðamót.

Starfsmaður getur hins vegar sagt upp starfi sínu með þriggja mánaða fyrirvara.
Uppsagnir skulu vera skriflegar.

Atvinnurekanda ber að greiða áunnið ógreitt orlof og er það oftast gert í lok uppsagnarfrests. Atvinnurekandi þarf einnig að greiða orlofs- og desemberuppbætur í samræmi við starfstíma og starfshlutfall á árinu.

Veikindaréttur/veikindaréttur v. barna

Á fyrsta starfsári hjá sama atvinnurekanda greiðast tveir dagar á staðgengislaunum fyrir hvern unninn mánuð. Eftir eins árs samfellt starf …

Á fyrsta starfsári hjá sama atvinnurekanda greiðast tveir dagar á staðgengislaunum fyrir hvern unninn mánuð.

Eftir eins árs samfellt starf hjá sama vinnuveitanda greiðist einn mánuður með staðgengislaunum.

Eftir tveggja ára samfellt starf hjá sama vinnuveitanda greiðist einn mánuður með staðgengislaunum og einn mánuður á dagvinnulaunum.

Eftir þriggja ára samfellt starf hjá sama vinnuveitanda greiðist einn mánuður með staðgengislaunum og tveir mánuðir á dagvinnulaunum.

Eftir fimm ára samfellt starf hjá sama vinnuveitanda greiðist einn mánuður með staðgengislaunum, einn mánuður með fullu dagvinnukaupi (þ.e. dagvinnulaun, bónus og vaktaálög) og tveir mánuðir á dagvinnulaunum.

ATH: eftir 5 ára starf hjá sama fyrirtæki halda starfsmenn hluta af veikindarétti sínum þó þeir fari til annarra starfa.

Veikindaréttur er heildarréttur á hverju 12 mánaða tímabili. ATH: að sá fjöldi veikindadaga sem starfsmaður hefur nýtt undangengna 12 mánuði dregst frá áunnum dagafjölda.

Launahugtök:
Staðgengislaun – eins og mætt hefði verið til vinnu
Dagvinnukaup – dagvinna, álög o.s.frv. en ekki yfirvinna
Dagvinnulaun – tímafjöldi sem unninn hefði verið greiddur með dagvinnu, þ.e. ekki álög og yfirvinna.

Veikindaréttur vegna barna:

Fyrstu 6 mánuði í starfi: 2 dagar fyrir hvern unninn mánuð
Eftir 6 mánuði í starfi: 12 dagar á hverju 12 mánaðara tímabili.

Veikindaréttur barna miðast við börn yngri en 13 ára. Á einnig við um börn undir 16 ára aldri sem þurfa að leggjast inn á sjúkrahús í einn dag eða lengur.

Að tilkynna veikindi

Skylda atvinnurekanda til greiðslu launa í veikindum vegna sjúkdóma og slysa er háð því að launþegi hafi tilkynnt um veikindin með réttum hætti eins og lög og kjarasamningar kveða á um. Þegar forföll ber að höndum vegna sjúkdóma er nauðsynlegt að launamaður tilkynni atvinnurekanda það svo fljótt sem við verður komið. Oft er tekið fram við ráðningu starfsmanns með hvaða  hætti hann skuli tilkynna veikindi. Eðlilegt er að þau séu tilkynnt yfirboðara, verkstjóra eða skrifstofustjóra eða þeim sem annast starfsmannahald.

Óeðlilegt er að gera þær kröfur til sjúkra starfsmanna að þeir tilkynni veikindi á fleiri en einn stað. Atvinnurekandi á að geta sinnt frekara tilkynningarhlutverki og upplýsingahlutverki innan vinnustaðar. Atvinnurekandi á ekki að setja svo stífar reglur um tilkynningar um veikindi að fólki sér gert óþarflega erfitt fyrir. Hér verður að sýna sanngirni. Til dæmis er ekki hægt að svipta mann veikindarétti vegna þess að honum var ókleift að tilkynna veikindi fyrir hádegi á fyrsta dag veikinda.

Það er jafnframt álit ASÍ að atvinnurekendum sé ekki heimilt að skilyrða greiðslur launa í veikindaforföllum við tilkynningu veikinda til sérstakra fyrirtækja á sviði heilsuverndar. Slíkar reglur ganga ekki framar ákvæðum kjarasamninga sem að jafnaði mæla fyrir um tilkynningu til næsta yfirmanns. 

Orlofsréttur

Lágmarksorlof er 24 virkir dagar. Orlofslaun eru 10,17% af öllum launum. Eftir 5 ár í sama fyrirtæki …

Lágmarksorlof er 24 virkir dagar. Orlofslaun eru 10,17% af öllum launum.

 • Eftir 5 ár í sama fyrirtæki eða 10 ár í sömu starfsgrein skal starfsmaður hafa 25 daga orlof og skulu orlofslaun vera 10,64%.
 • Eftir 10 ár í sama fyrirtæki skal starfsmaður hafa 30 daga orlof og skulu orlofslaun vera 13,04%.

Orlofsréttur reiknast frá 1. maí – 30. apríl ár hvert. Sumarorlofstímabil er frá 2. maí til 30. september.

Áunninn réttur vegna starfa í sama fyrirtæki endurnýjast eftir þriggja ára starf hjá nýju fyrirtæki, enda hafi hann verið sannreyndur.

Stórhátíðardagar og aðrir frídagar

Stórhátíðardagar Nýársdagur Föstudagurinn langi Páskadagur Hvítasunnudagur 17. júní Aðfangadagur, eftir kl. 12.00 Jóladagur Gamlársdagur, eftir kl. …

Stórhátíðardagar

 • Nýársdagur
 • Föstudagurinn langi
 • Páskadagur
 • Hvítasunnudagur
 • 17. júní
 • Aðfangadagur, eftir kl. 12.00
 • Jóladagur
 • Gamlársdagur, eftir kl. 12.00

Öll aukavinna á stórhátíðardögum greiðist með tímakaupi, sem er 1,375% af mánaðarlaunum fyrir dagvinnu. Aðrar reglur geta gilt um starfsfólk í vaktavinnu.

Aðrir frídagar

 • Skírdagur
 • Annar í páskum
 • Uppstigningardagur
 • Sumardagurinn fyrsti
 • 1. maí
 • Annar í hvítasunnu
 • Annar í jólum
 • Fyrsti mánudagur í ágúst

Öll aukavinna á öðrum frídögum er greidd með yfirvinnukaupi, 80% hærra en dagvnnukaup eða 1,0385% af mánaðarlaunum fyrir dagvinnu. Aðrar reglur geta gilt um starfsfólk í vaktavinnu.

Laun ungmenna

Byrjunarlaun miðast við að starfsmaður hafi náð 18. ára aldri og öðlast hæfni til aðsinna viðkomandi …

 • 22 ára og eldri: 1 ár í starfsgrein
 • 18 – 21 árs: 95% af byrjunarlaunum á þjálfunartíma.

Byrjunarlaun miðast við að starfsmaður hafi náð 18. ára aldri og öðlast hæfni til að
sinna viðkomandi starfi. Þjálfunartími miðast að hámarki við 300 klst. hjá sama
atvinnurekanda eða 500 klst. í starfsgrein eftir að 16 ára aldri er náð.

 • 17 ára: 89% af byrjunarlaunum
 • 16 ára: 84% af byrjunarlaunum
 • 15 ára: 71% af byrjunarlaunum
 • 14 ára: 62% af byrjunarlaunum

Aldursþrep starfsmanna undir 18 ára aldri miðast við fæðingarár.

Lágmarkshvíld

Vinnutíma skal haga þannig að á hverjum sólarhring, reiknað frá byrjun vinnudags, fái starfsmaður a.m.k. 11 …

Vinnutíma skal haga þannig að á hverjum sólarhring, reiknað frá byrjun vinnudags, fái starfsmaður a.m.k. 11 klst. samfellda hvíld. Verði því við komið skal dagleg hvíld ná til tímabilsins milli kl. 23:00 og 6:00.

Óheimilt er að skipuleggja vinnu þannig að vinnutími fari umfram 13 klst.

Sé starfsmaður sérstaklega beðinn að mæta til vinnu áður en 11 klst. hvíld er náð ber honum uppbótarhvíld sem nemur 1 og 1/2 klst. fyrir hverja klst. sem hvíldin skerðist.

Starfsmaður skal hafa a.m.k. einn vikulegan frídag og skal við það miðað að vikan hefjist á mánudegi.

Desemberuppbót

Desemberuppbót greiðist eigi síðar en 15. desember ár hver.

Þeir sem hafa verið í fullu starfi 1. desember- 30. nóvember eiga rétt á fullri uppbót eða í samræmi við starfshlutfall og starfstíma. Uppbótin er föst fjárhæð, orlof reiknast ekki ofan á hana.

Fullt ársstarf er m.v. 45 vikur, að orlofi frádregnu. Þeir sem hafa verið samfellt í starfi hjá atvinnurekanda í 12 vikur á síðustu 12 mánuðum eða er í starfi fyrstu viku í desember eiga rétt á uppbótinni.

Desemberuppbót á að gera upp við starfslok.

Eftir eins árs starf hjá sama vinnuveitanda teljast fjarvistir vegna lögbundins fæðingarorlorlofs til starfstíma við útreikning desember- og orlofsuppbótar.

 • Full desemberuppbót 2023, er 103.000 kr.
 • Full desemberuppbót 2024 er 106.000 kr.
 • Full desemberuppbót 2025 er 110.000 kr.
 • Full desemberuppbót 2026 er 114.000 kr.
 • Full desemberuppbót 2027 er 118.000 kr
ios_share
106.000 kr. Full uppbót árið 2024 fyrir fulla vinnu

Orlofsuppbót

Orlofsuppbót greiðist 1. júní ár hvert.

Þeir sem hafa verið í fullu starfi á orlofsárinu, 1. maí  – 30. apríl ár hvert, eiga rétt á fullri uppbót eða í samræmi við starfshlutfall og starfstíma. Orlofsuppbót er föst fjárhæð, orlof reiknast ekki ofan á hana.

Fullt ársstarf m.v. 45 vikur að orlofi frádregnu. Þeir sem hafa verið samfellt í starfi hjá atvinnurekanda í 12 vikur á síðustu 12 mánuðum m.v. 30. apríl eða er í starfi fyrstu viku í maí eiga rétt á uppbót.

Orlofsuppbót á að gera upp við starfslok.

Eftir eins árs starf hjá sama vinnuveitanda teljast fjarvistir vegna lögbundins fæðingarorlofs til starfstíma við útreikning desember- og orlofsuppbótar.

 • Full orlofsuppbót 2023 er 56.000 kr.
 • Full orlofsuppbót 2024 er 58.000 kr
 • Full orlofsuppbót 2025 er 60.000 kr
 • Full orlofsuppbót 2026 er 62.000 kr
 • Full orlofsuppbót 2027 er 64.000 kr
ios_share
58.000 kr. Full uppbót árið 2024 fyrir fulla vinnu
close

Eitthvað

Suspendisse non rhoncus odio. Vestibulum lacinia justo neque, ut ornare justo eleifend eget. Maecenas aliquam, lacus sed aliquet cursus, nibh lacus viverra turpis, a ultricies lectus dui in mi. Praesent in nisi ac mi pretium interdum. Pellentesque augue dui, finibus vestibulum lacinia eget, hendrerit ac lorem. Nunc dictum ante nec enim commodo, non condimentum neque laoreet. Fusce commodo lacus in quam interdum cursus.